หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Landscape Architecture Program


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Landscape Architecture


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

เป็นหลักในถิ่น แหล่งเรียนรู้ศิลปวิทยา พัฒนาสู่สากล สรรค์สร้างชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีปณิธานของหลักสูตรคือ มุ่งมั่นในการพัฒนาบัณฑิตคุณภาพทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม สอดคล้องตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม อุตสาหะสู้งาน มีความรู้ทางวิชาการและทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ สามารถเชื่อมโยงความรู้ในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ประยุกต์สู่กระบวนการออกแบบที่มีความเป็นสากล สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานในระดับชาติและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และพัฒนาความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อชุมชนและสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ศึกษาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร


1. มีความสามารถทางด้านการออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม เเละสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้ เพราะเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากสภาสถาปนิก
2. มีความสามารถทางด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน เเละงานออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐานได้ เพราะมีรายวิชาทั้งทฤษฎีเเละปฎิบัติในหลักสูตรร่วมกัน
3.ประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาทางภูมิสถาปัตยกรรมได้(ในกรณีที่เรียนต่อจนจบการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต) เพราะเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก
4. ประกอบอาชีพทางด้านการสร้างสรรค์งานได้ เพราะการเรียนในหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม มีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ มีกระบวนการ ขั้นตอน การทำงานอย่างเป็นระบบ เเละต้องแสดงงานออกแบบเพื่อสื่อสารให้ผู้คนได้เข้าใจ


แนวทางประกอบอาชีพ

ภูมิสถาปนิก หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังและออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในหน่วยงานภาครัฐเเละเอกชน อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง งานภูมิสถาปัตยกรรมหรือผู้จัดการดูเเลงานภูมิสถาปัตยกรรมภายหลังการก่อสร้าง งานที่ปรึกษาด้านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือนักอนุรักษ์จัดการทางธรรมชาติเเละทางศิลปวัฒนธรรม


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาภูมิสถาปัตกรรม หรือสาขาอื่นๆได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,800.- บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 234 หน่วยกิต (หลักสูตร 5 ปี)  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มภาษา 20 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
  (4) กลุ่มมนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 186 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาหลัก 48 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 31 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 40 หน่วยกิต
 
(4) กลุ่มวิชาสนับสนุน
  59 หน่วยกิต
  (5) กลุ่มวิชาเลือก   8 หน่วยกิต
     
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

 


TOP