หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Medical Science


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)

ภาษาอังกฤษ: Master of Science (Medical Science)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

-


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

-


แนวทางประกอบอาชีพ

-


แนวทางการศึกษาต่อ

-


ค่าธรรมเนียม

-


โครงสร้างหลักสูตร

1 รูปแบบ

                หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี   แผน ก. แบบ ก.1 และ ก.2

2 ภาษาที่ใช้

               หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ            

3 การรับเข้าศึกษา

                  รับนักศึกษาไทยโดยเกณฑ์การรับนักศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ข)

4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

                  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

5 การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ

                 มีการติดต่อกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

6 ให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว


TOP