หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Medical Technology


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Medical Technology)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและชุมชน โดยหลักสูตรฯ มีการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริง เพื่อให้เกิดความชำนาญในทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะบริหารจัดการ ทักษะสื่อสารภาษาสากลและสารสนเทศ ก้าวทันวิทยาการ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเข้าใจบทบาทเชิงรุกในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน การประชาสัมพันธ์วิชาชีพ สามารถประเมินวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจัย ออกแบบงานวิจัยและการผลิตนวัตกรรม คิดวิเคราะห์ และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

6.2.1 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของตนเองด้วยการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณหรือปัญญา
6.2.2 มีความรู้ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง
6.2.3 มีทักษะในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 มีทักษะในการค้นคว้าและการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อนำมาใช้กับการทำงานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
6.2.5 มีทักษะการให้คำปรึกษา แนะนำ หรืออธิบายเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่บุคลากรทางการแพทย์ได้
6.2.6 มีศักยภาพในการเรียนรู้ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและการดูแลสุขภาพ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
6.2.7 มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมทั้งต่อตนเอง ผู้ใช้บริการ เพื่อนร่วมงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.2.8 มีทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ตลอดจนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน พัฒนางาน และแก้ไขปัญหาให้กับองค์กร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.9 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมกับสหวิชาชีพ และชุมชน สามารถเชื่อมโยงบริบททางวิชาชีพสู่การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ
6.2.10 มีทักษะด้านการใช้ภาษา เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สามารถประชาสัมพันธ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์และความสำคัญของวิชาชีพให้เป็นที่รู้จัก สามารถถ่ายทอดความรู้และอธิบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนเข้าใจเป็นอย่างดี
6.2.11 มีทักษะความสามารถเชิงตัวเลขเพื่อการวิเคราะห์ ทำนายแนวโน้มสุขภาพชุมชน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2.12 มีทักษะการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุน พัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
6.2.13 มีทักษะความสามารถด้านการประมวลความรู้ บูรณาการสู่การปฏิบัติในวิชาชีพ การนำความรู้สู่ชุมชน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
6.2.14 สามารถทำวิจัยเบื้องต้นและ/หรือสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาพัฒนางาน และพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแล้ว หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ยังมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
6.3.1 เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แก่นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง ให้มีความลุ่มลึกทางวิชาการมากขึ้น
6.3.2 จัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง เพื่อมุ่งเข้าสู่การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทหรือปริญญาเอก) ในสาขาชีวเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่จะมีความร่วมมือกันในอนาคต


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

๑ มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิต และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดมาตรฐานวิชาชีพเทคนิค การแพทย์ ที่จะค้นคว้า และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลง ของสังคม เพื่อนำมาใช้กับการทำงานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ให้ คำปรึกษา แนะนำ หรืออธิบายเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่บุคลากรทางการแพทย์ได้/ มีศักยภาพในการเรียนรู้ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ และการดูแลสุขภาพ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
๒ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมทั้งต่อตนเอง ผู้ใช้บริการ เพื่อนร่วมงานและมีความ รับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓ มีทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ ตลอดจนมีการ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา พัฒนาตนและพัฒนางานให้กับองค์กร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมกับสหวิชาชีพ ทีมสุขภาพ และชุมชน สามารถเชื่อมโยงบริบททางวิชาชีพสู่การดูแลสร้างเสริมสุขภาพ
๕ มีทักษะความสามารถด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ ทำนายแนวโน้มสุขภาพชุมชน มีทักษะความสามารถเชิงตัวเลขและการจัดการ เพื่อสนับสนุน และ พัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถถ่ายทอดความรู้และอธิบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนเข้าใจเป็นอย่างดี สามารถ ประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นๆ รู้จักวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และความสำคัญของวิชาชีพ สามารถใช้ เครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
๖ มีทักษะความสามารถด้านการประมวลความรู้ บูรณาการสู่การปฏิบัติในวิชาชีพ การนำความรู้สู่ ชุมชน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๗ สามารถทำวิจัยเบื้องต้นเพื่อแก้ปัญหา พัฒนา และ/หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในสาขาวิชาชีพ


แนวทางประกอบอาชีพ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา สามารถขอสอบเพื่อขึ้นทะเบียนอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ ในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานตรวจสุขภาพ หน่วยงานระบบสุขภาพในระดับปฐมภูมิ เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ และน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ หรือเป็นนักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น เปิดสถานประกอบการให้บริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ หรือ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพในบริษัท


แนวทางการศึกษาต่อ

สำหรับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการจะมีการเรียนรายวิชาที่เตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มอีก 15 หน่วยกิตไตรภาค นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 โดยเทียบโอนรายวิชาและลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์อีก 1 ปีการศึกษา จึงจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิชาการ ยังสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องหลายสาขา อาทิ เทคนิคการแพทย์ พยาธิวิทยาคลินิก ชีวเวชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ชีวเคมี จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พันธุศาสตร์ ชีววิทยาระดับโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น


ค่าธรรมเนียม

27,400 บาท ต่อภาคการศึกษา


โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิตในหลักสูตรปริญญาตรี
ทางวิชาการ แบบก้าวหน้าทางวิชาการ ทางวิชาการ
(ทวิภาษา)
แบบก้าวหน้า
ทางวิชาการ
(ทวิภาษา)
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 172 187 98E(172) 106E(187)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 40 36E(40) 36E(40)
  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 20 20 16E(20) 16E(20)
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 8 8E(8) 8E(8)
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 8 8E(8) 8E(8)
  กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 4 4E(4) 4E(4)
  กลุ่มวิชาสารสนเทศ* 4 4 4E(4) 4E(4)
หมวดวิชาเฉพาะ 124 133 124 133
  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 42 42 19E(42) 19E(42)
  กลุ่มวิชาชีพ 82 83 43E(82) 49E(83)
  กลุ่มวิชาเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 0 8 0 8E(8)
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 8 14 8 14

 

หมายเหตุ  
*ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร,
 
E การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
98E (172) หน่วยกิต คิดเป็น 56.9% สำหรับปริญญาตรีทางวิชาการ(ทวิภาษา)
 
106E (187) หน่วยกิต คิดเป็น 56.7% สำหรับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ(ทวิภาษา)
 

 


TOP