ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 3 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและภาระงานของตำแหน่ง
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราค่าตอบแทน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5. ลักษณะการจ้างงานและเงื่อนไขการจ้าง
เป็นการจ้างงานในกลุ่มตำแหน่งปฏิบัติการ (ทั่วไป)มหาวิทยาลัยกำหนดเงื่อนไขการบรรจุและการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจำนวน 2 รายวิชา โดยจะต้องผ่านในระดับคะนน B ขึ้นไป ในกรณีที่ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ถือว่าไม่ผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง
5.2 มหาวิทยาลัยกำหนดให้ต้องจัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
- สัญญาแรก 2 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน และ/หรืออาจมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี
- สัญญาจ้างต่อไปครั้งละไม่เกิน 4 ปี

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ให้ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร

7. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
7.1 ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
7.3 สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

8. การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 200 บาท สำหรับตำแหน่งงานที่เป็นพนักงาน และในอัตราฉบับละ 100 บาท สำหรับตำแหน่งงานที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00–15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 – 2 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้
9.1 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
9.2 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง ดังนี้
ก. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ (100 คะแนน): สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
(2)วิชาภาษาไทย (100 คะแนน) : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
(3) วิชาภาษาอังกฤษ (100 คะแนน)
ข. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปแล้วเท่านั้น)

10. การประกาศผลการคัดเลือก
10.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 15 ธันวาคม 2559
10.2 กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
10.3 ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว


 

เอกสารแนบท้าย
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 28/2559
สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
................

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์)
กลุ่มงาน ปฏิบัติการทั่วไป

อัตราเงินเดือน 17,400 บาท

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
-วุฒิปริญญาตรี ทางด้านประชาสัมพันธ์/วารสารศาสตร์/นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์
2. รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร รายงาน และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานต่างๆ ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
3. รวบรวมและตัดข่าวประจำวันที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับข้อมูลและข่าวสารที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
4. เสนอแนะแนวคิด ประเด็น หัวข้อ กิจกรรม และโครงการต่างๆ ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของเพื่อให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
5. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และแนะนำการบริการต่างๆ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร โครงการ และ บริการต่างๆ ให้มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
7. ประสานสร้างความสัมพันธ์และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน นักข่าว และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความราบรื่น และสะดวกมากขึ้น
8. ร่วมจัดทำและดำเนินการผลิตสื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อ สิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อ โทรทัศน์เอกสาร บทความ โปสเตอร์ แผ่นพับ วารสาร จุลสาร บอร์ดกิจกรรม หรือวีดีทัศน์ต่างๆ เป็นต้นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารทั้งภายในและภายนอก
9. ร่วมสำรวจวิเคราะห์ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับบริการ เพื่อให้มีข้อมูลในการวางแผนงานและการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
10. ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
11. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล)

กลุ่มงาน ปฏิบัติการทั่วไป

อัตราเงินเดือน 17,400 บาท

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์/การบริหารงานบุคคล หรือสาขาวิชาทีเกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ปฏิบัติงานและดำเนินการด้านการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ประเมิน โอนย้าย และลาออก เป็นต้น
2. ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และประเมินบุคคลเพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และพัฒนาระบบการ สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และประเมินบุคคลให้มีความทันสมัย เป็นสากล และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. ร่วมจัดทำระบบข้อมูลด้านงานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และประเมินบุคคล เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างทันที
4. จัดทำเอกสาร หนังสือราชการ หนังสือรับรอง และคำสั่ง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และประเมินบุคคล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
5. ร่วมจัดทำระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินบุคคลคณะต่างๆรวมทั้งแผนงานผู้รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประเมินบุคคล เพื่อให้ปรับปรุงและพัฒนาการประเมินบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และประเมินบุคคล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
7. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์

กลุ่มงาน ปฏิบัติการทั่วไป

อัตราเงินเดือน 19,000 บาท

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
1. ร่วมพัฒนาโปรแกรมระบบงานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานภายในและภายนอกให้สามารถได้รับข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์
2. สนับสนุนงานการติดตั้งโปรแกรมระบบงานที่ทำการพัฒนาบนระบบเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร โปร่งใสและสามารถติดตามตรวจสอบได้
3. ร่วมดูแลระบบเครือข่ายการสื่อสารรวมทั้งระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ระบบดังกล่าวในการติดต่อสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ร่วมดำเนินการในขั้นตอนการนำไปใช้สำหรับโครงการพัฒนาโปรแกรมและระบบงานต่างๆเพื่อให้สอดคล้องตามแผนแม่บทในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ร่วมติดตั้ง ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป เพื่ออำนวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
6. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ พร้อมทดสอบการใช้งานในทางปฏิบัติ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ
7. ร่วมพัฒนาชุดคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง เพื่อให้ระบบงานและโปรแกรมซึ่งสร้างขึ้นสามารถปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
8. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานเพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด
9. รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะของระบบงานประยุกต์และระบบ เพื่อให้ได้ระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรงตามความต้องการ ลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน
10. สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน รวมทั้งปรับปรุงระบบงานสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภายในให้เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ
11. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล พันธกิจหลักขององค์กรประกอบการปรับกลยุทธ์ในแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมและระบบงานเพื่อให้ผลการดำเนินโครงการบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้
12. ประสานงานกับองค์กรภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบงานและโปรแกรมตามรูปแบบที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสารสนเทศซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นเกี่ยวกับข้อมูล แนวทาง วิธีการพัฒนาโปรแกรมที่เหมาะสมกับกระบวนการ เพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลปฏิบัติการที่นำมาใช้ประกอบการพัฒนาระบบงานตามแผนงานได้
14. ช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมและระบบงานที่พัฒนาขึ้นแก่หน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าประสงค์ในการพัฒนาระบบงานนั้นขึ้น
15. ร่วมให้ข้อมูลแก้ไขปัญหา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับโปรแกรมระบบงานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แก่เจ้าหน้าที่ภายใน พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร
16. ปฎิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


TOP