นักศึกษาปัจจุบัน

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

04/10/2562 07:00-24:00 โครงการค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก 1/62

10/10/2562 09:00-16:00 ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1/2562

19/10/2562 10:00-10:30 ขอเชิญฟังรายการนานาสาระสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช FM 88.50 MHz

19/10/2562 11:05-11:35 ขอเชิญฟังรายการนานาสาระทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา FM 90.25MHz

19/10/2562 15:10-15:35 ขอเชิญฟังรายการนานาสาระทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง FM 107025 MHz

19/10/2562 16:05-16:35 ขอเชิญฟังรายการนานาสาระทางสถานีวิทยุกระจายสียงกองทัพภาคที่ 4 และเครือข่ายออกอากาศ AM 1044.00MHz

อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ในพื้นที่ลุ่มน้ำกลาย ข่าวใหม่

ม. วลัยลักษณ์ ร่วมกับ ม. นเรศวร และ California State University ศึกษาเครื่องปั้นดินเผาโบราณ นครศรีธรรมราช ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 14 จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนผู้ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (YSC 2020)

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร รุ่นที่ 2

ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับคำเชิญจาก Chung Yuan Christian University (CYCU) เป็น Keynote speaker

Walailak J Sci & Tech January 2020: Innovation in Rice and Agronomy ออกเผยแพร่ออนไลน์

คณาจารย์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการต่อยอดสำรวจความต้องการของชุมชนต้นแบบ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโครงการ วลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” ทะเลสุข คนก็สุข ณ หาดบ้านในถุ้ง ต.ท่าศาลา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ได้รับการตอบรับด้วยดีจาก ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าศาลา

รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมรับชมและตั้งคำถามในการนำเสนอผลงาน ของนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ม.วลัยลักษณ์ หารือความร่วมมือสหกิจศึกษากับ อบจ.กระบี่

ขอแสดงความยินดีกับทีมกลอนสดไทยศึกษาฯ/ภาษาไทย ที่ได้รับรางรัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชยจากเวทีกลอนสดเดือนสิบ ประจำปี 2562

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 25 ต.ค.62

คณะกรรมการการศึกษาทันตแพทยสภาตรวจประเมินความพร้อมสถานที่วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และฟังบรรยายพิเศษ Research Talk: The superstitious journey of Thai lottery gamblers

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 30 ก.ย.62

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Vareity GE DAY : การแสดงผลงานของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

นักศึกษานิติศาสตร์ มวล. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ปี 2562

ม.วลัยลักษณ์ มอบเงินหนุน Start Up แก่ผู้ประกอบการใหม่ และนักศึกษา มวล.

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับพื้นฐานจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ข่าวใหม่

ขอเชิญชมรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน ม.วลัยลักษณ์ บัณฑิตและมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ”” ข่าวใหม่

คณะผู้บริหารจาก Bejing National Center for Open & Distance Education ประเทศจีน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพยาบาลศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือฯ

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอในโครงการร่วมทุนหอพักนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และเภสัชศาสตร์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีสักการะอาจารย์ใหญ่ ในโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์

อธิการบดี มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลและมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งคาราโอเกะ เนื่องในงานสมโภชกฐินสามัคคีวัดแส็งแร็ง

สโมสรวลัยลักษณ์ รับสมัครคัดเลือกร้านอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับ อบจ.นครศรีธรรมราช จัดประกวดวรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้ เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

ผลการแข่งหนังตะลุง รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบฯ

เปิดรับสมัครสอนทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐานถึงระดับแข่งขัน ให้แก่ เยาวชน และบุคคลทั่วไป ข่าวใหม่

งดให้บริการสระว่าย ( สระใหญ่ ) ชั่วคราว

เปิดรับสมัครสอนทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย

ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเครือข่ายอุดมศึกษาต้านภัยยาเสพติด 10 สถาบันเมืองคอนเข้าร่วม

แจ้งงดให้บริการอาคารกีฬาแบดมินตัน (ชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 11-13 กันยายน 2562

อาจารย์ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทองและเหรียญเงิน กีฬาอาวุโสแห่งชาติ

ถูกใจคนรักสุขภาพ!! กับกิจกรรม “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” (SAH Sea Run 2019) ครั้งที่ 2 นักวิ่งและประชาชนแห่ร่วม กว่า 3,000 คน

ม.วลัยลักษณ์จัดเดินวิ่ง Fun Run ในงาน IMT-GT ครั้งที่ 21

Physical Therapy Service ในงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 21

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ (สมัครช่วงเดือนตุลาคม 2562) ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (สมัครช่วงเดือนตุลาคม 62) ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ข่าวใหม่

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (สมัครช่วงเดือน ต.ค. 62)

กำหนดสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป พนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ (ห้องการเงิน) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ Smile & Smart Center

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา จ.ตรัง และ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาเรียนรู้ งานวิเทศสัมพันธ์และงานภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ประสานงานและฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล.

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนิด้า

นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนแพทย์

นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ ศึกษาเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เข้าร่วมงาน 39 th WUNCA เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับ Professor จาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์

ศิษย์เก่านิด้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาเรียนรู้สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

TOP