สารสนเทศเกี่ยวกับ COVID-19 อ่านทั้งหมด

2020-03-31 : Walailak Moving Forward - ความพร้อม การเรียนการสอนออนไลน์ ม.วลัยลักษณ์
2020-03-24 : Walailak Moving Forward - ม.วลัยลักษณ์ กับการเตรียมความพร้อม การเรียนการสอนออนไลน์

Walailak University  Endless Sources of Knowledge 

Frontier Research

Frontier 22, January 2020

Deformed Starobinky inflation in Gravity's Rainbow -- Cosmic.... Read More

More Stories

 

Innovation

Innovation 22, January 2020

Amazing Beyond Aquatic Exploration via QR Code for Community.... Read More

More Stories

 

Societal Impact

Societal impact 03, March 2020

Integrated pest management for crop production: The Prototyp.... Read More

More Stories

 

10 เหตุผลที่ต้องเรียนที่วลัยลักษณ์

10 เหตุผลที่ต้องเรียนที่วลัยลักษณ์

คุณภาพ

บัณฑิตทุกคนต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพและ Exit Exams รอบแรกร้อยละ 90 ขึ้นไป

UKPSF

ใช้ระบบ UKPSF ในการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์

ภาษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

การเรียนการสอนเชิงรุก

ใช้เทคโนโลยี Smart Classroom เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

มาตรฐานสากล

มีห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยสีเขียว

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ความปลอดภัย

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย

นานาชาติ

มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ

วิจัยและวารสารนานาชาติ

มีงานวิจัยและวารสารนานาชาติที่โดดเด่น

Walailak Park

WU Hospital

ม.วลัยลักษณ์ พร้อมจัดสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ เลี่ยงโควิด-19 ดีเดย์ 2 เม.ย. นี้

ม.วลัยลักษณ์ พร้อมจัดสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ เลี่ยงโควิด-19 ดีเดย์ 2 เม.ย. นี้

Read More
ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Read More
อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ 121 คน ได้รับการรับรองมาตรฐาน UKPSF

อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ 121 คน ได้รับการรับรองมาตรฐาน UKPSF

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

Infographic แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

Walailak Moving Forward - ความพร้อม การเรียนการสอนออนไลน์ ม.วลัยลักษณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 อันเนื่องมาจากสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Walailak Moving Forward - ม.วลัยลักษณ์ กับการเตรียมความพร้อม การเรียนการสอนออนไลน์

มวล. กำหนดเขตควบคุมโรค และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ แถลง “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ งดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 1 เมษายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ม.วลัยลักษณ์ ประกาศใช้การเรียนการสอน ‘ออนไลน์’ เลี่ยงโควิด-19

รายงานสถานการณ์การดำเนินงานตามมาตรการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ประจำวันที่18 มีนาคม 2563

อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ มีผลงานวิจัยร่วม "คาดการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19" ด้วย "ทฤษฎีทางฟิสิกส์" ข่าวใหม่

ขอเชิญชวนร่วมฟังเสวนาเนื่องในวันสตรีสากลในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด หัวข้อ "ความรัก การข้ามชาติและระบาดวิทยา"

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน

นักเรียน รร. อนุบาลนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณาจารย์ ม. วลัยลักษณ์ เผยแพร่บทความในวารสารนานาชาติ Scopus Q1

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม. วลัยลักษณ์ ร่วมเผยแพร่บทความวิชาการในวารสารฟิสิกส์ไทย

ม.วลัยลักษณ์จัดเตรียมข้อมูลสำหรับขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) สินค้ามังคุดเขาคีรีวง

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่ โรงเรียนชุมชนใหม่ ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เดินหน้า ยกระดับฟาร์มสุกรรายย่อยชุมชน “พัฒนาต้นแบบการผลิตอาหารสุกรแม่พันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”

ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครผู้เข้าอบรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล วันที่ 2-3 พ.ค.63

