หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Nursing Science Program


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Nursing Science


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความเชื่อว่า วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมกับชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนโดยบูรณาการความรู้ หลักฐานเชิงประจักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงคุณค่าของชีวิตมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้บริบทของสังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาล ให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์การผดุงครรภ์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระบวนการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การใช้ผลงานวิจัย และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มีทักษะการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการในทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ทั้งในบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้น การบำบัด ทางการพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ตามขอบเขตกฎหมาย จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพโดยใช้กระบวนการพยาบาล พื้นฐานองค์ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาน คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้าง สรรค์ และกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองให้พร้อมต่อการปฏิบัติการพยาบาลให้มีคุณภาพตามสมรรถนะวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักการทาง สถิติ การวิจัย และระบาดวิทยา ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณและศรัทธาในวิชาชีพ เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรม มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการทำงานเป็นทีม การใช้ภาษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ การเป็นผู้รอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวม มีความรับผิดชอบ มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม รักและศรัทธาในวิชาชีพ สามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ นำไปสู่การกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตพยาบาลวลัยลักษณ์ คือ " WU NURSE" : W-Wisdom เป็นผู้มีปัญญา ; U-Unity สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว; N-Neatness สุภาพเรียบร้อย บุคลิกดี ; U-Uniqueness มีเอกลักษณ์โดดเด่นเช่นคนวลัยลักษณ์ ; R-Responsibility มีความรับผิดชอบสูง; S-Sufficiency การดำเนินชีวิตอย่างสมดุลแบบ พอเพียง และ E-Ethics มีคุณธรรม จริยธรรม


แนวทางประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพทุกระดับของภาครัฐและเอกชน ในสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงาน ในฐานะพยาบาลวิชาชีพผู้มีสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลและนักวิชาการในสถาบันการศึกษาพยาบาลหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ สามารถประกอบวิชาชีพอิสระได้โดยมีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพฯ และไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาพยาบาลศาสตร์ ของสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 26,900.- บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 185 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 20 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 12  หน่วยกิต
  (2) กลุ่มสังคมศาสตร์ 4   หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาสุขพลาอนามัย 4   หน่วยกิต 
  (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4   หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 137 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชีพภาคทฤษฎี 92  หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชาชีพภาคปฏิบัติ 45  หน่วยกิต
     
     
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

 


TOP