ผู้ปกครอง

10 เหตุผลที่ต้องเรียนที่วลัยลักษณ์

เภสัช


1. เป็น SMART Pharmacist เภสัชกรสายพันธุ์ใหม่ ที่แตกต่าง [S:Society M:Mindfulness with humanistic A : Active R:Rationale use of medication T: Teamwork ]
2. สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผ่านเป็นลำดับต้นๆของประเทศ
3. ัมีศักยภาพทางวิชาการที่แข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ
4. เรียนรู้ควบคู่การปฎิบัติ สู่การเป็นเภสัชกรเพื่อชุมชนที่ดูแลผู้ป่วยด้วยใจ
5. เรียนด้วยคณาจารย์ที่มีคุณภาพและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. มีเครื่องมืออุปกรณ์ การเรียนรู้ที่ทันสมัย และแหล่งเรียนรู้ที่ดี เช่น โรงงานยาจำลอง สวนพฤกษศาสตร์ ร้านยา
7. อยู่ภายใต้บรรยากาศ ร่มรื่น น่าอยู่ และปลอดภัย
8. มีพื้นที่รองรับการเรียนเชิงรุก Active learning เพื่อให้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
9. ้สำนักวิชาเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ที่อบอุ่นและดูแลเอาใจใส่ดุจคนในครอบครัว
10. มีกิจกรรมให้เลือกสรร เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น กีฬา วิชาการ การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

สถาปัตย์


1. หัองเรียน ห้องเขียนแบบ และห้องปฏิบัติการ ทันสมัย
2. ภาษาอังกฤษคล่อง
3. บทเรียนและวิธีการเรียนตอบรับกับปัจจุบัน
4. โจทย์ปัญหา เป็นพื้นฐานของการค้นคว้า สำรวจพื้นที่ และค้นหาผลของงานออกแบบ
5. คณาจารย์ผ่าการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน UKPFS
6. ทุนสนับสนุนทำโครงงานประกวดแบบ และทุนการศึกษา
7. ผลงานออกแบบดีเด่นได้ลงวารสารของสำนักวิชา Walailak Design File
8. มีโอกาสทำงานร่วมกับคณาจารย์ สถาปนิก และนักออกแบบที่ศูนย์ออกแบบ Walailak Design Center
9. โปรแกรมแลกเปลี่ยนนักเรียนกับโรงเรียนในต่างประเทศ (กำลังติดต่อ)
10. เพื่อนร่วมเรียน อนาคตเพื่อนร่วมงาน คือ สถาปนิก ภูมิสถาปนิก นักออกแบบตกแต่งภายใน และนักออกแบบผลิตภัณฑ์

วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ


1. ต้องการเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพราะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เน้นการเรียนภาษาอังกฤษโดยตรงกับอาจารย์ชาวต่างชาติ ทุกเทอมในสองปีแรกของการศึกษา
2. ต้องการเรียนด้วยระบบห้องเรียน smart classroom ที่ทันสมัย
3. ต้องการเรียนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทดลองและห้องสมุดที่ทันสมัย
4. ต้องการเรียนในมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่มีความร่มรื่นและสวยงาม
5. ต้องการเรียนให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตามระบบมาตรฐานของอังกฤษ หรือ UKPSF
6. ต้องการเรียนรู้องค์ความรู้ที่ลึกซึ้งและวิทยาการสมัยใหม่ กับคณาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
7. ต้องการ พัฒนางานวิจัยกับคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและเครือข่ายในระดับนานาชาติ
8. ต้องการ เสริมทักษะการสื่อสาร สามารถเป็นผู้สอนและสร้างนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9. ต้องการ พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สู่การประกวดระดับชาติ และโอกาสเป็นผู้ประกอบการในยุคประเทศไทย 4.0
10. ต้องการรับทุนการศึกษา ทุนวิจัย และ โอกาสศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอก

กายภาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์


1.บัณฑิตมีงานทำ 100%
2.เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาวิชาชีพ
3.เปิดแห่งแรกของภาคใต้และมีบัณฑิตประสบความสำเร็จในการทำงานและแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
4.มีการจัดการเรียนการสอนเน้น Active learning เพื่อพัฒนาบัณฑิตสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
5.มีหลักสูตรเทคนิคการแพทย์วิชาการก้าวหน้า เรียน 5 ปี ได้ 2 ปริญญา โดย 4 ปีแรกได้ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ และทำวิจัยต่อยอดอีก 1 ปี ได้ปริญญาโท ชีวเวชศาสตร์ สำหรับผู้มีศักยภาพ (Honor degree) เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
6.มีหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ทวิภาษา เน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพสูงด้านภาษาอังกฤษให้สามารถทำงานกับต่างชาติได้
7.บัณฑิตสามารถทำงานในโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เปิดคลินิคส่วนตัว เป็นนักวิชาการ นักวิจัย เป็นตัวแทนและหรือผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์
8.บัณฑิตกายภาพบำบัดสามารถทำงานด้านเวชศาสตร์การกีฬา เป็นทีมงานดูแลสมรรถภาพของนักกีฬา
9.เป็นวิชาชีพที่ยังมีความต้องการสูง
10.อาจารย์ในหลักสูตรมีศักยภาพด้านวิชาชีพสูงและมีผลงานวิจัย นวัตกรรม รางวัลระดับนานาชาติ

Princess Chulabhorn Veterinary College (PCVC)


1. PCVC is named after Princess Chulabhorn,
2. We are the first international veterinary college in Thailand,
3. We have an experience dean from Australian veterinary school and 3 experienced deans from Thai veterinary faculties working with us,
4. We teach in small-sized class and fully equipped with smart classrooms,
5. You will experience international and multicultural environments, i.e. our staff, students are Thais and overseas,
6. You will have chances for training/practicing both in Thailand and oversea every year,
7. The curriculum has been carefully designed so that you will finish major study in 4 years, enter clinical rotation in the 5th year and most importantly, choose clinical electives of your choices in year 6. That means you can design your future of your own, ready to work and already enter your specialist career,
8. Learning materials are exclusively constructed for PCVC so that remembering and understanding is minimized while applying, analyzing, evaluating and creating are maximized,
9. We plan to have PCVC accredited by ABVC and when success, you are entitled to practice in Australia and some other countries,
10. We situate in the south of Thailand where you will find well preserved national parks, wildlife and several untouched beaches.

การจัดการสารสนเทศดิจิทัล


1.หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและสอดคล้องกับแผนงานเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล (อ้างอิง Addeco Salary Guide 2017) โดยได้รางวัลประกัน คุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 สูงเป็นอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัย
2.บัณฑิตของหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล มีอัตราการได้งานสูงมากกว่า 98% (ที่เหลือเลือกศึกษาต่อหรือทำธุรกิจส่วนตัว)
3.หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลได้รับฐานเงินเดือนสูงเป็นอันดับที่สอง (รองจากคณะแพทย์) จากการสำรวจทุกสาขาวิชาชีพของมหาวิทยาลัย (อ้างอิง https://www.wu.ac.th/th/news/11619)
4.สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ของเรามีผลผลิต Software Walai AutoLib ซึ่งได้รับความนิยมและมีฐานลูกค้าแพร่หลายทั่วประเทศไทย มากกว่า 100 สาขา
5.หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลคือหลักสูตรเดียวในประเทศที่มีการเรียนการสอน Software Walai AutoLib เพื่อพัฒนาบัญฑิตที่มีคุณภาพแก่ไซต์งานลูกค้าของเรามากกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ
6.หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล คือหลักสูตรที่มีการส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาต่างประเทศ สูงที่สุดในมหาวิทยาลัย
7.หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลมีทีมงานคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านทั้งทางด้าน สื่อ การศึกษา และ เทคโนโลยี จึงทำให้บัณฑิตได้รับองค์ความรู้ได้อย่างครบถ้วน
8.หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลใช้เทคนิคกระบวนการเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) และการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล UK PSF
9.หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลมีกระบวนการดูแล ติดตาม นักศึกษาที่ใกล้ชิด อบอุ่น เหมือนบ้านหลังที่สอง
10.หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน ในการพัฒนาโปรเจคในสถานประกอบการจริง เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพแก่สังคม

เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


1. ต้องการเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพราะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เน้นการเรียนภาษาอังกฤษโดยตรงกับอาจารย์ชาวต่างชาติ ทุกเทอมในสองปีแรกของการศึกษา
2. ต้องการเรียนด้วยระบบห้องเรียน smart classroom ที่ทันสมัย
3. ต้องการเรียนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทดลองและห้องสมุดที่ทันสมัย
4. ต้องการเรียนในมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่มีความร่มรื่นและสวยงาม
5. ต้องการเรียนให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตามระบบมาตรฐานของอังกฤษ หรือ UKPSF
6.ต้องการเรียนรู้จากสถานที่จริง และเก็บตัวอย่างจริงในทะเล เนื่องจากทำเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้
7. ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ไม่ว่าจะเป็น การถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียม และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
8. ต้องการฝึกทักษะในการทำงานผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัย
9. ต้องการฝึกงานในทุกชั้นปี ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
10. ต้องการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์การมหาชน ที่มีชื่อเสียงและมีโอกาสสูงในการได้งานทำในอนาคต

นวัตกรรมการเกษตร


1. ต้องการเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพราะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เน้นการเรียนภาษาอังกฤษโดยตรงกับอาจารย์ชาวต่างชาติ ทุกเทอมในสองปีแรกของการศึกษา
2. ต้องการเรียนด้วยระบบห้องเรียน smart classroom ที่ทันสมัย
3. ต้องการเรียนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทดลองและห้องสมุดที่ทันสมัย
4. ต้องการเรียนในมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่มีความร่มรื่นและสวยงาม
5. ต้องการเรียนให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตามระบบมาตรฐานของอังกฤษ หรือ UKPSF
6. ต้องการเรียนให้มีทักษะในการจัดการธุรกิจทางด้านการเกษตร โดยมุ่งเน้นเป็นผู้ประกอบการเอง
7. ต้องการเรียนให้มีทักษะในการทำฟาร์มทดลองจริงเชิงธุรกิจในระหว่างการเรียน ในสองปีแรกของหลักสูตร
8. ต้องการมีโอกาสฝึกงานและสหกิจศึกษาทางด้านการธุรกิจเกษตร ในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
9. ต้องการมีโอกาสทดลองทำฟาร์มธุรกิจการเกษตรอย่างแท้จริงในพื้นที่ฟาร์มของมหาวิทยาลัย
10. ต้องการมีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการเกษตร ในการเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ จากคณาจารย์ ผู้ทรงวุฒิในเครือข่ายของการทำธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่

พยาบาล


1. เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลเป็นระยะเวลาสูงสุด คือ 5 ปีการศึกษา
2. มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียนสู่การเรียนรู้จริง เข้าถึงได้จริง และปฏิบัติจริง ทั้งในโรงพยาบาลละชุมชน
3. มีอาจารย์พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญทางคลินิกให้การดูแลนักศึกษาขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลอย่างใกล้ชิด
4. มีแหล่งฝึกทางการพยาบาลที่มีบุคลากรมากประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การผลิตบัณฑิตพยาบาล
5.มีอาจารย์ปรึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาและมี Smile and Smart Clinic เพื่อให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เช่น ทักษะการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม ทักษะการสื่อสารทั้งภาษาถิ่นและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
6.การเป็นพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.วลัยลักษณ์ เปรียบเสมือนเป็นหนังสือเดินทางและวีซ่าที่ใช้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ของสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
7. มีห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลที่ทันสมัย มีวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่เสมือนจริง
8. มีทุนการศึกษามากมายจากหลายแหล่งทุน ทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน
9. มีห้องเรียนและเทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัย
10. มหาวิทยาลัยมีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศดี มีต้นไม้ร่มรื่นเขียวขจีเหมาะสมกับการเรียนรู้

