ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก State University of Malang อินโดนีเซียอาจารย์ ดร. เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และคณาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ อาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก State University of Malang อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้อง ประชุมระเบียงบรรณ 2 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ State University of Malang ได้พัฒนาความสัมพันธ์มาจากการส่งนักศึกษาไปเรียนภาษาอินโดนีเซียที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในโครงการ In-country program ต่อมาได้ขยายความร่วมมือไปยังด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยในครั้งนี้ มีนักศึกษาแลกเปลี่ยน จำนวน 7 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จาก Faculty of Letters โดยอยู่ในความดูแลของ Prof. Dr. Heri Suwignyo, Head of the Department of Indonesian Languages and Literature, Faculty of Letters และ Dr. Gatut Susanto, Director of the Institute of Indonesian Language for non-native speakers (BIPA) Univeryas Negeri Malang)

อาจารย์ ดร. เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อ State University of Malang ที่ได้ส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สำคัญ ได้ให้ความไว้วางใจมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการดูแลนักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และก้าวไปข้างหน้าหน้าพร้อมๆ กัน State University of Malang เองก็มีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้การดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งที่ผ่านมามีทั้งโครงการ In-country program โครงการสหกิจศึกษา และโครงการศึกษาระดับปริญญาโทภายใต้ทุน Darmasiswa เป็นต้น ความร่วมมือทั้งหลายเหล่านี้ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ดั่งญาติพี่น้องต่อไป

กิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก State University of Malang ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การสอนภาษาอินโดนีเซียให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่จะไปเรียนในโครงการ In-country program 2) การฝึกสอนในโรงเรียนเครือข่าย เช่น โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 3) การเรียนรู้ภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย เช่น การรำ 4) การออก Field trip 5) การให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ในห้อง Indonesia Corner สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 6) การเรียนรู้ประสบการณ์ในการพักกับ Home stay และ 7) การแสดงแลกเปลี่ยนระหว่างสองวัฒนธรรมในช่วงสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์ในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ประมวลภาพ

ข่าวเด่น

TOP