Walailak University  Endless Sources of Knowledge 

FRONTIER RESEARCH

Frontier 17, June 2019

A Candidate Anti-HIV-1 Integrase Inhibitor from Betula alnoides.... Read More

More Stories

 

LEADING INNOVATION

Innovation 17, June 2019

Walailak University – Air conditioning control system.... Read More

More Stories

 

10 เหตุผลที่ต้องเรียนที่วลัยลักษณ์

10 เหตุผลที่ต้องเรียนที่วลัยลักษณ์

คุณภาพ

บัณฑิตทุกคนต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพและ Exit Exams รอบแรกร้อยละ 90 ขึ้นไป

UKPSF

ใช้ระบบ UKPSF ในการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์

ภาษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

การเรียนการสอนเชิงรุก

ใช้เทคโนโลยี Smart Classroom เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

มาตรฐานสากล

มีห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยสีเขียว

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ความปลอดภัย

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย

นานาชาติ

มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ

วิจัยและวารสารนานาชาติ

มีงานวิจัยและวารสารนานาชาติที่โดดเด่น

Walailak Park

นักวิจัยคนแรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงวารสารในฐานข้อมูล Nature โดยเป็นผู้แต่งเพียงคนเดียว

นักวิจัยคนแรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงวารสารในฐานข้อมูล Nature โดยเป็นผู้แต่งเพียงคนเดียว

Read More
ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดเคมีโอลิมปิกระดับชาติ

ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดเคมีโอลิมปิกระดับชาติ

Read More
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ กระทรวง อว. สมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ.2562 หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ กระทรวง อว. สมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ.2562 “หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน”

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับตำแหน่งแต่งตั้ง Associate Fellow จากสมาคมแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ ข่าวใหม่

ผศ.ดร. อุเทน ทับทรวง ทำหน้าที่บรรณาธิการ Walailak J Sci & Tech: Bio-based Materials ข่าวใหม่

ผู้บริหารกระทรวง อว.และผู้เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 จากสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศ ร่วมศึกษาดูงานสมุยโมเดล ข่าวใหม่

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการวิเคราะห์โครงสร้างสิทธิบัตร”

นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เผยแพร่บทความใน Walailak J Sci & Tech: Mathematics and Mathematical Sciences

“The 1st Seminar in MPH. Program: Multiple Health Issue in Thailand 4.0 and Monitoring Learning of Third Semester in 2018: สัมมนาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตครั้งที่ 1 : หลากหลายประเด็นทางสุขภาพของประเทศไทยยุด 4.0 และการติดตามความก้าวหน้า ภาคการศึกษ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop เรื่อง การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อข้อเสนอวิจัย(Design thinking for research proposal development)

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมทักษะอาชีพหลักสูตร ก เรื่อง “การทำธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้กับพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืน รุ่น 1”

นักศึกษา ป.เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ได้รับคัดเลือกจาก คปก. ให้เป็นตัวแทนภาคใต้เพื่อนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับประเทศ

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ม. วลัยลักษณ์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัยครั้งที่ 2”

ม.วลัยลักษณ์จัดค่ายเพาะกล้าพันธุ์ใหม่ในใจครู “Next Gen Teacher Seed Camp 2019” ข่าวใหม่

ประกาศผลบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 ข่าวใหม่

ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับนักศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส ข่าวใหม่

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

ขอเชิญฟังการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ

ทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ร่วมมือทางวิชาการกับ Prof.Albert M. Hutapea จาก Universitas Advent Indonesia ประเทศอินโดนีเชีย

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำหน่าย เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย/หญิง ตามระเบียบมหาวิทยาลัย

อธิการบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในพิธีก่อนวาระการประชุมบริหาร ข่าวใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด เปิดให้บริการ "เงินกู้สามัญวิสาหกิจเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม"

ม.วลัยลักษณ์ ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (IC4IR)

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 12 เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 90 คน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

คณะครูอาจารย์ นักเรียน อบจ.กระบี่ เยี่ยมชม รพ.ศูนย์การแพทย์

รพ.ศูนย์การแพทย์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตลาดน้ำลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกัญชา ม.วลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชม รพ.ศูนย์การแพทย์

ผู้บริหาร และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ผู้บริหาร และบุคลากร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงานวิทยาลัยนานาชาติ

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป ออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ณ ลานจอดรถศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปิดฉากลงแล้ว “ขุนเลเกมส์”กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38 วลัยลักษณ์ คว้า 12 เหรียญ

บทความ “น้ำในหูไม่เท่ากัน” ของอาจารย์ กภ.ธวัชชัย ลักเซ้ง อาจารย์สาขากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้ขึ้นเป็นเรื่องเด่นในนิตยสารหมอชาวบ้านฉบับล่าสุด

ศูนย์กีฬาและสุขภาพขอแจ้งงดให้บริการชั่วคราวช่วงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ "ฝึกทักษะกีฬาแบดมินตัน"

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราชเตือนระวังป่วยไข้เลือดออก เผยตั้งแต่ต้นปี 2562 ภาคใต้มีอัตราป่วยสูงสุด

บทความ “ตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด” ของอาจารย์ กภ.ธวัชชัย ลักเซ้ง อาจารย์สาขากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้ขึ้นเป็นเรื่องเด่นในนิตยสารหมอชาวบ้านฉบับล่าสุด

ม.วลัยลักษณ์ จัดกีฬาสี“ประดู่เกมส์” มุ่งเสริมสร้างสปิริตนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน TENNIS WALAILAK DAY 2019

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน "เซปักตะกร้อ วลัยลักษณ์โอเพ่น" เนื่องในงาน WALAILAK DAY 2019

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศขยายเวลารับสมัครคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศขยายเวลารับสมัครคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบควบคุมอัตโนมัติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์ (กฎหมายเอกชนหรือกฎหมายธุรกิจ) สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ข่าวใหม่

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาเรียนรู้สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดูงานวิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

มิสแกรนด์ นครศรีธรรมราช พัทลุง 2019 เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานส่วนสื่อสารองค์กร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ศึกษาเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ศึกษาเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณเยี่ยมชม อาคารกายวิภาคศาสตร์ และอาคารปรีคลินิกของอาคารฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนร.ร.แสงทองวิทยา

ที่ปรึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วลัยลักษณ์วิชาการ

ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล : การนำของเสียมาใช้ในคอนกรีตหรือซีเมนต์

ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล : การนำของเสียมาใช้ในคอนกรีตหรือซีเมนต์

Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี วิทยพันธ์ : การปฏิบัติงานสาธารณสุข/ดูแลสุขภาพชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี วิทยพันธ์ : การปฏิบัติงานสาธารณสุข/ดูแลสุขภาพชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

Read More

ปฎิทินกิจกรรม


Banners

รับนักศึกษา

TOP