ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำโครงการเตาเผาขยะกำจัดมลพิษ ลดปัญหาปริมาณขยะในชุมชน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำโครงการเตาเผาขยะกำจัดมลพิษ ให้แก่โรงเรียนในชุมชน เพื่อลดมลพิษอันเกิดจากการเผาขยะที่ไม่ถูกวิธีและลดแหล่งสะสมเชื้อโรคภายในโรงเรียนและชุมชน ณ โรงเรียนวัดทางขึ้น หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรร.... อ่านต่อ....

รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) หลักสูตรพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 เมษายน 2560 หลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่มีความรอบรู้และลุ่มลึกทางด้านว.... อ่านต่อ....

ขอเชิญผู้สนใจชมผลงานนักศึกษาสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในงาน International Innovative Craft Fair 2017

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมผลงานนักศึกษาสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในงาน International Innovative Craft Fair 2017 หรือ สุดยอดงานแสดงสินค้าเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2560 งานหัตถศิลป์ ผสมผสาน งานนวัตกรรม เกิดเป็นงานนวัตศิลป์ มีทั้งเรื่องราวและเรื่องเล่าได้อย่างน่าลงตัว.... อ่านต่อ....

เชิญอบรมสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหวง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Pivot Animation

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการ CLM Graphic ปี 8 ขอเชิญเยาวชนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 4 จนถึงระดับประชาชนทั่วไป ร่วมอบรมสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหวง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Pivot Animation ใน วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 16.00 น. หรือวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 16.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษา ป.เอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ) Ph.D. ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ) Ph.D. ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ 1. โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2203.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวรุ่งฤดี กิ้มเส้ง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ “ฤทธิ์ของสารธรรมชาติจากว่านชักมดลูกต่อการต้านการอักเสบในเซลล์แมคโครฟาจที่ถูกกระตุ้นด้วยสารไลโปโพลีแซคคาไรด์ (Effects of Natural Compounds.... อ่านต่อ....

รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) ศึกษาที่ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) ภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 30 คน บัดนี้ ถึง 25 เมษายน 2560 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ 1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี .... อ่านต่อ....

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มวล. สร้างฝายสมุยสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี โรงแรม Belmond Napasai และศิษย์เก่าท่องเที่ยว มวล. ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 5 ฝาย ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ณ อำเภอเกา.... อ่านต่อ....

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประชุมสรุปผลและจัดพิธีปิดโครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและพิธีปิดโครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน (Work-Based Learning: WBL@Koh Samui) รุ่นที่ ๔ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ณ โรงแรม Fairhouse Beach Resort & Spa และ โรงแ.... อ่านต่อ....

โครงการ “ค่ายเยาวชนรัก(ษ์)ธรรมชาติ (Marine and Envi Camp) จากยอดเขาสู่ทะเล”

สาขาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ“ค่ายเยาวชนรัก(ษ์)ธรรมชาติ (Marine and Envi Camp) จากยอดเขาสู่ทะเล” ในวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านทรัพยากร.... อ่านต่อ....

คณบดีสำนักวิชาการจัดการเยี่ยมนักศึกษาและผู้ประกอบการโครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน

เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕60 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาและผู้บริหารโรงแรมและสถานประกอบการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน (Work-Based Learning: WBL) รุ่นที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 ณ อำเภอเกาะส.... อ่านต่อ....

รับสมัครวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบที่3/60

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม เปิดรับสมัคร นักศึกษา บุคลากร และ บุคคลทั่วไป เข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบที่ 3/60ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.30-16.00 น.**ทั้งนี้ก่อนการสอบจะมีการเปิดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ จำนวน 5 ครั้ง /รอบ** สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่ 075-67.... อ่านต่อ....