หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Computational Science


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Computational Science)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ เข้าใจทฤษฎี หลักการ และมีทักษะในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ และ/หรือ คณิตศาสตร์
2 ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ทฤษฎี หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และทักษะการคำนวณเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยได้
3 ผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถด้านการวิจัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกได้
4 ผลิตบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณของนักวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
5 ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการนำเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่ผู้ฟังในทุกระดับได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1 บัณฑิตที่มีความรู้อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ เข้าใจทฤษฎี หลักการ และมีทักษะในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ และ/หรือ คณิตศาสตร์
2 บัณฑิตที่สามารถประยุกต์ทฤษฎี หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และทักษะการคำนวณเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยได้
3 บัณฑิตที่เป็นผู้ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถด้านการวิจัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกได้
4 บัณฑิตที่มีจรรยาบรรณของนักวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
5 บัณฑิตที่มีความสามารถในการนำเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่ผู้ฟังในทุกระดับได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง


แนวทางประกอบอาชีพ

1 นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองพิสูจน์หลักฐาน เป็นต้น
2 ครูวิทยาศาสตร์ ทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน
3 ผู้ประกอบการและอาชีพอิสระ เจ้าหน้าที่ทางการเงิน


แนวทางการศึกษาต่อ

เรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอก ทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 14,800.- บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 187 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มภาษา 25 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  (4) กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 139 หน่วยกิต
 
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  38 หน่วยกิต
 
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
  24 หน่วยกิต
  3) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   9 หน่วยกิต
 
4) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ แยกตามวิชาเอก ดังนี้
   
      4.1 วิชาเอกคณิตศาสตร์   53 หน่วยกิต
      4.2 วิชาเอกเคมี   54 หน่วยกิต
      4.3 วิชาเอกชีววิทยา   60 หน่วยกิต
      4.4 วิชาเอกฟิสิกส์   52 หน่วยกิต
 
5) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก แยกตามวิชาเอก ดังนี้
   
      5.1 วิชาเอกคณิตศาสตร์   15 หน่วยกิต
      5.2 วิชาเอกเคมี   14 หน่วยกิต
      5.3 วิชาเอกชีววิทยา   8 หน่วยกิต
      5.4 วิชาเอกฟิสิกส์   16 หน่วยกิต
       
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

 


TOP