Walailak University  Endless Sources of Knowledge 

FRONTIER RESEARCH

Frontier 03, September 2018

Unveiling Nash theory of gravity – the cosmological implications of Nash theory .... Read More

LEADING INNOVATION

Innovation 03, September 2018

A Smart Backhaul Trucking System – 3PL brokerage Web-Based service to manage bac.... Read More

10 เหตุผลที่ต้องเรียนที่วลัยลักษณ์

คุณภาพ

บัณฑิตทุกคนต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพและ Exit Exams รอบแรกร้อยละ 90 ขึ้นไป

UKPSF

ใช้ระบบ UKPSF ในการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์

ภาษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

การเรียนการสอนเชิงรุก

ใช้เทคโนโลยี Smart Classroom เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

มาตรฐานสากล

มีห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยสีเขียว

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ความปลอดภัย

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย

นานาชาติ

มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ

วิจัยและวารสารนานาชาติ

มีงานวิจัยและวารสารนานาชาติที่โดดเด่น

Walailak Park

WE ARE SECOND TO NONE

read more
ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเนื่องในวันมหิดล

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเนื่องในวันมหิดล

Read More
นักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมวันทำความสะอาดชายหาดสากล International Coastal Cleanup 2018 ในพื้นที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

นักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมวันทำความสะอาดชายหาดสากล International Coastal Cleanup 2018 ในพื้นที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเวทีสุขภาพและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเวทีสุขภาพและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมจัดนิทรรศการป่าชุมชน ในโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2561 ข่าวใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐภายใต้แผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล" ข่าวใหม่

DESIGN4GOOD 2018 (ระดับภาคใต้)

แสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Virtual & Augmented Reality in Education

ม.วลัยลักษณ์ ชวนเยาวชนร่วมโครงการ “Coding at School Project” เฟ้นหาสุดยอดโครงงานนวัตกรรมด้วยบอร์ด KidBright ตัวแทนภาคใต้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับ ๑๖ มหาวิทยาลัย ส่งมอบการศึกษาภูมิปัญญาแก่ธนาคารออมสิน

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม การนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย “เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ"

อาจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 หัวข้อ Thalassemia: All New Hope”

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผุู้ใหญ่

องค์กรภาคีชายฝั่งทะเลเมืองคอนร่วมขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

ม.วลัยลักษณ์ หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ กับ Indiana University

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี รับนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมหาความเป็นไปได้ทางธุรกิจจากงานวิจัย (Research to Market)

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 30 ก.ย.61

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ รุกพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเตรียมพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ

กิจกรรมสถานการณ์จำลองการจัดการและการช่วยเหลือในสถานการณ์อุบัติภัยหมู่

เชิญชวนฟังการนำเสนอผลงานภูมิปัญญา ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ของนักศึกษา มวล.

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องใน วันรพี 2561 รอบภูมิภาค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบ 4/61

ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนมัธยมยานากาวา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Internet of Thing (NB-IoT) Workshop

หน่วยตรวจสอบภายในสัมมนานอกสถานที่ ในวันที่ 19-20 กันยายน 2561

ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วมประกวดด้านศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการร้านค้าบริการ ณ สวนวลัยลักษณ์

ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดฝึกอบรม “ศิลปะการรำมโนห์รา”

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้บริหารธนาคารออมสิน

ขอให้ผู้ที่ดูแลเงินสำรองจ่ายนำส่งดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560 และ 30 มิ.ย.2561

บริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชมและเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่าง " ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ VS ทีมกองทัพภาคที่ 4 และสโมสรสยามนครธานี " 2018

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลคนรักแอโรบิก"

" นักตบลูกขนไก่ มวล. " ฟอร์มฮอตต่อเนื่อง ในรายการ Central Plaza Surat Thani Badminton Championship 2018

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะกีฬา (ว่ายน้ำ)

ของดให้บริการสนามกีฬากลาง วันที่ 1 สิงหาคม 2561

บุคลากร ม.วลัยลักษณ์ สุดเจ๋ง ติด 1 ใน 8 ระดับประเทศ ผ่านการอบรมโค้ชแบดมินตัน License A

สโมสรฟุตบอลเมืองคอน ดับบลิวยู เอฟซี ขอเชิญน้องๆ เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป สมัครเข้าคัดเลือกร่วมทีม

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิส "WU TENNIS 2018" วันที่ 21 - 22 กรกฏาคม 2561

สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐานสำหรับบุตรหลานบุคลากรและประชาชนทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา (โครงการงานรับนักศึกษาและลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก) ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอนามัยชุมขน ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนบริการกลาง ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างเทคนิค ส่วนอาคารสถานที่

WUConnect

วลัยลักษณ์วิชาการ

ดารุณี เสริฐผล : การวางแผนจะทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ดารุณี เสริฐผล : การวางแผนจะทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

Read More
อาจารย์ ดร. อุเทน ทับทรวง : วิจัยคาร์บอนรูพรุนและการประยุกต์ใช้งาน

อาจารย์ ดร. อุเทน ทับทรวง : วิจัยคาร์บอนรูพรุนและการประยุกต์ใช้งาน

Read More

ปฎิทินกิจกรรม

ไม่มีกิจกรรม

Banners

รับนักศึกษา

TOP