วิจัย

วิจัยและบริการวิชาการ

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายสนับสนุนการวิจัยแบบ ‘NAB Policy’ (National Area Base Policy) คือมุ่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นที่ภาคใต้เป็นหลักสำคัญอันดับแรก เพื่อการสร้างความรู้สำหรับประยุกต์ใช้ในสังคมไทยและการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่สังคมวิชาการของโลก สำหรับการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกที่สร้างการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ก็สามารถดำเนินการวิจัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

   นโยบายสถาบันวิจัยและนวัตกรรม (Institute of Research and Innovation Policy): สนับสนุนการวิจัย ที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area based research) โดยสนับสนุน และส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบนเป็นหลัก ตลอดจนพัฒนางานวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นผู้นำด้านการวิจัยในระดับสากล และส่งเสริมการวิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้การบริหารงานวิจัยกับการบริการวิชาการจะมีความเชื่อมโยงกัน โดยมีความสมดุลระหว่างการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการวิจัยที่สามารถนำผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น


ศูนย์ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ (Center of Excellence in Wood Science and Engineering)
  หัวหน้าศูนย์ : รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน
  สถานที่ติดต่อ : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-2304-5
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาการพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Plasmas and Electromagnetic Wave Science Center of Excellence (PEwave Center))
  หัวหน้าศูนย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
  สถานที่ติดต่อ : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 0-7567-2005-6
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ (Center of Excellence for Ecoinformatics)
  หัวหน้าศูนย์ : รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
  สถานที่ติดต่อ : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-2977
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกุ้ง (Research Center of Excellence for Shrimp)
  หัวหน้าศูนย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร ดิเรกบุษราคม
  สถานที่ติดต่อ : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-2301-2
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวมวลและปาล์มน้ำมัน (Biomass and Oil Palm Center of Excellence)
  หัวหน้าศูนย์ : รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณา ชูฤทธิ์
  สถานที่ติดต่อ : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-2301-2
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร (Food Technology and Innovation Center of Excellence)
  หัวหน้าศูนย์ : รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส ชัยจันทร์
  สถานที่ติดต่อ : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี (Functional Materials and Nanotechnology Centre of Excellence)
  หัวหน้าศูนย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ฮาร์ดิง
  สถานที่ติดต่อ : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Action Plan of Business Management and Creative Economy Center of Excellent)
  หัวหน้าศูนย์ : อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
  สถานที่ติดต่อ : สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-2201-2
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องสำอาง (Drug and Cosmetic Excellence Center)
  หัวหน้าศูนย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สวัสดี
  สถานที่ติดต่อ : สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-2809
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (Center of Excellence in Health System and Medical Research, CE-HSMR)
  หัวหน้าศูนย์ : อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
  สถานที่ติดต่อ : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-2807
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ (Center of Excellence in Informatics Innovation)
  หัวหน้าศูนย์ : รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
  สถานที่ติดต่อ : สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-2204-6
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยโรคเมลิออยโดลิส (Center of Excellence for Melioidosis Research)
  หัวหน้าศูนย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน
  สถานที่ติดต่อ : สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก (Center of Excellence for Dengue Research and Academic Service)
  หัวหน้าศูนย์ : รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบำรุง
  สถานที่ติดต่อ : สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย (Center of Excellence in Innovation on Essential oil)
  หัวหน้าศูนย์ : รองศาสตราจารย์ดร.นฤมล มาแทน
  สถานที่ติดต่อ : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม (Center of Excellence on Women and Social Security)
  หัวหน้าศูนย์ : อาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น
  สถานที่ติดต่อ : สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Innovation and Health Products (Research Excellence Center for Innovation and Health Products)
  หัวหน้าศูนย์ : รองศาสตราจารย์ พญ.วีระนุช นิสภาธร
  สถานที่ติดต่อ : สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นและเมือง (Center of Excellence for Local and City Governance)
  หัวหน้าศูนย์ : รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
  สถานที่ติดต่อ : สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์

TOP