หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Degree Program in Marine and Coastal Resources Management Technology


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor (Technology for Marine and Coastal Resources Management of Science)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ปรัชญาของหลักสูตร : ผลิตนักวิชาการทางทะเลและชายฝั่ง มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีดีภาษาอังกฤษ มีจิตสาธารณะ จรรยาบรรณ

วัตุประสงค์ :
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงานจริง และมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทางวิชาการสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจรรยบรรณในวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคม
5) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (นิเวศวิทยาทางทะเล การจัดการทรัพยากรประมง สมุทรศาสตร์เคมี ธรณีสัณฐาน) รวมทั้งบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้จริงโดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มีจิตสาธารณะ และสามารถทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี


แนวทางประกอบอาชีพ

1) นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล/นักชีววิทยา/นักนิเวศวิทยาทางทะเล
2) นักวิชาการประมงปฏิบัติการ/เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ
3) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
4) นักวิชาการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5) นักภูมิสารสนเทศ
6) นักวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการ)
7) นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย
8) นักวิชาการ ครู อาจารย์
9) นักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
10) บุคลากรเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11) นักวิชาชีพอื่นๆ ในสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรและ


แนวทางการศึกษาต่อ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถไปศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา : 16,200 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร : 194,400 บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวม 184 หน่วยกิต
       
1. หมวดศึกษาทั่วไป       40 หน่วยกิต
 
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
    20 หน่วยกิต
 
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    12 หน่วยกิต
 
(3) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย
    4 หน่วยกิต
 
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
    4 หน่วยกิต
 
(5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ
    4* หน่วยกิต
 
หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ       136 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาแกน     52 หน่วยกิต
 
(2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
    63 หน่วยกิต
 
(3) กลุ่มวิชาเอกเลือก
    12 หน่วยกิต
 
(4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
    9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี       8 หน่วยกิต

 


TOP