10 Reasons to Study at WU

Quality

Over 90% of graduates must pass either professional certification or exit exams (for non-professional degrees) in their first attempt

UKPSF - The United Kingdom Professional Standards Framework

UKPSF Teaching Methods, an Internationally Recognized Teaching Methods

English Proficiency

Strong Emphasis on English Proficiency for High Employability

Active Learning

Technologically-oriented Smart Classroom to Promote More Effective Learning

International Standards

Laboratories and Learning Facilities of World Standards

Green University

Green University

Safety for Staff and Students

The University Pays Special Interest in Safety for Staff and Students

Walailak Univesity Hospital

Newly Constructed Hospital with Modern Equipment and Well-trained Staff

WU Global

Strong Emphasis on Internationalization with Extensive Collaborations with Universities Overseas

Research and Publisher of International Journals

World-Class Research Projects and Publications and Internationally-renowned Journals

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ เจเอสพี ลงนามพัฒนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ เจเอสพี ลงนามพัฒนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Read More
ม.วลัยลักษณ์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา จำนวน 28,574,300 บาท

ม.วลัยลักษณ์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา จำนวน 28,574,300 บาท

Read More
Walailak University International College (WUIC) offers Undergraduate Excellent Scholarships

Walailak University International College (WUIC) offers Undergraduate Excellent Scholarships

Read More

News and Public Relations

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม ทำเกษตรปลอดภัยด้วยชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ข่าวใหม่

สุราษฎร์โมเดล: โมเดลแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกเชิงบูรณาการพื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วย คพชอ. ข่าวใหม่

คณาจารย์หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการจัดสรรทุน คปก. รุ่นที่ 21 ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ "ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์" ให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ข่าวใหม่

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม การสืบค้นและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ข่าวใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม: การใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 ขั้นก้าวหน้า (Advance Course) ข่าวใหม่

อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับเชิญเป็นนักวิชาการอาคันตุกะ โครงการ Mercator Fellowship

ผลงานโดยหลักสูตรอาเซียนศึกษา ตีพิมพ์และเผยแพร่แล้ว

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม โครงการ “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” และ โครงการ “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย”

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ข่าวใหม่

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านเข้ารอบ 30 นักข่าวแห่งอนาคต ทรู ปีที่ 16 ข่าวใหม่

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ ชุมชนบ้านท่าสูงบน

นักศึกษาสหกิจศึกษาเจ๋งรับมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจากอธิการบดี

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ

ด่วน!! รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 2

เจ๋ง...!!! นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการคว้า 3 รางวัล บทความวิจัยดีเด่น จากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2561 “PSU National Conference on Research across Disciplines 2018”

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบมหาวิทยาลัย)

รับสมัครสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบ3/61

นักศึกษาปริญาโทหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแบบบรรยาย ระดับดี

ประมวลภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี พ.ศ. 2561 ข่าวใหม่

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการหอพักประหยัดพลังงาน อัตราการใช้ไฟฟ้าในหอพักลดลงร้อยละ 10 ข่าวใหม่

ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ข่าวใหม่

นักศึกษากายภาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดโครงการบริการตรวจสุขภาพ ณ ชุมชนท่าสูงบน

นักศึกษา MBA-Walailak นำเงินรายได้จากการจัดกอล์ฟช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนขาดแคลนที่ จ.สุราษฎร์ธานี

การให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุย ประจำปีการศึกษา 2560

ประมวลภาพกิจกรรม Technology Land by CSE Walailak Day 2018

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Walailak Day 2018

สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกิจกรรมทีวี 3 สัญจร

อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มวล.ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย สู่ระดับนานาชาติ ณ กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี และกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

ขับขี่ปลอดภัยในวันหยุดยาว ด้วยความปรารถนาดีจากรพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดให้บริการแล้ว สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักตบลูกขนไก่ มวล. ฟอร์มฮอต ผงาดแชมป์ ทัวร์นาเมนต์ระดับภาคใต้

โค้ช License A มวล. คุมทีมแบดฯ กองทัพภาคที่ 4 คว้า 2 เหรียญทอง

โครงการฝึกทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชน และประชาชน

แจ้งเปลี่ยนเวลาการให้บริการ คลินิก หู คอ จมูก ของเดือนมีนาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล Walailak Day 2018

สุดประทับใจ! พิธีปิด มหกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "เทนนิสเยาวชนวลัยลักษณ์เดย์ ประจำปี 2561"

ขอเชิญชมและเข้าร่วม การแข่งขัน "เซปักตะกร้อ Walailak Open 2018" ในงาน "วลัยลักษณ์เดย์" วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ (พืชสวน) ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวแพทย์

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอนามัยชุมน (ด้านการบริหาจัดการสุขภาพฯ) และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี (ด้านชีวสถิติ)

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแแพทย์

WUConnect

Our Researchers

นางสาวปรียานุช รัตนยุทธ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ : ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

นางสาวปรียานุช รัตนยุทธ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ : ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน : เน้นวิจัยเชิงพื้นที่ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน : เน้นวิจัยเชิงพื้นที่ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล”

Read More

Calendar


Banners

Admissions

TOP