หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Phogram in Agricultural Science


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy (Agricultural Science)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

   หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถดีในศาสตร์เฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์การเกษตร (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การประมง) รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามและรู้เท่าทันเทคโนโลยี คือ เป็นผู้ที่ ""รู้ดีศาสตร์เกษตร ทันสมัย วิจัยเป็น""

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาค ตั้งอยู่ท่ามกลางกลุ่มประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยอยู่ระหว่างลุ่มน้ำปากพนังและลุ่มน้ำตาปี ซึ่งเป็นลุ่มน้ำขนาดใหญ่ของภาคใต้ ทำให้มีสภาพภูมิประเทศเอื้ออำนวยต่อการผลิตทางการเกษตร การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงส่งผลดีทั้งสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ในขณะเดียวกันกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลายเหล่านั้น สามารถเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยที่มีประโยชน์อย่างมากต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทั้งพื้นฐานและระดับสูง ที่จะรองรับการทำวิจัยของนักศึกษา ในบริเวณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังได้จัดตั้งศูนย์และหน่วยวิจัยทางการเกษตร เช่น ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศปาล์มน้ำมัน หน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อนและศูนย์ความเป็นเลิศด้านกุ้ง เพื่อทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพแก่ชุมชนโดยเป็นหลักในถิ่น และเพื่อการวิจัยในเชิงลึกเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล บัณฑิตต้องพร้อมรับการแข่งขันตลาดแรงงานวิชาชีพของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความทันสมัย ด้านอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ มีจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1. มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพในระดับสูง และสร้างนวัตกรรม
2. มีความสามารถในการทำวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการทำงานได้
4. มีทักษะการทำงานเป็นทีม รักองค์กร มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ขยัน อดทน และซื่อสัตย์
5. มีจรรยาบรรณ มีจิตสาธารณะ และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ


แนวทางประกอบอาชีพ

1) อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2) ทำงานในบริษัทเอกชน
3) ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น อาชีพทางการเกษตร ตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางการเกษตร ตั้งบริษัทห้างร้านจำหน่ายอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ทางการการเกษตร


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 15,000.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 180,000.- บาท


โครงสร้างหลักสูตร

ก. แบบ 1.1
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
    64 หน่วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ์ 64 หน่วยกิต  
ข. แบบ 1.2 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 96 หน่วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ์ 96 หน่วยกิต  
ค. แบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 64 หน่วยกิต
    1) หมวดวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต  
    2) หมวดวิชาเลือก 8 หน่วยกิต  
    3) หมวดวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต  
ง. แบบ 2.2 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 96 หน่วยกิต
    1) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต  
    2) หมวดวิชาเลือก 20 หน่วยกิต  
    3) หมวดวิทยานิพนธ์ 64 หน่วยกิต  

 


TOP