Walailak University  Endless Sources of Knowledge 

FRONTIER RESEARCH

Frontier 07, November 2018

Emerging peppermint oils vapor releasing mechanism for dragon fruit storage.... Read More

LEADING INNOVATION

Innovation 07, November 2018

Rubber-Based Training Handgun ‒ to increase value of para rubber product.... Read More

10 เหตุผลที่ต้องเรียนที่วลัยลักษณ์

คุณภาพ

บัณฑิตทุกคนต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพและ Exit Exams รอบแรกร้อยละ 90 ขึ้นไป

UKPSF

ใช้ระบบ UKPSF ในการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์

ภาษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

การเรียนการสอนเชิงรุก

ใช้เทคโนโลยี Smart Classroom เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

มาตรฐานสากล

มีห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยสีเขียว

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ความปลอดภัย

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย

นานาชาติ

มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ

วิจัยและวารสารนานาชาติ

มีงานวิจัยและวารสารนานาชาติที่โดดเด่น

Walailak Park

WE ARE SECOND TO NONE

read more
งานบุญทอดกฐินสามัคคีวัดแสงแรง(แส็งแร็ง) ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

งานบุญทอดกฐินสามัคคีวัดแสงแรง(แส็งแร็ง) ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Read More
สื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม WU to School ประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน

สื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม WU to School ประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน

Read More
อธิการบดี มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ

อธิการบดี มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์เป็นวิทยากรในวันยุติความรุนแรงที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิฯ ข่าวใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายโรคติดต่อนำโดยแมลง ข่าวใหม่

ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบทุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21(YSC 2019) ข่าวใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ และอาจารย์คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับสูง เรื่อง “เครือข่าย UniNet กับการบริหารมหาวิทยาลัยและชุมชนสู่ยุคดิจิทัล” ข่าวใหม่

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม "มารยาททางการทูต" จัดโดยสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ข่าวใหม่

เชิญน้อง ม. 6 เข้าร่วมค่าย TOY CAMP#1 (8-10 ธ.ค. 61) ข่าวใหม่

ผลงานร่วมของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ โรงพยาบาลท่าศาลา ได้รับการเผยแพร่ในวารสารของ สกว. ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ

วช.ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมกับ ม.วลัยลักษณ์และเครือข่าย

ภญ.ดร.ศิราณี ยงประเดิม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร งานประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5

ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม Agricultural Technology Camp 2018 ข่าวใหม่

Business Intelligence Camp (BIC) 2018 @ Walailak ข่าวใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ระบบ TCAS 62 รอบที่ 1 Portfolio

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

โครงการห้องสมุดอาสา ปันความรู้สู่น้อง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์บุกตลาดนัดหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียนให้ความสนใจและสมัครเรียนทันที

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 31 ธ.ค.61

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับนักศึกษาปี 2562 จำนวน 200 คน รวมทุกสาขาวิชา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวน นักศึกษา และบุคลากร ประกวด E-CARD หัวข้อ WALAILAK PARK ข่าวใหม่

แจ้งเปลี่ยนกำหนดการพิธีสมโภชกฐินสามัคคี ณ วัดแสงแรง ข่าวใหม่

ครู​ นร.และเครือข่ายผู้ปกครอง​ รร.วัดพระมหาธาตุ​ กว่า​ 400​ ​คน​ ตื่นตาตื่นใจเยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ครั้งที่ 5

ทอดกฐินวัดแสงแรง ๒๐ พ.ย.๒๕๖๑

รวมพลังพัฒนาวัดแสงแรง ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน นี้

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเสนอผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562

สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์ "งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6"

ประเพณีลอยกระทง

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง

น้องพลอย วรินทร ขึ้นแท่นแชมป์ครอสคันทรี "แดนเสือเหลือง"

เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) วันที่ 29 ตุลาคม 2561

ของดให้บริการสระว่ายน้ำชั่วคราว (สระใหญ่)

ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการวิชาการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กิจกรรม “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย”

''น้องพลอย'' วรินทร เพ็ชรประพันธ์ นศ.มวล. สุดเจ๋งคว้าเหรียญทองมาครองและโค่นแชมป์นักปั่นเจ้าถิ่น ในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติ ที่ฟิลิปปินส์

ขอเชิญชมและเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่าง " ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ VS ทีมกองทัพภาคที่ 4 และสโมสรสยามนครธานี " 2018

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลคนรักแอโรบิก"

" นักตบลูกขนไก่ มวล. " ฟอร์มฮอตต่อเนื่อง ในรายการ Central Plaza Surat Thani Badminton Championship 2018

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะกีฬา (ว่ายน้ำ)

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งวิศวกร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน (ฝ่ายพัฒนาการเรียนและการสอน) ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครอาจารย์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชีและประสานงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ ข่าวใหม่

WUConnect

วลัยลักษณ์วิชาการ

อ.นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช : จักษุแพทย์ อาจารย์ และนักวิจัย บทบาทอันแตกต่างแต่ลงตัว

อ.นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช : จักษุแพทย์ อาจารย์ และนักวิจัย บทบาทอันแตกต่างแต่ลงตัว

Read More
รศ. พญ. วีระนุช นิสภาธร : มีผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการกว่า 100 เรื่อง

รศ. พญ. วีระนุช นิสภาธร : มีผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการกว่า 100 เรื่อง

Read More

ปฎิทินกิจกรรม
Banners

รับนักศึกษา

TOP