Walailak University  Endless Sources of Knowledge 

FRONTIER RESEARCH

Frontier 09, December 2018

Periodicity ‒ A Characteristic of Heart Rate Variability Modified by the Type of.... Read More

LEADING INNOVATION

Innovation 09, December 2018

NASA GLOBE Observer App ‒ Mosquito Habitat Mapper App for help dengue and Zika p.... Read More

10 เหตุผลที่ต้องเรียนที่วลัยลักษณ์

คุณภาพ

บัณฑิตทุกคนต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพและ Exit Exams รอบแรกร้อยละ 90 ขึ้นไป

UKPSF

ใช้ระบบ UKPSF ในการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์

ภาษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

การเรียนการสอนเชิงรุก

ใช้เทคโนโลยี Smart Classroom เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

มาตรฐานสากล

มีห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยสีเขียว

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ความปลอดภัย

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย

นานาชาติ

มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ

วิจัยและวารสารนานาชาติ

มีงานวิจัยและวารสารนานาชาติที่โดดเด่น

Walailak Park

WE ARE SECOND TO NONE

read more
นักเรียนจาก 11 สถาบัน 5 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมค่าย TOY CAMP#1

นักเรียนจาก 11 สถาบัน 5 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมค่าย TOY CAMP#1

Read More
ผู้บริหารและบุคลากร ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยอาจารย์-นักเรียนค่าย Walailak Young Ambassador Camp รุ่น 4 ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

ผู้บริหารและบุคลากร ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยอาจารย์-นักเรียนค่าย “Walailak Young Ambassador Camp” รุ่น 4 ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

Read More
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวดวงฤดี ขวัญนิมิตร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ข่าวใหม่

อาจารย์ ม. วลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 นักวิจัยของประเทศไทย เข้าร่วมประชุมระดับโลก HOPE Meeting ครั้งที่ 11 ข่าวใหม่

ผู้อำนวยการ Thailand Center of Exellence in Physics เข้าพบรองอธิการบดีและเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนผลงานวิชาการ ณ เฮอริเทจ โฮเทล คาเมร่อน ไอแลนด์ ประเทศมาเลเซีย ข่าวใหม่

แจ้งกำหนดการ กิจกรรม 24 Hours: The Pool of Publication

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ "รัฐธรรมนูญ 2560 กับอนาคตไทย"

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) : (Deadline: 15/01/2562)

นักศึกษาและคณาจารย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เผยแพร่ผลงานวิจัยใน Walailak J Sci & Tech: March 2019

ศ. ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ และ ดร. ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ ร่วมทำหน้าที่บรรณาธิการ Walailak J Sci & Tech: February 2019

ผลงานสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับชุมชนขนาบนาก ได้รับการเผยแพร่เป็นงานวิจัยขึ้นปกวารสารของ สกว.

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4-6 เข้าค่าย “Going International Camp @WUIC” ข่าวใหม่

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศเกณฑ์รับนักศึกษา TCAS 62 รอบ 1 Portfolio ปรับปรุง​เกณฑ์รับนักศึกษา​ใหม่

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จัดค่าย “เศรษฐศาสตร์ 360 องศา ( 360 degree Econ)” วันที่ 5 – 6 มกราคม 2562

วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติรวม 5 หลักสูตร พร้อมรับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ “MED-TECH INTER CAMP 2019”

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 โครงการเกษตรกรพันธุ์ใหม่ มีทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม 30 ทุน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ภาคการศึกษา 3/2561

รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3

ขอเชิญน้อง ๆ ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าค่ายบัญชี "Walailak Accounting Camp #1"

ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม Agricultural Technology Camp 2018

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง สื่อมวลชน และเครือข่าย ข่าวใหม่

ม.วลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับ บุคลากรสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ข่าวใหม่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปัญญาทิพย์ สนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประชาสัมพันธ์เว็บ การติดตามรถไฟฟ้า ด้วยเว็บ "eBus Tracking" ข่าวใหม่

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรม “ปลูกรัก ใส่ใจ อุ่นไอดิน” เนื่องในโอกาสวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดโครงการค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ “คนเก่งมีที่เรียน”

อธิการบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เปิดบ้าน รับนักเรียน ม.6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เข้าค่าย "เด็ก Like สาระ" ครั้งที่ 1 สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

งดใช้ระบบ MIS

ปลูกรัก ใส่ใจ อุ่นไอดิน” เนื่องในโอกาสวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมขบวนนักปั่นกิจกรรม “วลัยลักษณ์ชวนปั่น Bike อุ่นไอรัก”

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง

น้องพลอย วรินทร ขึ้นแท่นแชมป์ครอสคันทรี "แดนเสือเหลือง"

เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) วันที่ 29 ตุลาคม 2561

ของดให้บริการสระว่ายน้ำชั่วคราว (สระใหญ่)

ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการวิชาการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย”

''น้องพลอย'' วรินทร เพ็ชรประพันธ์ นศ.มวล. สุดเจ๋งคว้าเหรียญทองมาครองและโค่นแชมป์นักปั่นเจ้าถิ่น ในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติ ที่ฟิลิปปินส์

ขอเชิญชมและเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่าง " ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ VS ทีมกองทัพภาคที่ 4 และสโมสรสยามนครธานี " 2018

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลคนรักแอโรบิก"

" นักตบลูกขนไก่ มวล. " ฟอร์มฮอตต่อเนื่อง ในรายการ Central Plaza Surat Thani Badminton Championship 2018

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ วิทยาลัยนานาชาติ ข่าวใหม่

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศขยายเวลารับสมัครหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ข่าวใหม่

รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวแพทย์ สังกัดวิทยาสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ข่าวใหม่

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บัญชีและประสานงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งวิศวกร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราาว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

นักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ.กระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และโรงเรียนเมืองกระบี่ สนใจเรียนหมอที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จ.กระบี่ สนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เยี่ยมชมและศึกษาดูงานส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนนานาชาติ บริติช ปัญญาดี เกาะสมุย

ครู​ นร.และเครือข่ายผู้ปกครอง​ รร.วัดพระมหาธาตุ​ กว่า​ 400​ ​คน​ ตื่นตาตื่นใจเยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชมรมผู้สูงวัยนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

WUConnect

วลัยลักษณ์วิชาการ

ผศ. ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต : ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและจัดทำระบบโลจิสติกส์เพื่อ วางแผนการผลิต การขนส่งและกระจายสินค้า

ผศ. ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต : ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและจัดทำระบบโลจิสติกส์เพื่อ วางแผนการผลิต การขนส่งและกระจายสินค้า

Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี ชินนาพันธ์ : ศึกษาเกี่ยวกับกลไกการป้องกันต้นยางพาราต่อเชื้อรา Phytophthora palmivora

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี ชินนาพันธ์ : ศึกษาเกี่ยวกับกลไกการป้องกันต้นยางพาราต่อเชื้อรา Phytophthora palmivora

Read More

ปฎิทินกิจกรรม

ไม่มีกิจกรรม

Banners

รับนักศึกษา

TOP