หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Agro-Industry


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร)

ภาษาอังกฤษ: Master of Science (Agro-Industry)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรที่เข้มแข็งตามมาตรฐานสากล มีความสามารถด้านการวิจัย และสามารถพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารและ เทคโนโลยีชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที่ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มีทักษะในการทำงานและการสื่อสาร รู้เท่าทันและดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นที่ประจักษ์ว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วได้นำความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความรู้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารและวิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นตัวจักรสำคัญในการทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ และมีผลต่อการพัฒนาประเทศและสังคมโลกโดยรวม ดังนั้นการสร้างบุคลากรในระดับมหาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ในระดับลึกอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ที่มีความรู้ความเข้าใจปัญหาของท้องถิ่นและของประเทศ ย่อมเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ และตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศในปัจจุบันที่เน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนประเทศ โดยอุตสาหกรรมเกษตรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญและมีส่วนช่วยในการพัฒนาของประเทศ และเป็นหนึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแนวทางประเทศไทย 4.0 อีกทั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่อุดมด้วยทรัพยากรด้านการเกษตร มีสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรต่อเนื่องจากฐานทรัพยากรของจังหวัด ทำให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้อย่างกว้างขวาง เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในภาคใต้ให้มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มีจุดเน้นในการแก้ปัญหาของประเทศจากฐานทรัพยากรในท้องถิ่น ให้มีการจัดการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถผนวกวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดเพื่อให้เกิดธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ธุรกิจที่นำไปสู่ความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหาร ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลตรงตามความต้องการทั้งภายในและภายนอกประเทศ ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของภาคใต้และของประเทศ


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

-


แนวทางประกอบอาชีพ

1) พนักงานฝ่ายผลิต / ฝ่ายประกันคุณภาพ / ฝ่ายออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต/ ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
2) นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
3) ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เจ้าของกิจการ และที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


แนวทางการศึกษาต่อ

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 15,000.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 90,000.- บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    
ก. แผน ก แบบ ก 1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต
       
    1) หมวดวิทยานิพนธ์ 45 หน่วยกิต
       
ข. แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต
       
   1) หมวดวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต
       
   2) หมวดวิชาเลือก 17 หน่วยกิต
       
   3) หมวดวิทยานิพนธ์ 20 หน่วยกิต
       

 


TOP