Walailak University  Endless Sources of Knowledge 

FRONTIER RESEARCH

Frontier 11, January 2019

Picosecond ultrasonics ‒ 3D cell imaging technique with high frequency acoustic .... Read More

LEADING INNOVATION

10 เหตุผลที่ต้องเรียนที่วลัยลักษณ์

คุณภาพ

บัณฑิตทุกคนต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพและ Exit Exams รอบแรกร้อยละ 90 ขึ้นไป

UKPSF

ใช้ระบบ UKPSF ในการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์

ภาษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

การเรียนการสอนเชิงรุก

ใช้เทคโนโลยี Smart Classroom เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

มาตรฐานสากล

มีห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยสีเขียว

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ความปลอดภัย

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย

นานาชาติ

มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ

วิจัยและวารสารนานาชาติ

มีงานวิจัยและวารสารนานาชาติที่โดดเด่น

Walailak Park

WE ARE SECOND TO NONE

read more
ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More
อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์มอบมาลัยแสดงมุทิตาจิต แก่นายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2562

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์มอบมาลัยแสดงมุทิตาจิต แก่นายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2562

Read More
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ปาฐกถาพิเศษ แนวคิดและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ปาฐกถาพิเศษ “แนวคิดและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาเรื่องการพัฒนาน้ำมันปาล์มดิบเกรด A ของโรงบีบปาล์มชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟและแก๊สซิฟิเคชัน เพื่อผลิตอาหารเสริมและเวชสำอางค์ ข่าวใหม่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการผู้นำความเปลี่ยนแปลง ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 116 คน ในวันที่ 3 - 4 มกราคม 2562 ข่าวใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

ศูนย์บริการวิชาการเข้ามอบกระเช้าส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออกร่วมกับอำเภอนบพิตำแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก “นบพิตำโมเดล” เน้นหลักคิด “ทำให้ง่าย ทำพร้อมกัน และทำต่อเนื่อง”

Walailak J Sci & Tech เผยแพร่ฉบับใหม่ เชื่อมโยงกับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ศูนย์บริการวิชาการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2562 สร้างความสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษด้าน Innovation, Entrepreneurship, and Intellectual Property โดยวิทยากรจาก Skoltech ประเทศรัสเซีย

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่าย “Going International Camp @WUIC” ข่าวใหม่

ค่ายเด็ก(ไลค์)สาระ ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ขอเชิญชวนน้องๆ ม.5-ม.6 เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ “SET For U”

ประกาศ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 31 ม.ค.62

นักศึกษาชมรมพิทักษ์ทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน 1 ใน 5 สถาบัน นำเสนอผลงานกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่เครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ

"นิติศาสตร์ มวล. ผ่านการรับรองมาตรฐานปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จากเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์"

ประกาศเลื่อนกำหนดการค่าย Agricultural Technology Camp 2018 พร้อมขยายเวลารับสมัครเพิ่มเติม

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4-6 เข้าค่าย “Going International Camp @WUIC”

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศเกณฑ์รับนักศึกษา TCAS 62 รอบ 1 Portfolio ปรับปรุง​เกณฑ์รับนักศึกษา​ใหม่

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ จัดโครงการจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย "พายุปาบึก" ข่าวใหม่

เชิญชวนเอกชนร่วมทุนก่อสร้างร้านอาหารและเครื่องดื่มริมน้ำ ณ สวนวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ขอเชิญประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๖ ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ข่าวใหม่

ขอเชิญร่วมงาน GE DAY งานแสดงผลงานนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ม.วลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดฝึกอบรมการรำโนรา ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศเลื่อนกำหนดวันคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในการจัดงานวลัยลักษณ์เดย์ 2562

ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดรับสมัครสอนทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์จับมือสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “ค่ายพัฒนาเสริมทักษะกีฬาว่ายน้ำและอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนว่ายน้ำภาคใต้ 2018”

สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพิ่มวันบริการทุกวันอาทิตย์ เริ่ม 6 มกราคมนี้

ขอเลื่อนจัด โครงการวลัยลักษณ์ฟันรัน ครั้งที่ 2

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมขบวนนักปั่นกิจกรรม “วลัยลักษณ์ชวนปั่น Bike อุ่นไอรัก”

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง

น้องพลอย วรินทร ขึ้นแท่นแชมป์ครอสคันทรี "แดนเสือเหลือง"

เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) วันที่ 29 ตุลาคม 2561

ของดให้บริการสระว่ายน้ำชั่วคราว (สระใหญ่)

ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการวิชาการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย”

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ข่าวใหม่

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ข่าวใหม่

ประกาศรรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรอาเซียนศึกษา ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรภาษาจีน ข่าวใหม่

รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวแพทย์ สังกัดวิทยาสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย มุ่งศึกษาเรียนรู้สำนักวิชาที่ชอบ อาชีพที่ใช่ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ผู้ปกครองนักศึกษาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับโรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก จ.สุราษฏร์ธานี

บุคลากรสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ศึกษาเรียนรู้ระบบการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงนำสื่อมวลชนเรียนรู้งานศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคลากรสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาเรียนรู้งานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

นักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ.กระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และโรงเรียนเมืองกระบี่ สนใจเรียนหมอที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จ.กระบี่ สนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปัญญาทิพย์ สนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

WUConnect

วลัยลักษณ์วิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี จีนด้วง : สนใจศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค

รองศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี จีนด้วง : สนใจศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค

Read More
อาจารย์ ดร. รุ่งรวี จิตภักดี : ได้รับรางวัลบริการวิชาการดีเด่น 3 ปีซ้อน

อาจารย์ ดร. รุ่งรวี จิตภักดี : ได้รับรางวัลบริการวิชาการดีเด่น 3 ปีซ้อน

Read More

ปฎิทินกิจกรรม


Banners

รับนักศึกษา

TOP