หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ผลิตวิศวกรเคมีที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานเป็นทีม เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมพัฒนา และส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมีที่มีความรู้ความสามารถเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และเป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร


1.บัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
2.บัณฑิตที่สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมเคมีไปใช้ในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
3.บัณฑิตที่สามารถนำความรู้ด้านวิศวกรรมเคมีไปใช้ในการตอบสนองความต้องการของสังคมและสิ่งแวดล้อม
4.บัณฑิตที่สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
5.บัณฑิตที่ประกอบอาชีพอย่างสุจริต โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ


แนวทางประกอบอาชีพ

1) วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น SCG , CHEVRON ,PT,BRIDGESTONE เป็นต้น
2) นักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา
3) ครูอาจารย์


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาใกล้เคียงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งหลักสูตรวิศวกรรมเคมีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เอง


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 20,800 บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวม 192 หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 20 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 4 หน่วยกิต
  (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
  (5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4* หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ   144 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 60 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 75หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต

 


TOP