หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering and Intelligent Systems


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering (Computer Engineering and Intelligent Systems)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรมุ่งสร้างบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำในศาสตร์ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรามุ่งปลูกฝังบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน บัณฑิตสามารถพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และออกแบบแอพลิเคชั่นทั้งบนฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้งานระบบเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

บัณฑิตมีความสามารถในการ 1) ออกแบบระบบหรือองค์ประกอบของระบบหรือกระบวนการเพื่อให้บรรลุความต้องการและใช้งานได้จริง 2) สามารถออกแบบและดำเนินการทดลองเพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูล 3) สามารถระบุปัญหาและแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมได้ 4) สามารถสื่อสารได้ดี ทำงานเป็นทีม และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต


แนวทางประกอบอาชีพ

1) วิศวกรคอมพิวเตอร์
2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
4) นักเขียน/พัฒนาโปรแกรม
5) ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
6) นักวิชาการ อาจารย์ และนักวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่น ๆ ได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 20,800 บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 20 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 4 หน่วยกิต
  (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
  (5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 129 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาแกนทางวิศวกรรม 51 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 61 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 8 หน่วยกิต
  (4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

 


TOP