สำนักวิชาและหน่วยงาน

สำนักวิชา

ชื่อสำนักวิชา Email Tel Fax
สำนักวิชาการจัดการ wms@wu.ac.th 66 7567 2201 66 7567 2202
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร iat@wu.ac.th 66 7567 2301 66 7567 2302
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ in@wu.ac.th 66 7567 2101-2 66 7567 2103
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ duangsamorn.wo@wu.ac.th 66 7567 2801-6 66 7567 2807
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ kjira@wu.ac.th 66 7567 2808-10 66 7567 2814
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ science.wu@gmail.com 66 7567 2006 66 7567 2004
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ser@wu.ac.th, ser@mail.wu.ac.th 66 7567 2304-5 66 7567 2399
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 66 7567 2511-2 66 7567 2513
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ sah@wu.ac.th, sah@mail.wu.ac.th 66 7567 2703-4 66 7567 2702
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ infomatics@mail.wu.ac.th 66 7567 2206-7 66 7567 2205
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 66 7567 2002-3 66 7567 2001
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ phwu@wu.ac.th, phwu@mail.wu.ac.th 66 7567 2105 66 7567 2106
สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ wanvimon.na@wu.ac.th 66 7567 2709-10 66 7567 2701
วิทยาลัยสัตวแพทยศา​สตร์อัครราชกุมารี vet@wu.ac.th, vet@mail.wu.ac.th 66 7567 2591
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ wuicdent@gmail.com 66-2-299-0935 66-2-299-0936
วิทยาลัยนานาชาติ wuic@wu.ac.th 66 7567 2426-7 66 7567 2424

หน่วยงานภายใน

ชื่อหน่วยงาน Email Tel Fax
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ wuhospital@gmail.com 66 7567 3011, 3059 -
ศูนย์กิจการนานาชาติ interaffairs.wu@gmail.com 66 7567 3762 66 7567 3766
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน das@wu.ac.th 66 7567 3759 66 7567 3756
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา clm@wu.ac.th 66 7567 3358-60 66 7567 3359
ศูนย์บริการการศึกษา ces@wu.ac.th 66 7567 3102-5 66 7567 3135
ศูนย์บริการวิชาการ cas@wu.ac.th 66 7567 3531-2 66 7567 3525
ศูนย์บริหารทรัพย์สิน - - -
ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี wu@wu.ac.th 089-6521250, 089-6521251 -
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ coop@wu.ac.th 66 7567 3113 66 7567 3114
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี cse@wu.ac.th 66 7567 3248-50 66 7567 3247
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล dtc@mail.wu.ac.th 66 7567 3421-4 66 7567 3420
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ cultural.wu@gmail.com 66 7567 2508-10 66 7567 2507
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 66 7567 3574 66 7567 3572
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ wuli.walailak@gmail.com 66 7567 2421 66 7567 2401
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ssuganya@wu.ac.th 66 7567 2553-4 66 7567 2551
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ird@wu.ac.th 66 7567 3557-8 66 7567 3553
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - 66 7567 3821 66 7567 3846
ส่วนการเงินและบัญชี - 66 7567 3714-18 66 7567 3719
ส่วนกิจการนักศึกษา - 66 7567 3143-4 66 7567 3146
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร dp@wu.ac.th 66 7567 3739-40 66 7567 3708
ส่วนนิติการ - - -
ส่วนพัสดุ dps@wu.ac.th 66 7567 3732-37 66 7567 3734
ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม - 66 7567 3862 66 7567 3888
ส่วนสื่อสารองค์กร dpr@wu.ac.th 66 7567 3725-6 66 7567 3724
ส่วนอาคารสถานที่ dlb@wu.ac.th 66 7567 3861-3887 66 7567 3888
ส่วนอำนวยการและสารบรรณ dcg@wu.ac.th 66 7567 3702-7 66 7567 3708
ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ dpl@wu.ac.th 66 7567 3763-4 66 7567 3766
หน่วยงานช่วยนักบริหาร ess@wu.ac.th 66 7567 3803 66 7567 3829
หน่วยตรวจสอบภายใน - 66 7567 3755 66 7567 3756
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ wu-bkk@wu.ac.th 66 2298 0244-5 -
หน่วยพัฒนาองค์กร - 66 7567 3847-8 -
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว - 66 7567 3855 -
ฟาร์มมหาวิทยาลัย - 66 7567 2379,2391-2 66 7567 2393
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ walailak.sport@gmail.com 66 7567 3000 ต่อ 5718-19 66 7567 3000 ต่อ 5720
สหกรณ์ออมทรัพย์ มวล. wusaving@wu.ac.th 66 7567 3172 -
อุทยานพฤกษศาสตร์ aksaraphat.cu@wu.ac.th 66 7567 3000 ต่อ 4111-4 66 7567 3000 ต่อ 4111
โครงการศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - 66 7567 3650-1 66 7567 3652
TOP