สารสนเทศเกี่ยวกับ COVID-19 อ่านทั้งหมด คำถามที่พบบ่อย

2020-04-21 : ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2020-04-21 : อธิการบดี ม. วลัยลักษณ์ บอกกล่าว มาตรการเยียวยาและดูแลนักศึกษาในสถานการณ์โรค COVID -19
2020-04-09 : Walailak University’s researchers have joint research "Estimating the size of COVID-19 epidemic outbreak" with "Theory of Physics"
2020-03-12 : ประมวลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 (โควิด-19)

Walailak University  Endless Sources of Knowledge 

Frontier Research

Frontier 22, January 2020

Deformed Starobinky inflation in Gravity's Rainbow -- Cosmic.... Read More

More Stories

 

Innovation

Innovation 22, January 2020

Amazing Beyond Aquatic Exploration via QR Code for Community.... Read More

More Stories

 

Intellectual property

Intellectual Property 3, July 2020

Rubber-Based Training Handgun.... Read More

More Stories

 

Societal Impact

Societal impact 10, April 2020

Value-Added Nipa Palm at Kanabnak Community, Pakpanang River.... Read More

More Stories

 

10 เหตุผลที่ต้องเรียนที่วลัยลักษณ์

10 เหตุผลที่ต้องเรียนที่วลัยลักษณ์

คุณภาพ

บัณฑิตทุกคนต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพและ Exit Exams รอบแรกร้อยละ 90 ขึ้นไป

UKPSF

ใช้ระบบ UKPSF ในการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์

ภาษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

การเรียนการสอนเชิงรุก

ใช้เทคโนโลยี Smart Classroom เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

มาตรฐานสากล

มีห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยสีเขียว

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ความปลอดภัย

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย

นานาชาติ

มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ

วิจัยและวารสารนานาชาติ

มีงานวิจัยและวารสารนานาชาติที่โดดเด่น

Walailak Park

WU Hospital

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2563

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2563

Read More
นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ระดับภาคใต้

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ระดับภาคใต้

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแบ่งปันรอยยิ้มให้พี่น้องชาวชุมชนสาธิตฯ ในช่วงวิกฤติ Covid-19

ประกาศเรื่อง การคืนค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

อธิการบดี ม. วลัยลักษณ์ บอกกล่าว มาตรการเยียวยาและดูแลนักศึกษาในสถานการณ์โรค COVID -19

Walailak Moving Forward - การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ม.วลัยลักษณ์

Walailak University’s researchers have joint research "Estimating the size of COVID-19 epidemic outbreak" with "Theory of Physics"

Infographic แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

Walailak Moving Forward - ความพร้อม การเรียนการสอนออนไลน์ ม.วลัยลักษณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 อันเนื่องมาจากสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Dong Thap Dengue Model: The Collaborative Project between Excellent Center for Dengue Research and Academic Service (EC for DRAS), Walailak University, Thailand and Dong Thap Medical College and Center for Disease Control (CDC), Vietnam ข่าวใหม่

ขอเชิญประชุม Online: The Role and Importance of Nurses in Fighting COVID-19, 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00-16.00 น.

ด่วน !!! ขยายเวลาสมัครทุนวิจัย 3-12 เดือน ณ ประเทศไต้หวัน จนถึง 15 กรกฎาคม 2563 มีเงินเดือนให้ 52,000 – 62,000 บาท พร้อมตั๋วเครื่องบินและประกัน

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการประชาสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผนึกกำลังขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเป้าหมาย “เพิ่มรายได้ สร้างงาน พัฒนาคน”

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2564 จากสำนักงาน กปร.

ขอเชิญรับฟังสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ : เปิดโลกลงทุนกับกองทุนบัวหลวง 2020

Invitation to attend online meeting on "Smart Products and Technology for COVID-19 Epidemic Prevention (II)ม 24 June 2020 from 03.00 pm to 04.00 pm.

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ออกเยี่ยมบ้านและให้โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “ติดอาวุธทักษะอาชีพนักเรียน มากกว่า 10 อาชีพ” ด้วยกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 ชั้น 1 อาชีพ

Walailak Journal of Science and Technology ขึ้น Quartile 3 ในฐานข้อมูล Scopus ปี 2020

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 31 ก.ค.63

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา

ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

นักบาสเกตบอล MONO 29 ชิงแชมป์ประเทศไทยและนักกีฬาเยาวชนสนใจเข้าเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.วลัยลักษณ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 (รอบสาม)

ขอเชิญรับฟังการการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ MIT สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ประกาศรายชื่อบุคคลมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษา 1/2563 (รอบ 3)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 30 มิ.ย.63

ประกาศผลบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 (รอบสอง)

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2563 ข่าวใหม่

ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2563

งดใช้ระบบ MIS

การประชุมแก้ไขปัญหา ราษฎรที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ได้เพิ่มขึ้น 75%

ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2563

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 อัตรา

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญครั้งสุดท้ายกับสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยการบริจาคร่างกายสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบรสชาติอาหารเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ครั้งที่ 1/2563

ม.วลัยลักษณ์ รับมอบทุนจาก ธ.กรุงไทย 1 แสนบาท ช่วยแก้ปัญหาโควิด-19

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ เปิดรับสมัครสอนแบดมินตันให้แก่ เยาวชน และบุคคลทั่วไป ข่าวใหม่

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ เปิดให้บริการปกติแล้ว

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ เปิดให้บริการสนามกีฬาเพิ่มเติม

แจ้งเปิดให้บริการสนามกีฬากลางแจ้ง ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในสถานการณ์ covid – 19

ของดให้บริการสนามกีฬาทุกประเภท จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ประกาศขยายเวลาปิดศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( เพิ่มเติม )

ศูนย์กีฬาและสุขภาพทำความสะอาดครั้งใหญ่ BigCleaningDay

นักศึกษาศิลปศาสตร์แสดงจิตอาสาศิลปศาสตร์ทำความสะอาดอาคารวิชาการ 1 ยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด-19

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ งดให้บริการสนามกีฬาทุกสนาม

ขอแจ้งเลื่อนวันจัดมหกรรมกีฬาวลัยลักษณ์เดย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนานาชาติ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักวิชาการจัดการ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเภสัชกร, นักรังสีเทคนิค และ นักเทคนิคการแพทย์ สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ (สมัครช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563)

ประกาศรับสมัครนายสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช เยี่ยมชม มวล.

อาจารย์และนักศึกษา มทร. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ดูงานการบริหารจัดการระบบภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพงวิทยา จ.สตูล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 126 คน เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบำรุงศาสน์ จ.สงขลา ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จ.กระบี่ ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ Smile & Smart Center

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา จ.ตรัง และ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาเรียนรู้ งานวิเทศสัมพันธ์และงานภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ประสานงานและฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล.

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนิด้า

วลัยลักษณ์วิชาการ

อาจารย์ ดร.ฉวีวรรณ : เน้นประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์และพืชสมุนไพรแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน

อาจารย์ ดร.ฉวีวรรณ : เน้นประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์และพืชสมุนไพรแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน

Read More
ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม กับทิศทางการพัฒนางานวิจัย

ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม กับทิศทางการพัฒนางานวิจัย

Read More

ปฎิทินกิจกรรม

ไม่มีกิจกรรม

Banners

รับนักศึกษา

TOP