หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Physical Therapy


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Physical Therapy)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญสูง เพื่อสามารถปฏิบัติงานด้านกายภาพบำบัดในการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาวะของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดที่สามารถวิเคราะห์ วิจัย นำความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เพื่อผลิตงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ในการดูแลสุขภาพของชุมชน ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพกายภาพบำบัด

2 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน ตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัดในการตรวจประเมิน วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาทางกายภาพบำบัดอย่างถูกต้อง และวางแผนการรักษา ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

3 สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

4 มีทักษะในการสื่อสาร สามารถเป็นผู้นำ ผู้ตาม หรือผู้ประสานงาน และทำงานร่วมกับบุคลากรอื่นๆได้เหมาะสมตามสถานการณ์

5 สามารถพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม โดยการศึกษา ค้นคว้า ใช้กระบวนการวิจัยและเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย นำความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือสร้างงานสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงานอยู่เสมอ


แนวทางประกอบอาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านการสอบความรู้และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเรียบร้อยแล้ว จะสามารถปฏิบัติงานในฐานะนักกายภาพบำบัดทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย สโมสรกีฬา สถานเสริมความงามและสปา หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น เปิดคลินิกส่วนตัว รวมทั้งเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาต่อเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัยและอาจารย์ได้


แนวทางการศึกษาต่อ

เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางกายภาพบำบัด รวมทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศในหลายสาขา อาทิ กายภาพบำบัด กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา สรีรวิทยาการออกกำลังกาย วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นต้น


ค่าธรรมเนียม

27,400 บาท ต่อภาคการศึกษา


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 182 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 40 หน่วยกิต
  1.1) กลุ่มวิชาภาษา 16 หน่วยกิต
    1.1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทย 4 หน่วยกิต
    1.1.2) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต
  1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 12 หน่วยกิต
  1.3) กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
  1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
  1.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized Education) 134 หน่วยกิต
  2.1)กลุ่มวิชาพื้นฐาน 30 หน่วยกิต
  2.2)กลุ่มวิชาเอก 88 หน่วยกิต
  2.3)กลุ่มวิชาฝึกงานวิชาชีพ 16 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives) 8 หน่วยกิต

 


TOP