Walailak University  Endless Sources of Knowledge 

FRONTIER RESEARCH

Frontier 22, January 2020

Deformed Starobinky inflation in Gravity's Rainbow -- Cosmic Inflation in Gravit.... Read More

More Stories

 

LEADING INNOVATION

Innovation 22, January 2020

Amazing Beyond Aquatic Exploration via QR Code for Community based Tourism Map.... Read More

More Stories

 

10 เหตุผลที่ต้องเรียนที่วลัยลักษณ์

10 เหตุผลที่ต้องเรียนที่วลัยลักษณ์

คุณภาพ

บัณฑิตทุกคนต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพและ Exit Exams รอบแรกร้อยละ 90 ขึ้นไป

UKPSF

ใช้ระบบ UKPSF ในการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์

ภาษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

การเรียนการสอนเชิงรุก

ใช้เทคโนโลยี Smart Classroom เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

มาตรฐานสากล

มีห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยสีเขียว

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ความปลอดภัย

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย

นานาชาติ

มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ

วิจัยและวารสารนานาชาติ

มีงานวิจัยและวารสารนานาชาติที่โดดเด่น

Walailak Park

WU Hospital

ม.วลัยลักษณ์จัดประเพณีบุญให้ทานไฟ สนองตอบนโยบาย นครศรีธรรมราช เมืองแห่งอารยธรรม

ม.วลัยลักษณ์จัดประเพณีบุญให้ทานไฟ สนองตอบนโยบาย“นครศรีธรรมราช เมืองแห่งอารยธรรม”

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ TCAS 63 รอบ 2 โควตาพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ TCAS 63 รอบ 2 โควตาพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

Read More
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเนชั่นทีวี 22 ถ่ายทอดสดมวยมหากุศล ระดมทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธ ศรีธรรมราชา รวมยอดบริจาคแล้วกว่า 40 ล้านบาท

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเนชั่นทีวี 22 ถ่ายทอดสดมวยมหากุศล ระดมทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา”รวมยอดบริจาคแล้วกว่า 40 ล้านบาท

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานปิดโครงการ “การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช” ระยะที่ 2 ข่าวใหม่

ม. วลัยลักษณ์ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย UTHM เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมฯ ข่าวใหม่

ม.วลัยลักษณ์ จัด Workshop นำโครงสร้างทางไซเบอร์ขั้นสูงมาใช้ในการติดตามและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (LandSAGE) นักวิจัยจากหลายชาติเข้าร่วม ข่าวใหม่

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จับมือ ครูโรงเรียนชุมชนใหม่ พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนภายใต้โครงการ Industrial Research and Development Capacity Building, IRD Cap Building อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลค่า 200,000 บาท/โครงการ/บริษัท

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนภายใต้โครงการ การพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up) ผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลค่า 10,000 บาท/ราย

ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายเพิ่มทักษะทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานวารสารระดับนานาชาติ

สถานวิจัย สำนักวิชาการจัดการ จัดอบรมลับฝีมือนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์

อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ แนะแนวการศึกษาต่อ และติว O-NET ภาษาไทย ให้นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ ข่าวใหม่

นักศึกษา "เอกไทยวลัยลักษณ์" ประกาศศักดาคว้ารางวัลสุนทรพจน์วัยรุ่นยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 . ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรม Walailak Startup Boot Camp #1 ข่าวใหม่

ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม สอบ ก.พ. อย่างไร ให้บรรลุผลสำเร็จ

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 29 ก.พ.63

การประชุมสัมมนาวิชาการ "การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม"

ผลงานจากสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสายพัฒนาวัสดุและนวัตกรรมยางพาราจาก นำวัสดุยางพาราที่เกิดจากการพัฒนาจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าด้านการออกแบบ

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ จัดค่ายอาสาพัฒนา “ครูอาสา สานฝัน ปันรัก”

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างเเบรนด์ สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมค่ายนักสร้างแบรนด์รุ่นเยาว์ (Young Brand Creator Camp: YBCC)

