นักศึกษาปัจจุบัน

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

20/08/2562 08:30-17:00 อบรมติดปีกธุรกิ พิชิตความสำเร็จ

20/08/2562 08:30-16:30 อบรมการใช้เครื่อง Real time

20/08/2562 09:00-16:00 อบรมสัมมนาในหัวข้อ "ติดปีกธุรกิจ พิชิตความสำเร็จ"

20/08/2562 09:00-12:00 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ประชุมหารือความร่วมมือภาคอุตสาหกรรรมร่วมกับ SP

20/08/2562 09:00-12:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนการบริหารงานศูนย์การแพทย์

20/08/2562 10:00-13:00 ประชุมเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

20/08/2562 12:00-13:00 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรและสานสัมพันธ์องค์กร (SAH 5) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

19/08/2562 13:00-19:00 ประชุมความคืบหน้าฝ่ายประเมินผล งาน IMT-GT

20/08/2562 13:00-17:00 ประชุมคณะกรรมการ PN ชุดใหญ่ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2 ชั้น 1

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ "Dental Occlusion & Full Mouth Rehabilitation (DOOR)" ข่าวใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมโครงการ "เทคนิคการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย" ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคและการวิเคราะห์โลหะหนักโดยเครื่อง Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP-OES) ข่าวใหม่

Walailak J Sci & Tech ก้าวสู่ปีที่ 17 ปรับคณะบรรณาธิการเพื่อเผยแพร่ 12 เล่ม 90 บทความ ในปี ค.ศ. 2020 ข่าวใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม”ตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยงานวิจัย” ข่าวใหม่

เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ IRTC ข่าวใหม่

เปิดรับข้อเสนอโครงการงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program : Co-Research) ข่าวใหม่

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรม Software Solution Workshop And Assure NMR , CMS-Structure Elucidation , CMS-Assist ในวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2562

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออกร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยี “สุราษฎร์เดงกีโมเดล” ในงานประชุมวิชาการสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พบนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน ข่าวใหม่

ขอเชิญ น้องๆ ม.6 ร่วมกิจกรรม Walailak Young Ambassador Camp รุ่นที่ 5 ข่าวใหม่

WEDA มอบทุน 30,000 บาท เริ่มต้นธุรกิจ "Walailak Master Coffee"

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 31 ส.ค.62

“กิจกรรมปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562 : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

นักศึกษาไทยศึกษาบูรณาการ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19

รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาจาก UPM ร่วมโครงการ Professional Learning Mobity Program ที่ม.วลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 10 ก.ค.62

ค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชนครั้งที่ 12 และกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ณ ชุมชนบ้านแหลม

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านบริหารและจัดการองค์กร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2562 ข่าวใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 62 ข่าวใหม่

คณะอาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์กลุ่มแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือ 3392 ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

กิจกรรม ASEAN DAY ครั้งที่ 3

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.รังสิต

อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา ได้รับโล่เกียรติคุณจากแพทยสภา ปี 2562

แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารอิ่มสะดวกพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) ณ บริเวณอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับสมาคมกีฬาเทนนิส เอซี สปอร์ตเซ็นเตอร์ จัดการแข่งขัน“WU TENNIS 2019”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิคในน้ำ

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันบาสเก็ตบอลเชื่อมสัมพันธ์

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเทนนิส WU TENNIS 2019 (วันที่ 13 - 14 ก.ค. 2562)

รับสมัครนักกีฬาวอลเลย์บอล เข้าร่วมแข่งขันกีฬา IMT - GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ 21

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป ออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ณ ลานจอดรถศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปิดฉากลงแล้ว “ขุนเลเกมส์”กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38 วลัยลักษณ์ คว้า 12 เหรียญ

บทความ “น้ำในหูไม่เท่ากัน” ของอาจารย์ กภ.ธวัชชัย ลักเซ้ง อาจารย์สาขากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้ขึ้นเป็นเรื่องเด่นในนิตยสารหมอชาวบ้านฉบับล่าสุด

ศูนย์กีฬาและสุขภาพขอแจ้งงดให้บริการชั่วคราวช่วงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการวิชาการ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นายช่างเทคนิค ส่วนอาคารสถานที่ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานเวชระเบียน สังกัดวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวไทย) สังกัดสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างประเทศ) สังกัดสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอาคารสถานที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนการเงินและบัญชี

นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนแพทย์

นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ ศึกษาเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เข้าร่วมงาน 39 th WUNCA เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับ Professor จาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์

ศิษย์เก่านิด้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาเรียนรู้สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดูงานวิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

มิสแกรนด์ นครศรีธรรมราช พัทลุง 2019 เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานส่วนสื่อสารองค์กร

TOP