10 เหตุผลที่ต้องเรียนที่วลัยลักษณ์

คุณภาพ

บัณฑิตทุกคนต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพและ Exit Exams รอบแรกร้อยละ 90 ขึ้นไป

UKPSF

ใช้ระบบ UKPSF ในการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์

ภาษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

การเรียนการสอนเชิงรุก

ใช้เทคโนโลยี Smart Classroom เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

มาตรฐานสากล

มีห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยสีเขียว

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ความปลอดภัย

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย

นานาชาติ

มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ

วิจัยและวารสารนานาชาติ

มีงานวิจัยและวารสารนานาชาติที่โดดเด่น

ม.วลัยลักษณ์แถลงเตรียมจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ 2561 ชูแนวคิดวัฒนธรรมไร้พรมแดน CULTURES WITHOUT BORDERS

ม.วลัยลักษณ์แถลงเตรียมจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ 2561 ชูแนวคิดวัฒนธรรมไร้พรมแดน CULTURES WITHOUT BORDERS

Read More
2 ทีม Startup คว้าทุนสนับสนุนรวมหนึ่งแสนบาท-สนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ทีม Startup คว้าทุนสนับสนุนรวมหนึ่งแสนบาท-สนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More
มวล. เยี่ยมชมนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

มวล. เยี่ยมชมนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

6-7 มิถุนายน 2561 : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบทบาทมหาวิทยาลัยกับงานวิจัยเชิงพื้นที่ และ การฝึกอบรม เทคนิคและเครื่องมือในการการประเมินผลลัพธ์จากการวิจัย สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนคนเก่งคว้ารางวัลใหญ่ระดับโลกในงาน Intel ISEF 2018 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ข่าวใหม่

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 (Advance Course) ข่าวใหม่

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากรที่สนใจร่วมฟังการบรรยายจากนักวิจัยฝรั่งเศสจากสถาบัน Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB) ประเทศฝรั่งเศส ข่าวใหม่

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งผลการจดทะเบียนที่ปรึกษาฉบับใหม่ ข่าวใหม่

ขอเชิญสัมมนาและฝึกอบรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าในธุรกิจปาล์มน้ำมัน

สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ โดย Professor Dr. Aftab A. Ansari และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เผยแพร่บทความใน Walailak J Sci & Tech June 2018: Mathematical Sciences

บรรณาธิการจัดการ Walailak J Sci & Tech ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร แนะนำการพัฒนาวารสารเข้าสู่ Scopus

เชิญร่วมสัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ โดย Professor Dr. Aftab A. Ansari และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์

ขอเชิญฟังการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่าวใหม่

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับ ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อค่าธรรมเนียมการศึกษา แก่ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดปฐมนิเทศและทำสัญญารับทุนแก่นักเรียนโครงการ พสวท.

ขอเชิญฟังการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพูดคุยข้อตกลงร่วม ระหว่าง Taylor’s University, Malaysia และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ผนึกกำลังเดินหน้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ณ จังหวัดภูเก็ต

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุน ป.โท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 31 พ.ค.61

สัมมนาผู้นำจิตอาสา กล้าคิด..กล้าทำ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยขัดข้องบางช่วงเวลา ข่าวใหม่

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 26 ข่าวใหม่

ออมสินคัดเลือก 3 ทีมนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ สนับสนุนทุนพัฒนานวัตกรรม ข่าวใหม่

ทีม Startup นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม DEMO DAY ในงาน Startup Thailand 2018 ข่าวใหม่

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอปิดระบบการซื้อขายออนไลน์ชั่วคราว ข่าวใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 2" ข่าวใหม่

ม.วลัยลักษณ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในพิธีสนองพระราชโองการฯแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ข่าวใหม่

แกนนำศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พบปะสานสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าให้เข้มแข็งและยั่งยืน ข่าวใหม่

หจก.โปรแล็มแพ็ค มอบเครื่องเป่าและเครื่องดูดใบไม้แห้ง แก่ม.วลัยลักษณ์

มูลนิธิเตียง และกลุ่มเซ็นทรัล มอบเงิน 1 ล้าน 3 แสนบาทให้แก่ ม.วลัยลักษณ์ สนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน

นักแบดมือ 1 ม.วลัยลักษณ์ นำทัพคว้าแชมป์สำเร็จ !

ขับขี่ปลอดภัยในวันหยุดยาว ด้วยความปรารถนาดีจากรพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดให้บริการแล้ว สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักตบลูกขนไก่ มวล. ฟอร์มฮอต ผงาดแชมป์ ทัวร์นาเมนต์ระดับภาคใต้

โค้ช License A มวล. คุมทีมแบดฯ กองทัพภาคที่ 4 คว้า 2 เหรียญทอง

โครงการฝึกทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชน และประชาชน

แจ้งเปลี่ยนเวลาการให้บริการ คลินิก หู คอ จมูก ของเดือนมีนาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล Walailak Day 2018

สุดประทับใจ! พิธีปิด มหกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "เทนนิสเยาวชนวลัยลักษณ์เดย์ ประจำปี 2561"

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ข่าวใหม่

กำหนดสอบสัมภาษณ์ พนักงานตำแหน่งธุรการ สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่เวชระเบียน สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการวิชาการ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอนามัยชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ข่าวใหม่

ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคคลตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย สังกัดงานโครงการ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข่าวใหม่

WUConnect

วลัยลักษณ์วิชาการ

อาจารย์ นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ : สนใจศึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care)

อาจารย์ นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ : สนใจศึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care)

Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม : สนใจวิจัยเชิงพื้นที่ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม : สนใจวิจัยเชิงพื้นที่ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

Read More

ปฎิทินกิจกรรม
Banners

รับนักศึกษา

TOP