ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษารวมกว่า 250 คน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพระสงฆ์ 4 รูป จากวัดพระนคร สวดพระอภิธรรม จบแล้ว เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวและลาดผ้าภูษาโยง ประธานในพิธีทอดผ้าไตรจีวร พระสงฆ์สดับปกรณ์ จากนั้น ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม นายแพทย์ จรัส จันทร์ตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศูนย์การแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร. สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำและนำนั่งสงบนิ่งเจริญจิตภาวนา

โอกาสนี้ประธานในพิธีได้มีการอัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาอ่านให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้รับฟังเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกด้วย

สำหรับการสวดพระอภิธรรมเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในครั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดสวดพระอภิธรรม เป็นเวลา 100 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ต่อเนื่องไปทุกวันจนถึงวันที่ 21 มกราคม 2560 เริ่มเวลา 15.52 น. ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเปิดให้หน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ภาคเอกชน สมาคม ชมรม มูลนิธิ และคณะบุคคล ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดยนางสาว ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP