10 เหตุผลที่ต้องเรียนที่วลัยลักษณ์

คุณภาพ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ

UKPSF

ใช้ระบบ UKPSF ในการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์

ภาษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

การเรียนการสอนเชิงรุก

ใช้เทคโนโลยี Smart Classroom เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

มาตรฐานสากล

มีห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยสีเขียว

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ความปลอดภัย

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย

นานาชาติ

มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ

วิจัยและวารสารนานาชาติ

มีงานวิจัยและวารสารนานาชาติที่โดดเด่น

ม.วลัยลักษณ์ปลื้ม ภาพรวมจัดสอบ 9 วิชาสามัญ เรียบร้อยดี นักเรียน ผู้ปกครองประทับใจ

ม.วลัยลักษณ์ปลื้ม ภาพรวมจัดสอบ 9 วิชาสามัญ เรียบร้อยดี นักเรียน ผู้ปกครองประทับใจ

Read More
สมาคมพนักงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตปืนยางช่วยฝึกให้กับนักเรียนตำรวจและทหาร

สมาคมพนักงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตปืนยางช่วยฝึกให้กับนักเรียนตำรวจและทหาร

Read More
ม.วลัยลักษณ์เชิญเที่ยวงาน วลัยลักษณ์เดย์ 2018

ม.วลัยลักษณ์เชิญเที่ยวงาน “วลัยลักษณ์เดย์ 2018”

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะหน่วยประสานงานภูมิภาค (ภาคใต้) ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนโครงการ YSC 2018 กับรางวัลชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานในเวทีระดับโลก ข่าวใหม่

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับ 3 รางวัล ในการนำเสนองานเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ครั้งที่ 13 ข่าวใหม่

ม.วลัยลักษณ์ ร่วม(สกอ.)และ บ.เอกชน ลงนามความร่วมมือ 2 งานวิจัย ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ข่าวใหม่

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยายพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10 ข่าวใหม่

ขอเชิญเยี่ยมชมผลการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ภายใต้โครงการ “การขับเคลื่อนองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ” ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือฯ จัดกิจกรรมโดยเน้นให้นักเรียนได้ทดลองและปฏิบัติการจากฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศูนย์เครื่องมือฯ จัดโครงการฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ 1) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

“เวียงสระโมเดล” โมเดลการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกเชิงระบบผ่าน DHB สู่ DHS

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)” รุ่นที่ 16 จนถึง 28 มีนาคม 2561

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” รุ่นที่ 11 จนถึง 28 มีนาคม 2561

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เยี่ยมนักศึกษาแพทย์ที่ รพ. วชิระภูเก็ต ข่าวใหม่

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบมหาวิทยาลัย) ข่าวใหม่

รับสมัครสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบ3/61

นักศึกษาปริญาโทหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแบบบรรยาย ระดับดี

นักศึกษา 4 สถาบัน เข้าร่วมกิจกรรม Startup Coaching Camp ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อธิการบดีมอบช่อดอกไม้และอวยพรนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ T-Union Entrepreneurship Competition ประเทศไต้หวัน

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม U-LEAGUE CAMP 2018

รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อหลักสูตรโท – เอก สาขาเคมี ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 9,000 บาท จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018) รอบภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักศึกษาจิตอาสา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมโครงการ "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

เช้านี้ที่เมืองนคร ตอน วลัยลักษณ์เดย์ "เดิน-วิ่ง เภสัชฯวลัยลักษณ์" ข่าวใหม่

เช้านี้ที่เมืองนคร ตอน วลัยลักษณ์เดย์ "วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์" ข่าวใหม่

ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์ "เช้านี้ที่เมืองนคร" ตอน "ศิลปะและวัฒนธรรมในงานวันวลัยลักษณ์ ๒๕๖๑" ข่าวใหม่

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาในงาน วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ข่าวใหม่

ขอเชิญร่วมงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๑ ข่าวใหม่

ขอเชิญชวนซื้อเสื้อโปโล - เสื้อยืด ที่ระลึกวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 26 ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์งาน “วลัยลักษณ์เดย์ 2018” "นำความรู้สู่ชุมชน" ที่หลาดหน้าพระธาตุ ข่าวใหม่

ขอเชิญร่วม “ทำบุญทวดตุมปัง” ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กระแสแรง เด็กเก่งเลือกเข้าที่นี่"

ขอเชิญร่วมงาน GE DAY งานแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่หลากหลายในสังคมของนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

โครงการฝึกทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชน และประชาชน ข่าวใหม่

แจ้งเปลี่ยนเวลาการให้บริการ คลินิก หู คอ จมูก ของเดือนมีนาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล Walailak Day 2018

สุดประทับใจ! พิธีปิด มหกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "เทนนิสเยาวชนวลัยลักษณ์เดย์ ประจำปี 2561"

ขอเชิญชมและเข้าร่วม การแข่งขัน "เซปักตะกร้อ Walailak Open 2018" ในงาน "วลัยลักษณ์เดย์" วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันให้บริการคลินิก หู คอ จมูก ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดาวรุ่ง & โค้ช ฟอร์มโหด! ตบเบิ้ลคว้าชัย Badminton Championship 2018

องค์การนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ จัดกีฬาสีต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชม และเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันวลัยลักษณ์เดย์ 2561 ครบรอบปีที่ 26 แห่งการสถาปนา วันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 47 อัตรา ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอนามัยชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ (พืชสวน) ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งวิศวกร (คอมพิวเตอร์) ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

WUConnect

วลัยลักษณ์วิชาการ

นางสาวปรียานุช รัตนยุทธ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ : ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

นางสาวปรียานุช รัตนยุทธ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ : ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน : เน้นวิจัยเชิงพื้นที่ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน : เน้นวิจัยเชิงพื้นที่ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล”

Read More

ปฎิทินกิจกรรม


Banners

รับนักศึกษา

TOP