หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Polymer Engineering


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering (Polymer Engineering)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งประกอบด้วยจริยธรรม คุณธรรม และความความรับผิดชอบในการส่งเสริมและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาบนพื้นฐานของทฤษฎี และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

1. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้ง ความรู้ความสามารถ จริยธรรม คุณธรรม และมีความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ
2. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

บัณฑิตมีความรู้ทุกด้านของพอลิเมอร์ ได้แก่ โครงสร้าง สมบัติ การขึ้นรูป การทดสอบ และอื่น ๆ สามารถประยุกต์ใช้งานได้ สามารถคิดต่อยอดเพื่อเพิ่มการใช้งาน/มูลค่าเพิ่ม โดยสามารถใช้เครื่องมือวิจัยที่สาขาวิชา ใช้ร่วมกันทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท-เอก และสามารถตอบสนองโจทย์ Thailand 4.0 ด้านวัสดุศาสตร์ได้


แนวทางประกอบอาชีพ

1) วิศวกรในอุตสาหกรรมพลาสติก ยาง ไม้และ กาว
2) นักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา
3) ครูอาจารย์


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาใกล้เคียงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งหลักสูตรวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เอง


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 20,800 บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวม 190 หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 20 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 4 หน่วยกิต
  (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
  (5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4* หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
    142 หน่วยกิต
 
(1) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
  52 หน่วยกิต
 
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
  81 หน่วยกิต
 
(3) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
  9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
    8 หน่วยกิต

 


TOP