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

โรงพยาบาลสัตว์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมผ่าตัดเคสแก้ไขการผิดรูปของไขสันหลังสุนัขพันธ์เกรดเดน ข่าวใหม่

อธิการบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF ข่าวใหม่

อธิการบดี มวล. นำทีมศึกษาดูงานสวนมะพร้าวน้ำหอมเคหการเกษตร

คณาจารย์และคณะ เยี่ยมชมมูลนิธิ Soi dog

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ร้านสะดวกซื้อ ณ ศูนย์อาหาร อาคาร A ชั้น G ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเครื่องมือขั้นสูง ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฏรณ์ธานี เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" พุทธศักราช 2563 สาขา บริการวิชาการแก่สังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกร้านผู้ให้บริการชุดครุยวิทยฐานะและเครื่องประดับ ประกอบการใช้ชุดครุยประจำปีการศึกษา 2562-2564

ขอเชิญเข้าร่วมงาน FAR FROM FALL เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม WU Big Cleaning Day in Love เตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข..ต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์ ข่าวใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขันฟุตบอล 9 คน วลัยลักษณ์เดย์ ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขัน Volleyball Walailak Day 2020" เนื่องในงาน WALAILAK DAY เกษตรแฟร์ 2020

ขอเชิญรับชมและร่วมแข่งขันรายการ " BADMINTON WALAILAK DAY 2020 " วันที่ 21-22 มีนาคม 2563 ณ อาคารกีฬาแบดมินตัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน "เซปักตะกร้อ วลัยลักษณ์โอเพ่น" เนื่องในงาน WALAILAK DAY เกษตรแฟร์ 2020

เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) วันที่ 7 มกราคม 2563

โดนใจคนรักสุขภาพ กับกิจกรรม “รวมพลคนเต้นแอโรบิก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

ผลการแข่งขันแบดมินตัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 8” (กีฬาแบดมินตัน)

ขอเชิญร่วม ชม เชียร์ และส่งกำลังใจการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

ขอเชิญชมและเชียร์ การแข่งขันแบดมินตัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่8) วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์ สังกัดวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สมัครช่วงเดือนมกราคม 2563) ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ (สมัครช่วงเดือนมกราคม 2563) ข่าวใหม่

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานขายและบริการ ง สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน ข่าวใหม่

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน ม.วลัยลักษณ์ จำนวน ๑ อัตรา ข่าวใหม่

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะที่ 2 สังกัดส่วนอาคารสถานที่ ข่าวใหม่

ผลการคัดเลือก ผู้ประสานงานโครงการ งานประชุมวิชาการนานาชาติ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ข่าวใหม่

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (สมัครช่วงเดือนมกราคม 2563)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพงวิทยา จ.สตูล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 126 คน เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบำรุงศาสน์ จ.สงขลา ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จ.กระบี่ ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ Smile & Smart Center

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา จ.ตรัง และ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาเรียนรู้ งานวิเทศสัมพันธ์และงานภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ประสานงานและฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล.

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนิด้า

นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนแพทย์

นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ ศึกษาเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วลัยลักษณ์วิชาการ

ผศ.ภริตพร แก้วแกมเสือ : นำความรู้ด้านการออกแบบมาใช้ในการพัฒนา สืบทอดภูมิปัญญาและสร้างรายได้ให้ชุมชน

ผศ.ภริตพร แก้วแกมเสือ : นำความรู้ด้านการออกแบบมาใช้ในการพัฒนา สืบทอดภูมิปัญญาและสร้างรายได้ให้ชุมชน

Read More
ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ : โลกของการวิจัยเป็นสิ่งที่ท้าทายและเรียนรู้ได้ไม่รู้จบ

ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ : โลกของการวิจัยเป็นสิ่งที่ท้าทายและเรียนรู้ได้ไม่รู้จบ

Read More

ปฎิทินกิจกรรม


Banners

รับนักศึกษา

TOP