นักศึกษาปัจจุบัน

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

17/02/2563 08:00-16:00 อบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชให้แก่เยาวชนและประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

19/02/2563 08:30-17:00 อบรม UKPSF รุ่น 4

02/12/2562 09:00-12:00 ประชุมคณะกรรมการจัดทำ TOR ระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศศูนย์การแพทย์

19/02/2563 09:00-14:00 เปิดซองครุภัณฑ์ 26 รายการ

19/02/2563 09:00-16:00 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พบนักศึกษา

19/02/2563 09:00-11:00 สัมภาษณ์พนักงานสัตวบาล

19/02/2563 10:00-14:00 เปิดซองชุดทำความเย็น

อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน UKPSF จำนวน 85 คน ข่าวใหม่

ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจ ส่งนักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563 (CSE Science Competition 2020) งาน Walailak Day 2020 ข่าวใหม่

ขอเชิญร่วมอบรม "กลวิธีการอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย" ข่าวใหม่

รายงานปิดโครงการ “การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช” ระยะที่ 2 ข่าวใหม่

ม. วลัยลักษณ์ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย UTHM เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมฯ

ม.วลัยลักษณ์ จัด Workshop นำโครงสร้างทางไซเบอร์ขั้นสูงมาใช้ในการติดตามและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (LandSAGE) นักวิจัยจากหลายชาติเข้าร่วม

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จับมือ ครูโรงเรียนชุมชนใหม่ พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนภายใต้โครงการ Industrial Research and Development Capacity Building, IRD Cap Building อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลค่า 200,000 บาท/โครงการ/บริษัท

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนภายใต้โครงการ การพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up) ผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลค่า 10,000 บาท/ราย

ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายเพิ่มทักษะทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลหน่วยงานรณรงค์ป้องกันการเข้าถึงเครื่องแอลกอฮอล์และสารเสพติดระดับดีเด่น ประจำปี 2562 ข่าวใหม่

อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ แนะแนวการศึกษาต่อ และติว O-NET ภาษาไทย ให้นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่

นักศึกษา "เอกไทยวลัยลักษณ์" ประกาศศักดาคว้ารางวัลสุนทรพจน์วัยรุ่นยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 .

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรม Walailak Startup Boot Camp #1

ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม สอบ ก.พ. อย่างไร ให้บรรลุผลสำเร็จ

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 29 ก.พ.63

การประชุมสัมมนาวิชาการ "การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม"

ผลงานจากสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสายพัฒนาวัสดุและนวัตกรรมยางพาราจาก นำวัสดุยางพาราที่เกิดจากการพัฒนาจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าด้านการออกแบบ

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ จัดค่ายอาสาพัฒนา “ครูอาสา สานฝัน ปันรัก”

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างเเบรนด์ สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมค่ายนักสร้างแบรนด์รุ่นเยาว์ (Young Brand Creator Camp: YBCC)

บิดาของ นางจารุวัล แสงหิรัญ พยาบาลวิชาชีพ สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถึงแก่กรรม ข่าวใหม่

เชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอการลงทุนเพื่อเปิดให้บริการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

โรงพยาบาลสัตว์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมผ่าตัดเคสแก้ไขการผิดรูปของไขสันหลังสุนัขพันธ์เกรดเดน ข่าวใหม่

อธิการบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF

อธิการบดี มวล. นำทีมศึกษาดูงานสวนมะพร้าวน้ำหอมเคหการเกษตร

คณาจารย์และคณะ เยี่ยมชมมูลนิธิ Soi dog

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ร้านสะดวกซื้อ ณ ศูนย์อาหาร อาคาร A ชั้น G ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเครื่องมือขั้นสูง ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฏรณ์ธานี เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" พุทธศักราช 2563 สาขา บริการวิชาการแก่สังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

เปิดรับสมัครสอนทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป ข่าวใหม่

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ จัดฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม“ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กผ่านการว่ายน้ำ” ข่าวใหม่

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ ฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม “ความปลอดภัยทางน้ำ” ข่าวใหม่

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ จัดฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม “ชุมนุมว่ายน้ำ” ข่าวใหม่

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม WU Big Cleaning Day in Love เตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข..ต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์ ข่าวใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขันฟุตบอล 9 คน วลัยลักษณ์เดย์ ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขัน Volleyball Walailak Day 2020" เนื่องในงาน WALAILAK DAY เกษตรแฟร์ 2020

ขอเชิญรับชมและร่วมแข่งขันรายการ " BADMINTON WALAILAK DAY 2020 " วันที่ 21-22 มีนาคม 2563 ณ อาคารกีฬาแบดมินตัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน "เซปักตะกร้อ วลัยลักษณ์โอเพ่น" เนื่องในงาน WALAILAK DAY เกษตรแฟร์ 2020

เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) วันที่ 7 มกราคม 2563

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี (สมัครช่วงเดือนมกราคม 2563) ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร (เครือข่าย) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สังกัดสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์ สังกัดวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สมัครช่วงเดือนมกราคม 2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ (สมัครช่วงเดือนมกราคม 2563)

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานขายและบริการ ง สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน ม.วลัยลักษณ์ จำนวน ๑ อัตรา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพงวิทยา จ.สตูล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 126 คน เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบำรุงศาสน์ จ.สงขลา ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จ.กระบี่ ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ Smile & Smart Center

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา จ.ตรัง และ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาเรียนรู้ งานวิเทศสัมพันธ์และงานภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ประสานงานและฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล.

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนิด้า

นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนแพทย์

นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ ศึกษาเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

TOP