10 Reasons to Study at WU

Quality

Over 90% of graduates must pass either professional certification or exit exams (for non-professional degrees) in their first attempt

UKPSF - The United Kingdom Professional Standards Framework

UKPSF Teaching Methods, an Internationally Recognized Teaching Methods

English Proficiency

Strong Emphasis on English Proficiency for High Employability

Active Learning

Technologically-oriented Smart Classroom to Promote More Effective Learning

International Standards

Laboratories and Learning Facilities of World Standards

Green University

Green University

Safety for Staff and Students

The University Pays Special Interest in Safety for Staff and Students

Walailak Univesity Hospital

Newly Constructed Hospital with Modern Equipment and Well-trained Staff

WU Global

Strong Emphasis on Internationalization with Extensive Collaborations with Universities Overseas

Research and Publisher of International Journals

World-Class Research Projects and Publications and Internationally-renowned Journals

วช.จับมือ มวล. จัดอบรม 2 หลักสูตร มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักวิจัย

วช.จับมือ มวล. จัดอบรม 2 หลักสูตร มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักวิจัย

Read More
อธิการบดีเข้าเข้าเยี่ยมคารวะ รมต.วัฒนธรรม หารือการจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2

อธิการบดีเข้าเข้าเยี่ยมคารวะ รมต.วัฒนธรรม หารือการจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2

Read More
พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 8 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 8 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More

News and Public Relations

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ข่าวใหม่

ม.วลัยลักษณ์ เปิดห้องปฏิบัติการให้นักเรียนและคณาจารย์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และโครงการนักเรียนทุน พสวท.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม ทำเกษตรปลอดภัยด้วยชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช

สุราษฎร์โมเดล: โมเดลแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกเชิงบูรณาการพื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วย คพชอ.

คณาจารย์หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการจัดสรรทุน คปก. รุ่นที่ 21

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ "ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์" ให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม การสืบค้นและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม: การใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 ขั้นก้าวหน้า (Advance Course)

อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับเชิญเป็นนักวิชาการอาคันตุกะ โครงการ Mercator Fellowship

ผลงานโดยหลักสูตรอาเซียนศึกษา ตีพิมพ์และเผยแพร่แล้ว

สัมมนาผู้นำจิตอาสา กล้าคิด..กล้าทำ ข่าวใหม่

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านเข้ารอบ 30 นักข่าวแห่งอนาคต ทรู ปีที่ 16

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ ชุมชนบ้านท่าสูงบน

นักศึกษาสหกิจศึกษาเจ๋งรับมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจากอธิการบดี

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ

ด่วน!! รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 2

เจ๋ง...!!! นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการคว้า 3 รางวัล บทความวิจัยดีเด่น จากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2561 “PSU National Conference on Research across Disciplines 2018”

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบมหาวิทยาลัย)

รับสมัครสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบ3/61

นักศึกษาสาขาออกแบบอุตสาหกรรม (ออกแบบบรรจุภัณฑ์-สื่อประชาสัมพันธ์) ได้รับรางวัลจากการประกวดออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์เซรามิกหมู่บ้านจุฬาภรณ์ ข่าวใหม่

ละครเวทีประจำปีภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 จาก English Drama Club ข่าวใหม่

รดน้ำสงกรานต์...เบิกบานปีใหม่ไทย 2561 ข่าวใหม่

ส่วนการเงินและบัญชีงดให้บริการ ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ข่าวใหม่

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และโครงการนักเรียนทุน พสวท. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือฯ ข่าวใหม่

ประมวลภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี พ.ศ. 2561

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการหอพักประหยัดพลังงาน อัตราการใช้ไฟฟ้าในหอพักลดลงร้อยละ 10

ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

นักศึกษากายภาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดโครงการบริการตรวจสุขภาพ ณ ชุมชนท่าสูงบน

นักศึกษา MBA-Walailak นำเงินรายได้จากการจัดกอล์ฟช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนขาดแคลนที่ จ.สุราษฎร์ธานี

นักแบดมือ 1 ม.วลัยลักษณ์ นำทัพคว้าแชมป์สำเร็จ ! ข่าวใหม่

ขับขี่ปลอดภัยในวันหยุดยาว ด้วยความปรารถนาดีจากรพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดให้บริการแล้ว สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักตบลูกขนไก่ มวล. ฟอร์มฮอต ผงาดแชมป์ ทัวร์นาเมนต์ระดับภาคใต้

โค้ช License A มวล. คุมทีมแบดฯ กองทัพภาคที่ 4 คว้า 2 เหรียญทอง

โครงการฝึกทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชน และประชาชน

แจ้งเปลี่ยนเวลาการให้บริการ คลินิก หู คอ จมูก ของเดือนมีนาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล Walailak Day 2018

สุดประทับใจ! พิธีปิด มหกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "เทนนิสเยาวชนวลัยลักษณ์เดย์ ประจำปี 2561"

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรอาเซียนศึกษา ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งสัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ วิทยาลัยสัตวแพทศาสตร์อัครราชกุมารี ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา (งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ) ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรอาเซียนศึกษา (เน้นความเชี่ยวชาญเวียดนามศึกษา) ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ข่าวใหม่

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์ 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยงานบำรุงรักษา 1 อัตรา ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งสถาปนิก ส่วนอาคารสถานที่

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ (พืชสวน) ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

WUConnect

Our Researchers

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต : องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานการพัฒนางานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต : องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานการพัฒนางานวิจัย

Read More
นางสาวปรียานุช รัตนยุทธ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ : ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

นางสาวปรียานุช รัตนยุทธ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ : ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

Read More

Calendar
Banners

Admissions

TOP