Walailak University  Endless Sources of Knowledge 

FRONTIER RESEARCH

Frontier 19, August 2019

Influence of Apium graveolens L. extract on the central nervous system .... Read More

More Stories

 

LEADING INNOVATION

Frontier 19, August 2019

DryWooD – Wood drying automatic control system.... Read More

More Stories

 

10 เหตุผลที่ต้องเรียนที่วลัยลักษณ์

10 เหตุผลที่ต้องเรียนที่วลัยลักษณ์

คุณภาพ

บัณฑิตทุกคนต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพและ Exit Exams รอบแรกร้อยละ 90 ขึ้นไป

UKPSF

ใช้ระบบ UKPSF ในการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์

ภาษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

การเรียนการสอนเชิงรุก

ใช้เทคโนโลยี Smart Classroom เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

มาตรฐานสากล

มีห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยสีเขียว

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ความปลอดภัย

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย

นานาชาติ

มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ

วิจัยและวารสารนานาชาติ

มีงานวิจัยและวารสารนานาชาติที่โดดเด่น

Walailak Park

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงเป็นเจ้าภาพจัดงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 21

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงเป็นเจ้าภาพจัดงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 21

Read More
ชมรมพิทักษ์ทะเล ม.วลัยลักษณ์ รับโล่รางวัลผลงานระดับเงิน เครือข่าย Green Youth ด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ

ชมรมพิทักษ์ทะเล ม.วลัยลักษณ์ รับโล่รางวัลผลงานระดับเงิน เครือข่าย Green Youth ด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ

Read More
นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2562 Success Quality & Learning Solutions

นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2562 “Success Quality & Learning Solutions”

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

Walailak J Sci & Tech ก้าวสู่ปีที่ 17 ปรับคณะบรรณาธิการเพื่อเผยแพร่ 12 เล่ม 90 บทความ ในปี ค.ศ. 2020 ข่าวใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม”ตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยงานวิจัย” ข่าวใหม่

เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ IRTC ข่าวใหม่

เปิดรับข้อเสนอโครงการงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program : Co-Research) ข่าวใหม่

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรม Software Solution Workshop And Assure NMR , CMS-Structure Elucidation , CMS-Assist ในวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2562

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออกร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยี “สุราษฎร์เดงกีโมเดล” ในงานประชุมวิชาการสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

วารสาร WMS Journal of Management ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2562 ออนไลน์แล้ว

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรม “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 6 ข้าราชการทั่วประเทศเข้าร่วม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ขอเชิญ น้องๆ ม.6 ร่วมกิจกรรม Walailak Young Ambassador Camp รุ่นที่ 5 ข่าวใหม่

WEDA มอบทุน 30,000 บาท เริ่มต้นธุรกิจ "Walailak Master Coffee"

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 31 ส.ค.62

“กิจกรรมปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562 : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

นักศึกษาไทยศึกษาบูรณาการ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19

รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาจาก UPM ร่วมโครงการ Professional Learning Mobity Program ที่ม.วลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 10 ก.ค.62

ค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชนครั้งที่ 12 และกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ณ ชุมชนบ้านแหลม

กิจกรรมปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านบริหารและจัดการองค์กร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2562 ข่าวใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 62 ข่าวใหม่

คณะอาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์กลุ่มแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือ 3392 ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

กิจกรรม ASEAN DAY ครั้งที่ 3

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.รังสิต

อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา ได้รับโล่เกียรติคุณจากแพทยสภา ปี 2562

แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารอิ่มสะดวกพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) ณ บริเวณอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับสมาคมกีฬาเทนนิส เอซี สปอร์ตเซ็นเตอร์ จัดการแข่งขัน“WU TENNIS 2019”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิคในน้ำ

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันบาสเก็ตบอลเชื่อมสัมพันธ์

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเทนนิส WU TENNIS 2019 (วันที่ 13 - 14 ก.ค. 2562)

รับสมัครนักกีฬาวอลเลย์บอล เข้าร่วมแข่งขันกีฬา IMT - GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ 21

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป ออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ณ ลานจอดรถศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปิดฉากลงแล้ว “ขุนเลเกมส์”กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38 วลัยลักษณ์ คว้า 12 เหรียญ

บทความ “น้ำในหูไม่เท่ากัน” ของอาจารย์ กภ.ธวัชชัย ลักเซ้ง อาจารย์สาขากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้ขึ้นเป็นเรื่องเด่นในนิตยสารหมอชาวบ้านฉบับล่าสุด

ศูนย์กีฬาและสุขภาพขอแจ้งงดให้บริการชั่วคราวช่วงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอาคารสถานที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศรับสมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ห้องการเงิน) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งวิศวกร (เครือข่าย) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รับสมัครงานตำแหน่งโปรแกรมเมอร์

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์

นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนแพทย์

นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ ศึกษาเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เข้าร่วมงาน 39 th WUNCA เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับ Professor จาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์

ศิษย์เก่านิด้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาเรียนรู้สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดูงานวิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

มิสแกรนด์ นครศรีธรรมราช พัทลุง 2019 เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานส่วนสื่อสารองค์กร

วลัยลักษณ์วิชาการ

ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ : เส้นทางความคิดและการทำงาน ในบทบาทการเป็นครูและนักวิจัยด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้

ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ : เส้นทางความคิดและการทำงาน ในบทบาทการเป็นครูและนักวิจัยด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้

Read More
อาจารย์ นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ : สนใจศึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care)

อาจารย์ นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ : สนใจศึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care)

Read More

ปฎิทินกิจกรรม

Banners

รับนักศึกษา

TOP