หน่วยงาน-โครงการวิจัย

เครือข่าย สกอ.เชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอุดมศึกษาระดับเครือข่าย B ภาคใต้ตอนบน และให้จัดตั้งคณะทำงานเชิงประเด็นการวิจัยเชิงพาณิชย์ เพื่อทำหน้าที่บริหาร ติดตาม ประเมินผลโครงการวิจัยและมีภารกิจสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ดำเนินโครงการวิจัยตาม Strategy & Theme ประจำปีของเครือข่ายฯ โดยหลักสำคัญคือ ภาคอุตสาหกรรมต้องเป็นผู้กำหนดประเด็นปัญหาโจทย์วิจัยให้นักวิจัย – เครือข่ายฯ ดำเนินการศึกษาวิจัย เพื่อให้ผลผลิต (output) ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย (User) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ


เว็บไซต์ เครือข่าย สกอ.เชิงพาณิชย์


TOP