สาธารณสุข


1.ต้องการเป็นบัณฑิตที่ใช้ภาษาอังกฤษได้และมีโอกาสเรียนกับอาจารย์ต่างชาติ
2.ต้องการเรียนด้วยระบบ Smart Classroom ที่ทันสมัย
3.ต้องการเรียนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทดลองและห้องสมุดที่ทันสมัย
4.ต้องการเรียนในมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ร่มรื่นสวยงาม
5.ต้องการมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ตามระบบ UK PSF
6. ต้องการความเป็​น​เลิศ​ในทักษะ​ปฏิบัติ​ ด้วยความพร้อมของคณาจารย์ ​สิ่ง​สนับสนุน​ รูปแบบการเรียน​ Active ​learning การเรียนรู้​ที่เน้นการปฏิบัติ​จริง​ ในพื้นที่จริง
7. ต้องการได้งานทำ ด้วยอัตราการได้งานทำของบัณฑิต​สำนักวิชาสาธารณสุข​ศาสตร์​ เฉลี่ยสูงกว่า​ 90%
8.​ ต้องการเรียนในหลักสูตรที่มีวิชาชีพ ทุกหลักสูตร​ของสำนักวิชา​สาธารณสุข​ศาสตร์​ มีวิชาชีพ​รองรับ
9.​ ต้องการโอกาสในการฝึกสหกิจศึกษา​ทางด้านสาธารณสุข​ในต่างประเทศ​
10.ความสำเร็จ​ของศิษย์เก่า​ในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ​ ในรอบ​ 15​ ปี เป็นเครือข่ายร่วมในการผลิตบัณฑิต

การจัดการ


1. หลักสูตรทันสมัย สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0
2. เรียนรู้เชิงรุก เรียนจริง ปฏิบัติจริงด้วยผู้เรียนเอง
3. ได้เปรียบด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน
4. เรียนกับอาจารย์ประสบการณ์สูงและใส่ใจนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
5. ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 8 เดือน
6. โอกาสได้งานทำก่อนจบการศึกษา
7. เก่งคิดสร้างสรรค์ พัฒนาธุรกิจใหม่
8. เตรียมพร้อมสู่ผู้บริหารมืออาชีพ
9. มีความเป็นผู้นำ มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
10. นักการจัดการสมัยใหม่ รับใช้สังคม

Walailak University International College (WUIC)


1. High quality and modern curriculums at a well-established state-funded but autonomous research-focused university
2. Internationally qualified teaching team
3. High demand qualifications in diverse disciplines
4. Education for the globalized world in the 21st century
5. International standards and learning environment
6. Collaboration with academic and professional institutions at international level
7. Safe and modern collegiate life
8. Wide range of co- and extra-curricular activities
9. Experience, learn, and enjoy genuine southern Thai culture
10. Safe and accessible location near Samui Island

กิจกรรมมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์วิชาการ

นางสาวปรียานุช รัตนยุทธ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ : ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

นางสาวปรียานุช รัตนยุทธ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ : ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน : เน้นวิจัยเชิงพื้นที่ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน : เน้นวิจัยเชิงพื้นที่ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล”

Read More
อาจารย์นันธิดา จันทร์ศิริ : การพัฒนาไปสู่ความเป็นครูและนักวิจัยมืออาชีพเพื่อสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

อาจารย์นันธิดา จันทร์ศิริ : การพัฒนาไปสู่ความเป็นครูและนักวิจัยมืออาชีพเพื่อสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม : สนใจวิจัยเชิงพื้นที่ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม : สนใจวิจัยเชิงพื้นที่ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

Read More

หน่วยงานเกี่ยวกับนักศึกษา

คำถามที่พบบ่อย

TOP