หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Architecture Program in Industrial, Product, Furniture and Packaging Design


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Architecture (Industrial, Product, Furniture and Packaging Design)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

มุ่งผลิตบัณฑิตทางการออกแบบอุตสาหกรรม ที่เป็นทั้งนักคิดและนักปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม สามารถเข้าถึงสังคมท้องถิ่นทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังตม ศิลปวัฒนธรรม มีบทบาทในการบริหารการใช้ทรัพยากรการผลิตเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1.บัณฑิตทางด้านการออกแบบอุตสากรรมมีคุณภาพ มีคุณธรรม เข้าใจเเละเข้าถึงสังคมท้องถิ่นภาคใต้ เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้เเละประเทศไทย


แนวทางประกอบอาชีพ


1. มีความสามารถทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ โดยมีความเชี่ยวชาญในวัสดุที่หลากหลาย
2. มีความสามารถทางด้านการออกแบบงานออกแบบภายใน งานสถาปัตยกรรม เเละงานภูมิสถาปัตยกรรมพื้นฐานได้ เพราะมีรายวิชาทั้งทฤษฎีเเละปฎิบัติในหลักสูตรร่วมกัน
3.ประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้(ในกรณีที่เรียนต่อจนจบการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต)
4. ประกอบอาชีพทางด้านการสร้างสรรค์งานได้ เพราะการเรียนในหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรร มีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ มีกระบวนการ ขั้นตอน การทำงานอย่างเป็นระบบ เเละต้องแสดงงานออกแบบเพื่อสื่อสารให้ผู้คนได้เข้าใจ


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาด้านการออกแบบ หรือสาขาอื่นๆได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,800.- บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 196 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 20 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
  (4) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4 หน่วยกิต
 
(5) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย
  4 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 148 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 18 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชาวิชาชีพ 68 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาชีพบังคับสาขา 32 หน่วยกิต
  (4) กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน 18 หน่วยกิต
  (5) กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
       
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

 


TOP