หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Medical Science


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)

ภาษาอังกฤษ: Master of Science (Medical Science)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม และ มีความสามารถในการศึกษาวิจัยและมีประสบการณ์ทางการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) ผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความรู้ มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีความสามารถในการศึกษาวิจัย มีประสบการณ์ทางการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมีคุณธรรมและจริยธรรม
2) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่จากการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1) ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร แบบ ก.1 สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่าหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาหรือมีประสบการณ์การวิจัย 2) ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร แบบ ก.2 สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่าหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง


แนวทางประกอบอาชีพ

1) อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่สอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2) นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ ประสาทวิทยาศาสตร์ ชีวเคมี จุลชีววิทยา เวชพันธุศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิชีววิทยา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) ผู้ประกอบการเกี่ยวกับเครื่องมือและวัสดุสารเคมีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์


แนวทางการศึกษาต่อ

ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม 21,000 บาท ต่อภาคการศึกษา


โครงสร้างหลักสูตร

ก.    แผน ก. แบบ ก.1            จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   48      หน่วยกิต

1)    หมวดวิชาบังคับ                                                              0          หน่วยกิต

-  รายวิชาบังคับ                                                        0         หน่วยกิต

-  รายวิชาสัมมนา                                                      4*         หน่วยกิต

2)  หมวดวิชาเลือก                                                                0          หน่วยกิต

3)  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                                                       48        หน่วยกิต

หมายเหตุ *หมายถึง ไม่นับหน่วยกิต

ข.    แผน ก. แบบ ก2             จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   48     หน่วยกิต

1)    หมวดวิชาบังคับ                                                              8          หน่วยกิต

-  รายวิชาบังคับ                                                        8          หน่วยกิต

-  รายวิชาสัมมนา                                                      4*         หน่วยกิต

2)  หมวดวิชาเลือก                                                                16        หน่วยกิต

3)  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                                                       24        หน่วยกิต

หมายเหตุ *หมายถึง ไม่นับหน่วยกิต


TOP