10 เหตุผลที่ต้องเรียนที่วลัยลักษณ์

คุณภาพ

บัณฑิตทุกคนต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพและ Exit Exams รอบแรกร้อยละ 90 ขึ้นไป

UKPSF

ใช้ระบบ UKPSF ในการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์

ภาษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

การเรียนการสอนเชิงรุก

ใช้เทคโนโลยี Smart Classroom เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

มาตรฐานสากล

มีห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยสีเขียว

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ความปลอดภัย

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย

นานาชาติ

มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ

วิจัยและวารสารนานาชาติ

มีงานวิจัยและวารสารนานาชาติที่โดดเด่น

วช.จับมือ มวล. จัดอบรม 2 หลักสูตร มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักวิจัย

วช.จับมือ มวล. จัดอบรม 2 หลักสูตร มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักวิจัย

Read More
อธิการบดีเข้าเข้าเยี่ยมคารวะ รมต.วัฒนธรรม หารือการจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2

อธิการบดีเข้าเข้าเยี่ยมคารวะ รมต.วัฒนธรรม หารือการจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2

Read More
พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 8 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 8 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ข่าวใหม่

ม.วลัยลักษณ์ เปิดห้องปฏิบัติการให้นักเรียนและคณาจารย์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และโครงการนักเรียนทุน พสวท.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม ทำเกษตรปลอดภัยด้วยชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช

สุราษฎร์โมเดล: โมเดลแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกเชิงบูรณาการพื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วย คพชอ.

คณาจารย์หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการจัดสรรทุน คปก. รุ่นที่ 21

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ "ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์" ให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม การสืบค้นและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม: การใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 ขั้นก้าวหน้า (Advance Course)

อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับเชิญเป็นนักวิชาการอาคันตุกะ โครงการ Mercator Fellowship

ผลงานโดยหลักสูตรอาเซียนศึกษา ตีพิมพ์และเผยแพร่แล้ว

สัมมนาผู้นำจิตอาสา กล้าคิด..กล้าทำ ข่าวใหม่

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านเข้ารอบ 30 นักข่าวแห่งอนาคต ทรู ปีที่ 16

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ ชุมชนบ้านท่าสูงบน

นักศึกษาสหกิจศึกษาเจ๋งรับมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจากอธิการบดี

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ

ด่วน!! รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 2

เจ๋ง...!!! นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการคว้า 3 รางวัล บทความวิจัยดีเด่น จากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2561 “PSU National Conference on Research across Disciplines 2018”

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบมหาวิทยาลัย)

รับสมัครสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบ3/61

นักศึกษาสาขาออกแบบอุตสาหกรรม (ออกแบบบรรจุภัณฑ์-สื่อประชาสัมพันธ์) ได้รับรางวัลจากการประกวดออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์เซรามิกหมู่บ้านจุฬาภรณ์ ข่าวใหม่

ละครเวทีประจำปีภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 จาก English Drama Club ข่าวใหม่

รดน้ำสงกรานต์...เบิกบานปีใหม่ไทย 2561 ข่าวใหม่

ส่วนการเงินและบัญชีงดให้บริการ ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ข่าวใหม่

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และโครงการนักเรียนทุน พสวท. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือฯ ข่าวใหม่

ประมวลภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี พ.ศ. 2561

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการหอพักประหยัดพลังงาน อัตราการใช้ไฟฟ้าในหอพักลดลงร้อยละ 10

ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

นักศึกษากายภาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดโครงการบริการตรวจสุขภาพ ณ ชุมชนท่าสูงบน

นักศึกษา MBA-Walailak นำเงินรายได้จากการจัดกอล์ฟช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนขาดแคลนที่ จ.สุราษฎร์ธานี

นักแบดมือ 1 ม.วลัยลักษณ์ นำทัพคว้าแชมป์สำเร็จ ! ข่าวใหม่

ขับขี่ปลอดภัยในวันหยุดยาว ด้วยความปรารถนาดีจากรพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดให้บริการแล้ว สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักตบลูกขนไก่ มวล. ฟอร์มฮอต ผงาดแชมป์ ทัวร์นาเมนต์ระดับภาคใต้

โค้ช License A มวล. คุมทีมแบดฯ กองทัพภาคที่ 4 คว้า 2 เหรียญทอง

โครงการฝึกทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชน และประชาชน

แจ้งเปลี่ยนเวลาการให้บริการ คลินิก หู คอ จมูก ของเดือนมีนาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล Walailak Day 2018

สุดประทับใจ! พิธีปิด มหกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "เทนนิสเยาวชนวลัยลักษณ์เดย์ ประจำปี 2561"

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรอาเซียนศึกษา ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งสัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ วิทยาลัยสัตวแพทศาสตร์อัครราชกุมารี ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา (งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ) ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรอาเซียนศึกษา (เน้นความเชี่ยวชาญเวียดนามศึกษา) ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ข่าวใหม่

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์ 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยงานบำรุงรักษา 1 อัตรา ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งสถาปนิก ส่วนอาคารสถานที่

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ (พืชสวน) ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

WUConnect

วลัยลักษณ์วิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต : องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานการพัฒนางานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต : องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานการพัฒนางานวิจัย

Read More
อาจารย์ ดร. อุเทน ทับทรวง : วิจัยคาร์บอนรูพรุนและการประยุกต์ใช้งาน

อาจารย์ ดร. อุเทน ทับทรวง : วิจัยคาร์บอนรูพรุนและการประยุกต์ใช้งาน

Read More

ปฎิทินกิจกรรม
Banners

รับนักศึกษา

TOP