หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science in Adult and Gerontological Nursing


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science (Adult and Gerontological Nursing)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีความเชื่อว่าการพยาบาลมีพลังในการเปลี่ยนแปลงอนาคตสุขภาพของสังคม การพยาบาลเป็นศาสตร์การปฏิบัติโดยบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องความเป็นมนุษย์ สุขภาพและ ความเจ็บป่วย และวัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เป็นกระบวนการเตรียมสมรรถนะของพยาบาลให้มีความรู้เชิงลึกและมีชำนาญเฉพาะในการปฏิบัติการพยาบาล การเป็น ผู้นำทางวิชาการ การเป็นผู้สอนทางคลินิกและการบริการจัดการทางการพยาบาล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ผลลัพธ์ทางสุขภาพ โดยยึดมั่นหลักการเชิงวิชาชีพ หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณ


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม การพิจารณาตัดสินประเด็นทางจริยธรรม ข้อโต้แย้งทางคลินิกหรือกฏหมาย และปฏิบัติบนพื้นหลักฐานปรัชญาความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณวิชาชีพกฎหมายและพระราชบัญญัติวิชาชีพสุขภาพ ศีลธรรมจรรยา ศาสนา วิถีชีวิตและวัฒนธรรมทั้งในด้านการปฏิบัติการพยาบาล ด้านการวิจัย และด้านการวิชาการ มีความรอบรู้เชิงลึกในเนื้อหาสาระของศาสตร์การพยาบาล กระบวนการวิจัยและสถิติ ภาวะผู้นำในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยว ข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤติ และการจัดการคุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาลและสุขภาพ ปฏิบัติการพยาบาลโดยบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล หลักจริยศาสตร์ กฏหมายวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ การวิจัยและการใช้หลักฐานความรู้เชิงประจักษ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและผลลัพธ์การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพในภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤติ มีทักษะในการพัฒนา ตนเองและการแสวงหาความรู้อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องในการศึกษาค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอเชิงวิชาการทั้งในบทบาทของพยาบาลผู้ปฏิบัติและบทบาทของพยาบาลนักวิชาการ มีทักษะความเป็นผู้นำของพยาบาลวิชาชีพเพื่อสร้าง ความเปลี่ยนแปลง ด้านการปฏิบัติการพยาบาล ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ มีสมรรถนะด้านการวิจัย และการเปยแพร่ผลงานวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


แนวทางประกอบอาชีพ

พยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง ด้านการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤติ ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ปัญหาสุขภาพเฉพาะในผู้สูงอายุ และการพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์การพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของผู้เรียน ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยปัญหาทางเดินหายใจ ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเหลือ เป็นต้น


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หรือการศึกษาต่อระดับปริญญาโท


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 15,000.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 90,000.- บาท


โครงสร้างหลักสูตร

แบบแผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาบังคับ 28 หน่วยกิต
  (1) วิชาแกน 12 หน่วยกิต
  (2) วิชาเฉพาะ 16 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเลือก 4   หน่วยกิต
     
3. หมวดวิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต

 


TOP