ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน โดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 นักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาหรือการประเมินหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ปี
- ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย
กำหนดให้มีการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจำนวน 2 รายวิชา โดยต้องผ่านในระดับคะแนน B ขึ้นไป ในกรณีที่ผลการเรียนภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กำหนดให้ถือว่าไม่ผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง

ภาระงาน
1. ด้านการเรียนการสอน (40%)
- ช่วยเตรียมและประสานงานการเรียนการสอนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติในรายวิชาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา
- ประสานงานอาจารย์พิเศษของรายวิชาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา
- ช่วยประเมินผลการศึกษา และร่วมเป็นกรรมการคุมสอบในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
- ช่วยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินรายวิชาและจัดเตรียมข้อมูลเชิงสถิติของรายวิชาเพื่อการประกันคุณภาพศึกษา
- ภาระงานด้านการเรียนการสอนอื่น ๆ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินหน่วยงาน (40%)
- ศึกษาข้อมูลและเข้าร่วมอบรม/ดูงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา
- วางแผน ดำเนินการ และเก็บรวบรวมข้อมูล การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรและระดับสำนักวิชา
- จัดทำรายงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- ติดตาม/ประเมินผล/ปรับปรุง การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา

3. งานวิจัยและบริการวิชาการ (10%)
- มีส่วนร่วม/ช่วยงานโครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
- มีส่วนร่วม/ช่วยงาน/ประสานงานกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการของสำนักวิชา

4. งานอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของสำนักวิชา (10%)
- ร่วมกิจกรรมหรือโครงการตามแผนปฏิบัติงาน/แผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิชา
- เป็นเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการของฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้างของสำนักวิชา และเก็บข้อมูล/รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
- เข้าร่วมประชุมหรืออบรมการพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถตาม KPI ของหลักสูตร
- จัดทำแผนพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความก้าวหน้าในงานที่รับผิดชอบ และดำเนินงานตามแผน

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์/ สาขาด้านการศึกษา
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย 2 ปี
- ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจำนวน 2 รายวิชา โดยต้องผ่านในระดับคะแนน B ขึ้นไป ในกรณีที่ผลการเรียนภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ถือว่าไม่ผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง

ภาระงาน
1. ด้านการเรียนการสอน (40%)
- ประสานงานการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา และการประเมินรายวิชาทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบติของรายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4-6 ที่จัดการเรียนการสอนโดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก/หน่วยงานร่วมผลิต
- ประสานงานอาจารย์พิเศษและจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอนของรายวิชาชั้นคลินิกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
- ช่วยจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอนของรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
- ร่วมเป็นกรรมการคุมสอบในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานและตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6
- ตรวจสอบข้อมูลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่สืบเนื่องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

2. งานการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินหน่วยงาน (40%)
- ศึกษาข้อมูลและข่าร่วมอบรม/ดูงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา
- วางแผน ดำเนินการ และเก็บรวบรวมข้อมูล มคอ.3 – มคอ.6 ของทุกรายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4-6 (ชั้นคลินิก)
- วางแผน ดำเนินการ และเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรพร้อมทั้งติดตาม/ประเมินผล/ปรับปรุง ตามกระบวนการ PDCA
- วางแผน ดำเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
- ช่วยดำเนินการและเก็บรวบรวมข้อูลตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพระดับสำนักวิชาและช่วยจัดทำรายงานการประกันคุณภาพ
- ช่วยติดตาม/ประเมินผล/ปรับปรุงการประกันคุณภาพระดับสำนักวิชา

3. งานบริการวิชาการ (10%)
ช่วยประสานงานหรือมีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการของสำนักวิชา

4. งานอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของสำนักวิชา (10%)
- ร่วมกิจกรรมหรือโครงการตามแผนปฏิบัติงาน/แผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิชา
- เป็นเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาหรือฝ่ายวิชาการ เพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชา
- เข้าร่วมประชุมหรืออบรมการพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถตาม KPI ของหลักสูตร
- จัดทำแผนพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความก้าวหน้าในงานที่รับผิดชอบ และดำเนินงานตามแผน

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราค่าตอบแทน วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

5. เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้
- สัญญาแรก 2 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน และ/หรืออาจมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี
- สัญญาจ้างต่อไปครั้งละไม่เกิน 4 ปี

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร

7. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
7.1 ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตามแบบของมหาวิทยาลัย ขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
7.3 สำนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
7.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.7 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.8 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

8. การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัคร ในอัตราฉบับละ 200 บาท ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 – 2 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00–15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 – 2 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้
9.1 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
9.2 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง ดังนี้
ก. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ (100 คะแนน) : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
(2)วิชาภาษาไทย (100 คะแนน) : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
(3) วิชาภาษาอังกฤษ (100 คะแนน)
ข. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปแล้วเท่านั้น)

10. การประกาศผลการคัดเลือก
10.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 15 ธันวาคม 2559
10.2 กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
10.3 ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

 


TOP