นักศึกษาปัจจุบัน

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

02/12/2562 09:00-12:00 ประชุมคณะกรรมการจัดทำ TOR ระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศศูนย์การแพทย์

31/03/2563 09:00-15:00 ประชุมพิจารณางานจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม และกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา

31/03/2563 10:00-12:00 ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิขาการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ห้อง 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2

31/03/2563 10:00-15:00 เปิดซองพิจารณาผลเครื่อง HPLC

31/03/2563 13:00-16:00 ประชุมพิจารณาคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2563

31/03/2563 13:00-16:00 ประชุม TOR บ้านพักหอพักนักศึกษา

Infographic แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ข่าวใหม่

Walailak Moving Forward - ความพร้อม การเรียนการสอนออนไลน์ ม.วลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ข่าวใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 อันเนื่องมาจากสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Walailak Moving Forward - ม.วลัยลักษณ์ กับการเตรียมความพร้อม การเรียนการสอนออนไลน์

มวล. กำหนดเขตควบคุมโรค และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ แถลง “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ งดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 1 เมษายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ม.วลัยลักษณ์ ประกาศใช้การเรียนการสอน ‘ออนไลน์’ เลี่ยงโควิด-19

รายงานสถานการณ์การดำเนินงานตามมาตรการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ประจำวันที่18 มีนาคม 2563

ขอเชิญชวนร่วมฟังเสวนาเนื่องในวันสตรีสากลในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด หัวข้อ "ความรัก การข้ามชาติและระบาดวิทยา" ข่าวใหม่

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน

นักเรียน รร. อนุบาลนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณาจารย์ ม. วลัยลักษณ์ เผยแพร่บทความในวารสารนานาชาติ Scopus Q1

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม. วลัยลักษณ์ ร่วมเผยแพร่บทความวิชาการในวารสารฟิสิกส์ไทย

ม.วลัยลักษณ์จัดเตรียมข้อมูลสำหรับขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) สินค้ามังคุดเขาคีรีวง

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่ โรงเรียนชุมชนใหม่ ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เดินหน้า ยกระดับฟาร์มสุกรรายย่อยชุมชน “พัฒนาต้นแบบการผลิตอาหารสุกรแม่พันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”

ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครผู้เข้าอบรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล วันที่ 2-3 พ.ค.63

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. จัดโครงการแนะแนวการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยสำหรับผู้ที่มีปัญหาการนอนหลับร่วมกับภาวะอ้วน

นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ ม. วลัยลักษณ์จิตอาสาทำความดี บำเพ็ญประโยชน์

ประกาศผลการคัดเลือกการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย

นักศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 31 มี.ค.63

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 10 Gbps

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ จัดติว O-Net วิชาเศรษฐศาสตร์ ให้นักเรียนชั้น ม. 6 กว่า 3,000 คน ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จับมือ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้ความรู้ด้านการเงินกับนักศึกษา มวล.

ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลหน่วยงานรณรงค์ป้องกันการเข้าถึงเครื่องแอลกอฮอล์และสารเสพติดระดับดีเด่น ประจำปี 2562

อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ แนะแนวการศึกษาต่อ และติว O-NET ภาษาไทย ให้นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่

"ศิลปศาสตร์ต้านภัยโควิด-19" ชวนนักศึกษาเย็บหน้ากากผ้าส่งต่อความห่วงใย

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งหลักสูตรสาธิตการใช้เครื่องมือสำหรับการสอนออนไลน์ จำนวน 3 หลักสูตร

การให้บริการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

อธิการบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ให้แก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF จำนวน 23 คน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สร้างจิตสำนึกให้กับคนทั้งประเทศ ในการดูแลรักษาทรัพยากร

เปิดแล้ว!! WU Co-working space x WEDA CAFE โดยชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา(WEDA CLUB)

คณาจารย์สัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมชันสูตรซากเต่าบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย

ขอรับบริจาคกรุ๊บเลือด B-RH-NEGATIVE เป็นการเร่งด่วน

ขอยกเลิกการประกวดวงดนตรีสากลรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รัฐศาสตร์ มวล. ขอเลื่อนการจัด “โครงการแนะแนวการสอบ ก.พ.”

ศูนย์กีฬาและสุขภาพทำความสะอาดครั้งใหญ่ BigCleaningDay ข่าวใหม่

นักศึกษาศิลปศาสตร์แสดงจิตอาสาศิลปศาสตร์ทำความสะอาดอาคารวิชาการ 1 ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด-19

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ งดให้บริการสนามกีฬาทุกสนาม

สอนฟรี นักกอล์ฟมือใหม่

ขอแจ้งเลื่อนวันจัดมหกรรมกีฬาวลัยลักษณ์เดย์

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทนนิส "TENNIS TEAM WALAILAK DAY 2020"

เปิดรับสมัครสอนทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ จัดฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม“ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กผ่านการว่ายน้ำ”

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ ฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม “ความปลอดภัยทางน้ำ”

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ จัดฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม “ชุมนุมว่ายน้ำ”

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ สังกัด สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักวิชาพหุภาษาและและการศึกษาทั่วไป ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรภาษาจีน) สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (สมัครช่วงเดือนมีนาคม 2563) ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป (สมัครช่วงเดือนมีนาคม 2563) ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (สมัครช่วงเดือนมีนาคม 2563) ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ (สมัครช่วงเดือนมีนาคม 2563) ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา ข่าวใหม่

อาจารย์และนักศึกษา มทร. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ดูงานการบริหารจัดการระบบภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพงวิทยา จ.สตูล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 126 คน เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบำรุงศาสน์ จ.สงขลา ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จ.กระบี่ ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ Smile & Smart Center

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา จ.ตรัง และ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาเรียนรู้ งานวิเทศสัมพันธ์และงานภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ประสานงานและฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล.

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนิด้า

นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนแพทย์

TOP