Walailak University  Endless Sources of Knowledge 

FRONTIER RESEARCH

Frontier 21, November 2019

Serine protease inhibitor with antifungal activity against Trichophyton rubrum f.... Read More

More Stories

 

LEADING INNOVATION

Innovation 21, November 2019

Campy Subsurface Motility Test – affordable dual kit system for identifying and .... Read More

More Stories

 

10 เหตุผลที่ต้องเรียนที่วลัยลักษณ์

10 เหตุผลที่ต้องเรียนที่วลัยลักษณ์

คุณภาพ

บัณฑิตทุกคนต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพและ Exit Exams รอบแรกร้อยละ 90 ขึ้นไป

UKPSF

ใช้ระบบ UKPSF ในการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์

ภาษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

การเรียนการสอนเชิงรุก

ใช้เทคโนโลยี Smart Classroom เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

มาตรฐานสากล

มีห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยสีเขียว

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ความปลอดภัย

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย

นานาชาติ

มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ

วิจัยและวารสารนานาชาติ

มีงานวิจัยและวารสารนานาชาติที่โดดเด่น

WU Scenery

WU Hospital

ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

Read More
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำคณะผู้บริหารเดินทางไปลงนามความร่วมมือ MOU กับ Changhua Christian Medical Foundation และ Changhua Christian Hospital ประเทศไต้หวัน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำคณะผู้บริหารเดินทางไปลงนามความร่วมมือ MOU กับ Changhua Christian Medical Foundation และ Changhua Christian Hospital ประเทศไต้หวัน

Read More
ม.วลัยลักษณ์รับธงเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการ อพ.สธ.ครั้งที่ 11

ม.วลัยลักษณ์รับธงเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการ อพ.สธ.ครั้งที่ 11

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข่าวใหม่

กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund ประจำปี 2563) ข่าวใหม่

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่จัด "อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง วิธีการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและวิเคราะห์ความต้องการของเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์" ข่าวใหม่

ศูนย์กิจการนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Xi’an Jiaotong University จัดฝึกอบรม IKCEST Training Program for Silk Road Engineering Science and Technology Development ข่าวใหม่

เครือข่ายสุขภาพจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศไข้เลือดออก ม. วลัยลักษณ์ จัดประชุมแกนนำสุขภาพทั้งจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกที่สอดรับกับนโยบายของจังหวัด ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล

ศูนย์เครื่องมือฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง Application of realtime PCR in food pathogen detection

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "วิธีการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและวิเคราะห์ความต้องการของเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์"

ศูนย์ความเป็นเลิศไข้เลือดออก ม. วลัยลักษณ์ ร่วมกับ เครือข่ายสุขภาพจังหวัดพังงา จัดประชุมแกนนำสุขภาพทั้งจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 30 ธ.ค.62

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 13 หลักสูตร

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อสหกิจศึกษาและการทำงานจริงสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 และ 3 0

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเภสัชศาสตร์ศึกษาของไทยและญี่ปุ่น

ขอเชิญน้องๆนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.วลัยลักษณ์ ประเภททุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา...ทุนฟรี....เรียนดี....กีฬาเด่น

เปิดรับสมัคร ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบัน การศึกษาในประเทศ (UIS) ประจำปี 2563

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ รับรางวัลจากโครงการประกวดการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 30 พ.ย.62

นักศึกษาจาก 7 ประเทศทั่วโลก ร่วมงานวันปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2562

รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมรับชมและตั้งคำถามในการนำเสนอผลงาน ของนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

บริการจัดสอบ TOEFL ITP

ประกาศเชิญชวนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อเข้ารับเป็นผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักฯพร้อมเปิดสำนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงพื้นที่พัฒนางานของเครือข่าย "โรงเรียนดูแลใจ"

ม.วลัยลักษณ์ จัดค่าย WU SET Camp #1 น้อง ม.ปลายทั่วภาคใต้ร่วมเรียนรู้วิชาชีพวิศวกร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์กิจการนานาชาติ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาจาก Universitas Syiah Kuala ประเทศอินโดนีเซีย

ประกาศปิดให้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Special Lecture - การพัฒนาบุคลิกภาพ

ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “พัฒนาการ 3 ปี กับหลักสูตรนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์”

รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ร้านอาหารต่างๆ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดนใจคนรักสุขภาพ กับกิจกรรม “รวมพลคนเต้นแอโรบิก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

ผลการแข่งขันแบดมินตัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 8” (กีฬาแบดมินตัน)

ขอเชิญร่วม ชม เชียร์ และส่งกำลังใจการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

ขอเชิญชมและเชียร์ การแข่งขันแบดมินตัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่8) วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติฯ (จักรยาน) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ม.วลัยลักษณ์

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติฯ (เทนนิส) วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562 ม.วลัยลักษณ์

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชาชนที่สนใจ ร่วมกิจกรรม Aerobic Dance For Health ในโครงการสื่อสร้างสรรค์รวมพลคนเต้นแอโรบิก

รับสมัครนักศึกษา บุคลากร โครงการฝึกทักษะกีฬาปันจักสิลัตขั้นพื้นฐาน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เปิดรับสมัครสอนทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐานถึงระดับแข่งขัน ให้แก่ เยาวชน และบุคคลทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการโอลิมปิกวิชาการ) สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ข่าวใหม่

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานต้อนรับและบริการและพนักงานบริการทั่วไป สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการสนับสนุนวิชาการและการวิจัยเพื่อการจัดการ เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภาคใต้ตอนบน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารับสมัครผู้ช่วยวิจัยตำแหน่งวิศวกร เพื่อทำงานวิจัยทางด้านพลาสมาประยุกต์

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา (หลักสูตรอาเซียนศึกษา) สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม

รับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรภาษาจีน) สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ประกาศรับสมัครคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเภสัชกร ประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

อาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 126 คน เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบำรุงศาสน์ จ.สงขลา ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จ.กระบี่ ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ Smile & Smart Center

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา จ.ตรัง และ จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาเรียนรู้ งานวิเทศสัมพันธ์และงานภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ประสานงานและฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล.

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนิด้า

นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนแพทย์

นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ ศึกษาเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เข้าร่วมงาน 39 th WUNCA เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

วลัยลักษณ์วิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ ธนะภพ มุ่งพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน โดยบูรณาการวิจัยและบริการวิชาการด้านอาชีวอนามัยปฐมภูมิ

รองศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ ธนะภพ “มุ่งพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน โดยบูรณาการวิจัยและบริการวิชาการด้านอาชีวอนามัยปฐมภูมิ”

Read More
รศ.ดร. สมชาย สวัสดี : เชี่ยวชาญกระบวนการผลิตยา เน้นยาแอโรโซลและยารูปแบบของแข็ง

รศ.ดร. สมชาย สวัสดี : เชี่ยวชาญกระบวนการผลิตยา เน้นยาแอโรโซลและยารูปแบบของแข็ง

Read More

ปฎิทินกิจกรรม

Banners

รับนักศึกษา

TOP