นักศึกษาปัจจุบัน

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 24: ปิดตำนานงานเขียน 24 ชั่วโมง ข่าวใหม่

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Government Strategic Planning and Project Proposal Preparation”

ขอเชิญผู้สนใจสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักการทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เครื่อง Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer (NMR) เพื่อการวิเคราะห์ทดสอบ

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมนำเสนอผลงานกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ เผยแพร่ผลงานจากวิชาปฎิบัติการ ในวารสาร TCI และ ISI

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 ออนไลน์แล้ว

วารสารสังคมศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 ออนไลน์แล้ว

ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ นำเสนอแบบจำลองยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบองค์รวม "ต้นไม้แห่งความสุข มวล." (WU Happy Tree) ในงาน Engagement Thailand

แจ้งสถานที่และเปลี่ยนแปลงวันเวลาการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักวิชาศิลปศาสตร์

นักศึกษาไทยศึกษาบูรณาการ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19 ข่าวใหม่

รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาจาก UPM ร่วมโครงการ Professional Learning Mobity Program ที่ม.วลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 10 ก.ค.62

ค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชนครั้งที่ 12 และกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ณ ชุมชนบ้านแหลม

กิจกรรมปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562

ม.วลัยลักษณ์จัดค่ายเพาะกล้าพันธุ์ใหม่ในใจครู “Next Gen Teacher Seed Camp 2019”

ประกาศผลบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับนักศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ข่าวใหม่

หยุดให้บริการผู้ป่วยในและแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นการชั่วคราว ข่าวใหม่

ขอเชิญชวนผู้สนใจยื่นความจำนงในการเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการจัดหาปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอในโครงการร่วมทุนกัญชาเพื่อเป็นยารักษาโรค

รพ.ศูนย์การแพทย์ จัดกิจกรรม อบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟประจำปี 2562 เป็นครั้งแรก

กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน” นักกายภาพบำบัดทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ประกาศผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “อัศจรรย์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองนครฯ”

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารอิ่มสะดวกพร้อมรับประทาน ณ บริเวณอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถานฯ รุ่นที่ ๑๓

เชิญส่งเรียงความหน้าเดียวเข้าประกวด "อัศจรรย์พระบรมธาตุเมืองนครฯ " โครงการพระบรมธาตุนครฯ สู่มรดกโลก

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิคในน้ำ

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันบาสเก็ตบอลเชื่อมสัมพันธ์

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเทนนิส WU TENNIS 2019 (วันที่ 13 - 14 ก.ค. 2562)

รับสมัครนักกีฬาวอลเลย์บอล เข้าร่วมแข่งขันกีฬา IMT - GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ 21

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป ออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ณ ลานจอดรถศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปิดฉากลงแล้ว “ขุนเลเกมส์”กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38 วลัยลักษณ์ คว้า 12 เหรียญ

บทความ “น้ำในหูไม่เท่ากัน” ของอาจารย์ กภ.ธวัชชัย ลักเซ้ง อาจารย์สาขากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้ขึ้นเป็นเรื่องเด่นในนิตยสารหมอชาวบ้านฉบับล่าสุด

ศูนย์กีฬาและสุขภาพขอแจ้งงดให้บริการชั่วคราวช่วงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ "ฝึกทักษะกีฬาแบดมินตัน"

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราชเตือนระวังป่วยไข้เลือดออก เผยตั้งแต่ต้นปี 2562 ภาคใต้มีอัตราป่วยสูงสุด

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบควบคุมอัตโนมัติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา (งานหอพักนักศึกษา)

นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ ศึกษาเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เข้าร่วมงาน 39 th WUNCA เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับ Professor จาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์

ศิษย์เก่านิด้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาเรียนรู้สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดูงานวิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

มิสแกรนด์ นครศรีธรรมราช พัทลุง 2019 เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานส่วนสื่อสารองค์กร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ศึกษาเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP