หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาตร์ทางทะเล

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาตร์ทางทะเล

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Degree Program in Marine Science


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor (Marine Science)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ปรัชญาของหลักสูตร : ผลิตนักวิชาการทางทะเลและชายฝั่ง มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีดีภาษาอังกฤษ มีจิตสาธารณะ จรรยาบรรณ

วัตุประสงค์ :
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงานจริง และมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทางวิชาการสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจรรยบรรณในวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคม
5) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (นิเวศวิทยาทางทะเล การจัดการทรัพยากรประมง สมุทรศาสตร์เคมี ธรณีสัณฐาน) รวมทั้งบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้จริงโดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มีจิตสาธารณะ และสามารถทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี


แนวทางประกอบอาชีพ

1) นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล/นักชีววิทยา/นักนิเวศวิทยาทางทะเล
2) นักวิชาการประมงปฏิบัติการ/เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ
3) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
4) นักวิชาการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5) นักภูมิสารสนเทศ
6) นักวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการ)
7) นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย
8) นักวิชาการ ครู อาจารย์
9) นักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
10) บุคลากรเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11) นักวิชาชีพอื่นๆ ในสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรและ


แนวทางการศึกษาต่อ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถไปศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา : 20,800 บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวม 187 หน่วยกิต      
1. หมวดศึกษาทั่วไป     40 หน่วยกิต  
  (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 20 หน่วยกิต  
  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต  
  (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต  
  (4) กลุ่มวิชาบูรณาการ   4 หน่วยกิต  
  (5)กลุ่มวิชาสารสนเทศ   4* หน่วยกิต  
  หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
      139 หน่วยกิต  
  (1) กลุ่มวิชาแกน     46 หน่วยกิต  
  (2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ   64 หน่วยกิต  
  (3) กลุ่มวิชาเอกเลือก   12 หน่วยกิต  
 
(4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
    17 หน่วยกิต  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     8 หน่วยกิต  

 


TOP