หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Medical Science


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy (Medical Science)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ปรัชญาของหลักสูตร คือ “หลักสูตรที่มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความรู้คู่ คุณธรรมจริยธรรม และ มีความสามารถในการศึกษาวิจัยและมีประสบการณ์ทางการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมจากการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนำความรู้มาพัฒนาต่อยอด ถ่ายทอด หรือประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีความสามารถในการศึกษาวิจัย และมีประสบการณ์ทางการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. มีความสามารถในการค้นคว้าและวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์นำความรู้มาพัฒนาต่อยอด ถ่ายทอด หรือประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพ ความเข้มแข็ง และสร้างเครือข่ายการวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1. ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร แ บบ 1. 1 (ส าหรับผู้สำเร็จปริญญาโท) สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตำ่กว่า 3.25 และมีผลงานวิชาการในลักษณะบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับชาติ (TCI กลุ่ม1) หรือระดับนานาชาติ โดยมีบทบาทเป็นผู้วิจัยหลัก หรือเป็นผู้ประพันธ์ซึ่งเป็นผู้ติดต่อกับสำนักพิมพ์ (Corresponding author) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อใช้ในการสำเร็จการศึกษา
2. ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร แ บบ 2. 1 (ส าหรับผู้สำเร็จปริญญาโท) สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร แบบ 2.2 (ส าหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง และ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
4. เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
5. ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาโดยมีหนังสือรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
6. มีความประพฤติดี
7. เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรกำหนด


แนวทางประกอบอาชีพ

1. อาจารย์ในสถาบันศึกษา
2. นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. ผู้ประกอบการเกี่ยวกับเครื่องมือและวัสดุสารเคมีทางวิทยาศาตร์การแพทย์


แนวทางการศึกษาต่อ

-


ค่าธรรมเนียม

แบบ 1.1 และแบบ 2.1
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 225,000.- บาท

แบบ 2.2
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 300,000.- บาท


โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1      
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 64 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)  
1. หมวดวิชาบังคับ 0 หน่วยกิต
  (1) รายวิชาสัมมนา 8 หน่วยกิต
  (ไม่นับหน่วยกิต)  
2. หมวดวิชาเลือก 0 หน่วยกิต
3. หมวดวิทยานิพนธ์ 64 หน่วยกิต
       
แบบ 2.1      
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 64 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
     
1. หมวดวิชาบังคับ
    8 หน่วยกิต
 
(1) รายวิชาบังคับ
  8 หน่วยกิต
 
(2) รายวิชาสัมมนา
  8 หน่วยกิต
 
(ไม่นับหน่วยกิต)
   
2. หมวดวิชาเลือก
    8 หน่วยกิต
3. หมวดวิทยานิพนธ์
    48 หน่วยกิต
       
แบบ 2.2      
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 96 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
     
1. หมวดวิชาบังคับ
    8 หน่วยกิต
 
(1) รายวิชาบังคับ
  8 หน่วยกิต
 
(2) รายวิชาสัมมนา
  8 หน่วยกิต
  (ไม่นับหน่วยกิต)    
2. หมวดวิชาเลือก
    24 หน่วยกิต
3. หมวดวิทยานิพนธ์
    64 หน่วยกิต

 


TOP