หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Biomedical Sciences


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy (Biomedical Sciences)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ มุ่งพัฒนานักวิชาการที่มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยการใช้กระบวนการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ และบรูณาการกับศาสตร์อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถถ่ายทอด เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1. ทักษะในการวิจัย
2. ทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
3. ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิชาการ
4. ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. การมีจรรยาวิชาชีพวิจัย
6. ทักษะในการทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบ จิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม


แนวทางประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้

1) การศึกษาวิจัยหลังปริญญาเอกทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
2) อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
4) ผู้บริหารหรือหัวหน้างานห้องปฏิบัติการชันสูตรขั้นสูงในหน่วยงานหรือโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
5) ผู้บริหารหรือหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมีและน้ำยาตรวจวิเคราะห์
6) การประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ


แนวทางการศึกษาต่อ

ทุนหลังปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และที่เกี่ยวข้อง


ค่าธรรมเนียม

45,000 บาท / ปี


โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร    
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
   
แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
   
โครงสร้างหลักสูตร
ก. แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต
   
หมวดวิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต
   
ข. แบบ 1.2 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 90 หน่วยกิต
   
หมวดวิทยานิพนธ์ 90 หน่วยกิต
   
ค. แบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต
   
  1) หมวดวิชาบังคับ 10 หน่วยกิต
   
  2) หมวดวิชาเลือก 5 หน่วยกิต
   
  3) หมวดวิทยานิพนธ์ 45 หน่วยกิต
   
ง. แบบ 2.2 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 90 หน่วยกิต
   
  1) หมวดวิชาบังคับ 10 หน่วยกิต
   
  2) หมวดวิชาเลือก 20 หน่วยกิต
   
  3) หมวดวิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต
   

 


TOP