หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์

ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Biomedical Sciences


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ: Master of Science (Biomedical Sciences)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ มุ่งพัฒนานักวิชาการที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รวมทั้งการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยการใช้กระบวนการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ และบรูณาการกับศาสตร์อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ของโลกและสังคม สามารถถ่ายทอด เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร


1. ทักษะในการวิจัย
2. ทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
3. ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิชาการ
4. ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. การมีจรรยาวิชาชีพวิจัย
6. ทักษะในการทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบ จิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม


แนวทางประกอบอาชีพ


1) การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
2) อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ
3) นักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชันสูตรขั้นสูงในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
4) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษของบริษัทจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี และน้ำยาตรวจวิเคราะห์
5) การประกอบอาชีพอิสระ ทั้งในและต่างประเทศ


แนวทางการศึกษาต่อ

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางด้านชีวเวชศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


ค่าธรรมเนียม

45,000 บาท / ปี


โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร    
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
     
โครงสร้างหลักสูตร
ก. แผน ก แบบ ก 1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต
1) หมวดวิทยานิพนธ์ 45 หน่วยกิต
   
     
ข. แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต
   
1) หมวดวิชาบังคับ 10 หน่วยกิต
   
2) หมวดวิชาเลือก 5 หน่วยกิต
   
3) หมวดวิทยานิพนธ์ 30 หน่วยกิต
   
     
แผนการศึกษา
   
ก. แผน ก แบบ ก 1 จำนวนหน่วยกิตรวม 45 หน่วยกิต
   

 


TOP