หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี

ภาษาอังกฤษ: Master of Engineering (Chemical Engineering)


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)

ภาษาอังกฤษ: Master of Engineering (Chemical Engineering)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ ในการประยุกต์งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านพลังงานทดแทน ด้านเคมีชีวภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม โดยการบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเคมีและชีวเคมี เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมในการทำงานในระดับอาเซียนและระดับโลก


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1. บัณฑิตมีองค์ความรู้ขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี และสามารถทำงานเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ ในสาขาวิศวกรรมเคมี พลังงานทดแทน และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. บัณฑิตมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสมต่อการได้งานทำในระดับนานาชาติ
3. บัณฑิตสามารถทำงานเป็นทีม และมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
4. บัณฑิตมีความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ


แนวทางประกอบอาชีพ

1 วิศวกรด้านต่างๆ ได้แก่ วิศวกรเคมี วิศวกรสิ่งแวดล้อม วิศวกรเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก วิศวกรที่ปรึกษาโครงการ
2 อาจารย์ หรือ นักวิจัยในภาครัฐและภาคเอกชน
3 ประกอบอาชีพอิสระด้านวิศวกรรมเคมี


แนวทางการศึกษาต่อ

-


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 15,000.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 90,000.- บาท (ตามแผน 2 ปีการศึกษา)


โครงสร้างหลักสูตร

1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษาวิชาสัมมนา จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการหลักสูตรฯอาจให้ศึกษารายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
    1) หมวดวิชาบังคับ 0 หน่วยกิต
    - หมวดวิชาสัมมนา* 6* หน่วยกิต
    2) หมวดวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
    รวม 48 หน่วยกิต
 
2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 ผู้เข้าศึกษาจะศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิตศึกษาวิชาสัมมนาจำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) และทำงานวิจัยและนำเสนอในรูปของวิทยานิพนธ์ โดยมีจำนวนหน่วยวิทยานิพนธ์รวมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต รวมเป็นหน่วยกิตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิตและสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์บางสาขา ซึ่งเลือกเรียนในแขนงวิชาทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรมีมติให้ลงเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานศึกษาเพิ่มเติม จะต้องศึกษารายวิชาปรับพื้นฐาน จำนวน 4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) โดยอาจให้ศึกษารายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
    1) หมวดวิชาบังคับ 20 หน่วยกิต
    - หมวดวิชาสัมมนา* 6* หน่วยกิต
    2) หมวดวิชาเลือก 4 หน่วยกิต
    3) หมวดวิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต
    4) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน** 4** หน่วยกิต
    รวม 48 หน่วยกิต
* ไม่นับหน่วยกิต

 

ตารางแผนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต
แผน ก
แบบ ก1 แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาแกน - หมวดวิชาสัมมนา*
0
0
6*
20
20
6*
หมวดวิชาเลือก 0 4
หมวดวิทยานิพนธ์ 48 24
หมวดวิชาการศึกษาอิสระ 0 0
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน** 0 4**
รวม 48 48
     
หมายเหตุ : * วิชาสัมมนาไม่นับหน่วยกิต
   

 


TOP