หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร

ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Agricultural Science


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

ภาษาอังกฤษ: Master of Science (Agricultural Science)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

   หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถดีในศาสตร์เฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์การเกษตร (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การประมง) รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามและรู้เท่าทันเทคโนโลยี คือ เป็นผู้ที่ "รู้ดีศาสตร์เกษตร ทันสมัย วิจัยเป็น"

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาค ตั้งอยู่ท่ามกลางกลุ่มประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยอยู่ระหว่างลุ่มน้ำปากพนังและลุ่มน้ำตาปี ซึ่งเป็นลุ่มน้ำขนาดใหญ่ของภาคใต้ ทำให้มีสภาพภูมิประเทศเอื้ออำนวยต่อการผลิตทางการเกษตร การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงส่งผลดี ทั้งสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ในขณะเดียวกันกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลายเหล่านั้นสามารถเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยที่มีประโยชน์อย่างมากต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ ทั้งพื้นฐานและระดับสูง ที่จะรองรับการทำวิจัยของนักศึกษา ในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ มีพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังได้จัดตั้งศูนย์และหน่วยวิจัยทางการเกษตร เช่น ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศปาล์มน้ำมัน หน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อนและศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง เพื่อทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพแก่ชุมชนโดยเป็นหลักในถิ่น และเพื่อการวิจัยในเชิงลึกเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล บัณฑิตต้องพร้อมรับการแข่งขันตลาดแรงงานวิชาชีพของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความทันสมัยด้านอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ มีจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

-


แนวทางประกอบอาชีพ

1) อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
2) ทำงานในบริษัทเอกชน
3) ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น อาชีพทางการเกษตร ตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางการเกษตร ตั้งบริษัทห้างร้านจำหน่ายอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร


แนวทางการศึกษาต่อ

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 15,000.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 90,000.- บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    
ก. แผน ก แบบ ก 1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
       
    1) หมวดวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
       
ข. แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
       
   1) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
       
   2) หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
       
   3) หมวดวิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต
       

 


TOP