หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Medicine Program


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: แพทยศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Medicine


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคแห่งหนึ่งที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษาระดับ แพทยศาสตรบัณฑิตได้ โดยก าหนดให้ปรัชญาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหลักสูตรผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา โดย คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้ และใช้ปัญหาสุขภาพของท้องถิ่นเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ สากลเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งปลูกฝังเจตคติให้มีความเอื้อ อาทรต่อท้องถิ่น ชนบท มุ่งมั่นในการให้บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ ของประชาชนตั้งแต่ระดับปฐมภูมิสมตามปรัชญาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ว่า “ความรู้ดี มีจรรยา เป็นที่พึ่งพาของชุมชน”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณลักษณะดังนี้คือ
1) มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก ด้านระเบียบวิธีการวิจัยทางการแพทย์ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
2) มีทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะในการสร้าง สัมพันธภาพและการติดต่อสื่อสาร ทักษะการสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกาย ทักษะการส่งตัวอย่างตรวจ ทางห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสม ทักษะการวินิจฉัยโรคได้สอดคล้องกับสาเหตุ ทักษะการดูแลรักษาแบบองค์ รวม รวมทั้งการส่งต่ออย่างเหมาะสม และสามารถท าหัตถการทางคลินิกตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบ วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา รวมถึงทักษะการสืบค้นและบริหารข้อมูลสารสนเทศ 11
3) มีเจตคติที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการสร้างเสริมสุขภาพ และ บริบาลสุขภาพ ของบุคคล ครอบครัว และชุมชนด้วยจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านและวิถีชุมชนท้องถิ่น


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

-


แนวทางประกอบอาชีพ

อาชีพเวชกรรมในภาครัฐและภาคเอกชน


แนวทางการศึกษาต่อ

-


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 540,000.- บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 324 หน่วยกิต (หลักสูตร 6 ปี)  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มภาษา 16 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 12 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
  (4) กลุ่มวิชากีฬาและสันทนาการ 2 หน่วยกิต
  (5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 276 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 18 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 98 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาชีพ 160 หน่วยกิต
     
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

 


TOP