Walailak University  Endless Sources of Knowledge 

FRONTIER RESEARCH

Frontier 22, January 2020

Deformed Starobinky inflation in Gravity's Rainbow -- Cosmic Inflation in Gravit.... Read More

More Stories

 

LEADING INNOVATION

Innovation 22, January 2020

Amazing Beyond Aquatic Exploration via QR Code for Community based Tourism Map.... Read More

More Stories

 

10 เหตุผลที่ต้องเรียนที่วลัยลักษณ์

10 เหตุผลที่ต้องเรียนที่วลัยลักษณ์

คุณภาพ

บัณฑิตทุกคนต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพและ Exit Exams รอบแรกร้อยละ 90 ขึ้นไป

UKPSF

ใช้ระบบ UKPSF ในการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์

ภาษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

การเรียนการสอนเชิงรุก

ใช้เทคโนโลยี Smart Classroom เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

มาตรฐานสากล

มีห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยสีเขียว

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ความปลอดภัย

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย

นานาชาติ

มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ

วิจัยและวารสารนานาชาติ

มีงานวิจัยและวารสารนานาชาติที่โดดเด่น

Walailak Park

WU Hospital

ม.วลัยลักษณ์ ขยายเครือข่ายสหกิจศึกษาสู่พื้นที่ภาคเหนือ รองรับสหกิจศึกษา 8 เดือน

ม.วลัยลักษณ์ ขยายเครือข่ายสหกิจศึกษาสู่พื้นที่ภาคเหนือ รองรับสหกิจศึกษา 8 เดือน

Read More
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย-จีน

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย-จีน

Read More
นักศึกษาจากฮ่องกงโพลีเทคนิค ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยที่ม.วลัยลักษณ์

นักศึกษาจากฮ่องกงโพลีเทคนิค ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยที่ม.วลัยลักษณ์

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

บ้าน สทก...สู่ปีที่ 28 ปีแห่งความรุ่งโรจน์ ขอเชิญลงทะเบียนออนไลน์เพื่อร่วมงานสัมมนา เรื่อง Medical and industrial applications of marijuana, hemp and kratom ข่าวใหม่

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (๕ องค์ประกอบ) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ ข่าวใหม่

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของนักสร้างแบรนด์ และอนาคตของนักสร้างแบรนด์” ข่าวใหม่

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาสูตรอาหารสุกรแม่พันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ภายใต้การดำเนินงานโครงกา ข่าวใหม่

เกษตรกรเชิงรุกบุกแลปหมอพืช ม.วลัยลักษณ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์นักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่ ภายใต้การดำเนินโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม (Social engagement) ประจำปี 2563

ศูนย์บริการวิชาการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก เข้ามอบกระเช้าส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ เครือข่ายความร่วมมืองานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 72 คน ในระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม พ.ศ. 2563

อุทยานพฤกษศาสตร์ให้บริการวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์

[WU Research 2020] ขอเรียนเชิญลงทะเบียนออนไลน์ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12 วันที่ 26-27 มีนาคม 2563

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ข่าวใหม่

ประกาศผลบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 ข่าวใหม่

นักเรียนทั่วภาคใต้เข้าร่วมค่ายวิชาการและการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ WU Master Chef Junior & Boot Camp 2020

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักสร้างแบรนด์รุ่นเยาว์ Young Brand Creator Camp (YBCC) ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563

ศูนย์ SMILE & SMART CENTER ให้การต้อนรับบุคลากรจากมูลนิธิสุขภาพไทย สหทัยมูลนิธิเข้าศึกษาดูงาน

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ PHD-333 : Pharmaceutical Analysis I สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 31 ม.ค..63

นักศึกษาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 29

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ OCC60-348 Industrial Hygiene II สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยงานบำรุงรักษา สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ อัตรา ข่าวใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมงาน FAR FROM FALL เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ข่าวใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ร้านต่างๆ ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

คณาจารย์และสัตวแพทย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีร่วมอาสาทำความดีในโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ข่าวใหม่

๑๔ กุมภา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานประเพณี “ให้ทานไฟ” ณ ลานธรรม ม.วลัยลักษณ์

สำนักงานคณบดี สำนักวิชาการจัดการ จัดสัมมนานอกสถานที่ Sichon Goodwill อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 16-17 ม.ค. 2563

งดใช้ระบบ MIS

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ จัดพิธีบวงสรวง เตรียมเปิดศูนย์สุขภาพช่องปากและอาคารการเรียนการสอน รองรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์และให้บริการประชาชน

ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เจรจาความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย UTHM ประเทศมาเลเซีย

ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ฟรี!!!

เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) วันที่ 7 มกราคม 2563

โดนใจคนรักสุขภาพ กับกิจกรรม “รวมพลคนเต้นแอโรบิก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

ผลการแข่งขันแบดมินตัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 8” (กีฬาแบดมินตัน)

ขอเชิญร่วม ชม เชียร์ และส่งกำลังใจการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

ขอเชิญชมและเชียร์ การแข่งขันแบดมินตัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่8) วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติฯ (จักรยาน) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ม.วลัยลักษณ์

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติฯ (เทนนิส) วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562 ม.วลัยลักษณ์

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชาชนที่สนใจ ร่วมกิจกรรม Aerobic Dance For Health ในโครงการสื่อสร้างสรรค์รวมพลคนเต้นแอโรบิก

รับสมัครนักศึกษา บุคลากร โครงการฝึกทักษะกีฬาปันจักสิลัตขั้นพื้นฐาน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

รับสมัคร ผู้ประสานงานโครงการ งานประชุมวิชาการนานาชาติ สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ข่าวใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานขายและบริการ สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเคมี สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ (สมัครช่วงเดือนธันวาคม 2562)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพงวิทยา จ.สตูล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 126 คน เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบำรุงศาสน์ จ.สงขลา ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จ.กระบี่ ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ Smile & Smart Center

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา จ.ตรัง และ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาเรียนรู้ งานวิเทศสัมพันธ์และงานภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ประสานงานและฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล.

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนิด้า

นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนแพทย์

นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ ศึกษาเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วลัยลักษณ์วิชาการ

ผศ.ภริตพร แก้วแกมเสือ : นำความรู้ด้านการออกแบบมาใช้ในการพัฒนา สืบทอดภูมิปัญญาและสร้างรายได้ให้ชุมชน

ผศ.ภริตพร แก้วแกมเสือ : นำความรู้ด้านการออกแบบมาใช้ในการพัฒนา สืบทอดภูมิปัญญาและสร้างรายได้ให้ชุมชน

Read More
ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม กับทิศทางการพัฒนางานวิจัย

ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม กับทิศทางการพัฒนางานวิจัย

Read More

ปฎิทินกิจกรรม

Banners

รับนักศึกษา

TOP