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. จัดโครงการแนะแนวการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 ถึง 31 พ.ค.63 ข่าวใหม่

ขอเชิญชวนนักศึกษา มวล. เข้าร่วมประกวดไอเดียว้าวเพื่อชิงทุนการศึกษา 20,000 บาท ข่าวใหม่

นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ ม. วลัยลักษณ์จิตอาสาทำความดี บำเพ็ญประโยชน์

ประกาศผลการคัดเลือกการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย

นักศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 31 มี.ค.63

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 10 Gbps

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ จัดติว O-Net วิชาเศรษฐศาสตร์ ให้นักเรียนชั้น ม. 6 กว่า 3,000 คน ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จับมือ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้ความรู้ด้านการเงินกับนักศึกษา มวล.

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยการสอนออนไลน์วันแรก ข่าวใหม่

"ศิลปศาสตร์ต้านภัยโควิด-19" ชวนนักศึกษาเย็บหน้ากากผ้าส่งต่อความห่วงใย

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งหลักสูตรสาธิตการใช้เครื่องมือสำหรับการสอนออนไลน์ จำนวน 3 หลักสูตร

การให้บริการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

อธิการบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ให้แก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF จำนวน 23 คน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สร้างจิตสำนึกให้กับคนทั้งประเทศ ในการดูแลรักษาทรัพยากร

เปิดแล้ว!! WU Co-working space x WEDA CAFE โดยชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา(WEDA CLUB)

คณาจารย์สัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมชันสูตรซากเต่าบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย

ขอรับบริจาคกรุ๊บเลือด B-RH-NEGATIVE เป็นการเร่งด่วน

ขอยกเลิกการประกวดวงดนตรีสากลรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศขยายเวลาปิดศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( เพิ่มเติม ) ข่าวใหม่

ศูนย์กีฬาและสุขภาพทำความสะอาดครั้งใหญ่ BigCleaningDay

นักศึกษาศิลปศาสตร์แสดงจิตอาสาศิลปศาสตร์ทำความสะอาดอาคารวิชาการ 1 ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด-19

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ งดให้บริการสนามกีฬาทุกสนาม

ขอแจ้งเลื่อนวันจัดมหกรรมกีฬาวลัยลักษณ์เดย์

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ จัดฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม“ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กผ่านการว่ายน้ำ”

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ ฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม “ความปลอดภัยทางน้ำ”

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ จัดฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม “ชุมนุมว่ายน้ำ”

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม WU Big Cleaning Day in Love เตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข..ต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขัน Volleyball Walailak Day 2020" เนื่องในงาน WALAILAK DAY เกษตรแฟร์ 2020

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (สมัครช่วงเดือนมีนาคม 2563) ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี (สมัครช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563) ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแก่ภาคเอกชน (โปรแกรมTalent Mobility และ ITAP) สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนพัสดุ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (สมัครช่วงเดือนมีนาคม 2563)

อาจารย์และนักศึกษา มทร. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ดูงานการบริหารจัดการระบบภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพงวิทยา จ.สตูล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 126 คน เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบำรุงศาสน์ จ.สงขลา ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จ.กระบี่ ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ Smile & Smart Center

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา จ.ตรัง และ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาเรียนรู้ งานวิเทศสัมพันธ์และงานภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ประสานงานและฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล.

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนิด้า

นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนแพทย์

วลัยลักษณ์วิชาการ

รศ.ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส : ศึกษาสมาร์ทซิตี้ที่เกาหลี กับ การพัฒนาสมาร์ทซิตี้เมืองภูเก็ต

รศ.ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส : ศึกษาสมาร์ทซิตี้ที่เกาหลี กับ การพัฒนาสมาร์ทซิตี้เมืองภูเก็ต

Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล : เชี่ยวชาญด้านการใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจทางธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล : เชี่ยวชาญด้านการใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจทางธุรกิจ

Read More

ปฎิทินกิจกรรม
Banners

รับนักศึกษา

TOP