10 เหตุผลที่ต้องเรียนที่วลัยลักษณ์

คุณภาพ

บัณฑิตทุกคนต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพและ Exit Exams รอบแรกร้อยละ 90 ขึ้นไป

UKPSF

ใช้ระบบ UKPSF ในการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์

ภาษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

การเรียนการสอนเชิงรุก

ใช้เทคโนโลยี Smart Classroom เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

มาตรฐานสากล

มีห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยสีเขียว

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ความปลอดภัย

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย

นานาชาติ

มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ

วิจัยและวารสารนานาชาติ

มีงานวิจัยและวารสารนานาชาติที่โดดเด่น

WU Scenery

ม.วลัยลักษณ์ จัดห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ประเดิมใช้กับนักศึกษาใหม่ประดู่ช่อที่21

ม.วลัยลักษณ์ จัดห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ประเดิมใช้กับนักศึกษาใหม่ประดู่ช่อที่21

Read More
ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

Read More
รถไฟฟ้า มวล. พร้อมเปิดให้บริการต้อนรับนักศึกษาใหม่ 14 กรกฎาคมนี้

รถไฟฟ้า มวล. พร้อมเปิดให้บริการต้อนรับนักศึกษาใหม่ 14 กรกฎาคมนี้

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

ม. วลัยลักษณ์ เปิดรับผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ International Conference on the 4th Industrial Revolution and its Impacts ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 13 ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การหาลำดับเบส (Sequencing) การสังเคราะห์ยีน (Gene Synthesis) กับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยปัจจุบัน ข่าวใหม่

คณาจารย์สำนักวิชาการจัดการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรใน"โครงการ OTOP Village" ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก : จากงานวิจัยสู่งานประจำของชุมชนวลัยลักษณ์

บทความวิจัยของ รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารของฐานข้อมูล Nature Index

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโอกาสที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ค้นพบกลไกในการควบคุมไอระเหยของน้ำมันหอมระเหยเพื่อนำมาใช้ในการชะลอการเสื่อมเสียของผลไม้ในระหว่างการส่งออก

ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ นำเสนอผลงานวิจัยกับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับอาจารย์จาก Ludwig-Maximillians-Universitãt München ประเทศเยอรมันนี ข่าวใหม่

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีเจรจาความร่วมมือกับอาจารย์จาก National Taiwan University ข่าวใหม่

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในต่างประเทศ

เจ๋ง นศ. วิศวกรรมฯเคมี ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล Euglena Award ในเวทีแข่งขัน Tech Plan Demo Day 2018

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 31 ก.ค.61

ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

นักเรียนจากศูนย์ สอวน.ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทองแดง การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

นักศึกษาปริญญาเอกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยได้รับทุน คปก. รุ่นที่ 20 และ พวอ. ป.เอก ประจำปี 2561

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษโดย Dr. Kaliyamoorthy Kalidasan มหาวิทยาลัย Annamalai และ Dr.Wah Wah Min มหาวิทยาลัย Yangoon

ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาเยาวชนไทยและนานาชาติสู่พลเมืองโลก " ข่าวใหม่

นักเรียน ม.ปลาย ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ข่าวใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สหเวชศาสตร์ มหกรรมเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 “เดิน-วิ่ง กินลม ชมเล ณ หาดท่าสูงบน”

ผลการจัดแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ศูนย์บรรณสารฯ ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.เพชรบุรี

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “ทะเลสุข คนก็สุข” สร้างความตระหนักให้ชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

ขอเชิญร่วมงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานฯ ครั้งที่ ๑๗

ข่าวดีสำหรับผู้มีบัตร “สวัสดิการแห่งรัฐ”

สโมสรฟุตบอลเมืองคอน ดับบลิวยู เอฟซี ขอเชิญน้องๆ เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป สมัครเข้าคัดเลือกร่วมทีม ข่าวใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิส "WU TENNIS 2018" วันที่ 21 - 22 กรกฏาคม 2561

สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐานสำหรับบุตรหลานบุคลากรและประชาชนทั่วไป

ของดให้บริการสระว่ายน้ำชั่วคราวในวันที่ 2 และ 6 กรกฏาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับ น้องพลอย แชมป์จักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการแล้ว

ขอเชิญร่วมส่งกำลังให้ทัพนักกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการเข้าร่วมแข่งกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 37 "มอดินแดงเกมส์"

ประกาศงดให้บริการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

นักแบดมือ 1 ม.วลัยลักษณ์ นำทัพคว้าแชมป์สำเร็จ !

ขับขี่ปลอดภัยในวันหยุดยาว ด้วยความปรารถนาดีจากรพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานการเงินและบัญชี) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

กำหนดสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานอำนวยการ) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างเทคนิค ส่วนอาคารสถานที่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

รับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์

WUConnect

วลัยลักษณ์วิชาการ

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ : ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559 ด้านพาณิชย์

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ : ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559 ด้านพาณิชย์

Read More
ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 1 ใน 5 ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม GYSS ประจำปี 2560

ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 1 ใน 5 ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม GYSS ประจำปี 2560

Read More

ปฎิทินกิจกรรม
Banners

รับนักศึกษา

TOP