หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Phogram in Agro-Industry


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร)

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy (Agro-Industry)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่สามารถพัฒนานวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือเทคโนโลยีชีวภาพ และมีความสามารถสูงได้มาตรฐานระดับสากลในการพัฒนานวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นเสิศทางวิชาการและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

   อุตสาหกรรมเกษตรมีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากทำให้เกิดการเชื่อมโยงการผลิตระหว่างภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับโครงสร้างและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ของประเทศ พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่ศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล อย่างไรก็ดีการพัฒนาประเทศเพื่อให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถสูง โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ดังนั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ จึงเป็นหลักสูตรเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีทักษะและความสามารถด้านการวิจัยขั้นสูง การพัฒนานวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของโครงสร้างและทิศทางของประเทศ อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1) เพื่อผลิตดุษฏีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือเทคโนโลยีชีวภาพสู่สังคม
2) เพื่อผลิตดุษฏีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือเทคโนโลยีชีวภาพ มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สามารถทำวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนานวัตกรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล
3) เพื่อผลิตดุษฏีบัณฑิตที่มีความสามารถและศักยภาพสูงในการบูรณาการและประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัยและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาที่ยั่งยืน
4) เพื่อผลิตดุษฏีบัณฑิตที่มีทักษะทางสังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นำได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง


แนวทางประกอบอาชีพ

1) พนักงานฝ่ายผลิต / ฝ่ายประกันคุณภาพ / ฝ่ายออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต/ ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
2) อาจารย์ นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
3) ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เจ้าของกิจการ และที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) ผู้นำชุมชนด้านวิชาการ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์
5) นักวางผังโรงงานและให้คำปรึกษาด้านวิชาการในประเทศไทย อาเซียนและต่างประเทศ
6) ผู้ให้คำแนะนำและวางแผนด้านโภชนาการเพื่อให้ตรงตามพื้นฐาน


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 15,000.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 180,000.- บาท


โครงสร้างหลักสูตร

ก. แบบ 1.1
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
    60 หน่วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต  
ข. แบบ 1.2 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 90 หน่วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ์ 90 หน่วยกิต  
ค. แบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต
    1) หมวดวิชาบังคับ 2 หน่วยกิต  
   2) หมวดวิชาเลือก 13 หน่วยกิต  
   3) หมวดวิทยานิพนธ์ 45 หน่วยกิต  
ง. แบบ 2.2 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 90 หน่วยกิต
   1) หมวดวิชาบังคับ 10 หน่วยกิต  
   2) หมวดวิชาเลือก 20 หน่วยกิต  
   3) หมวดวิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต  

 


TOP