หน่วยงาน

สำนักวิชา


สำนักวิชาการจัดการ

http://management.wu.ac.th

Tel. 66 7567 2201-3

Fax. 66 7567 2202

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

http://agri.wu.ac.th

Tel. 66 7567 2301

Fax. 66 7567 2302

Email. iat@wu.ac.th

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

http://nurse.wu.ac.th

Tel. 66 7567 2101-2

Fax. 66 7567 2103

Email. in@wu.ac.th

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

http://smd.wu.ac.th

Tel. 66 7567 2801-6

Fax. 66 7567 2807

Email. duangsamorn.wo@wu.ac.th

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

http://pharmacy.wu.ac.th

Tel. 66 7567 2808-10

Fax. 66 7567 2814

Email. kjira@wu.ac.th

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

http://science.wu.ac.th

Tel. 66 7567 2005-6

Fax. 66 7567 2004

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

http://engineer.wu.ac.th

Tel. 66 7567 2304-5

Fax. 66 7567 2399

 

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

http://arch.wu.ac.th

Tel. 66 7567 2511-2

Fax. 66 7567 2513

 

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

http://sah.wu.ac.th

Tel. 66 7567 2703-4

 

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

http://informatics.wu.ac.th

Tel. 66 7567 2206-7

Fax. 66 7567 2205

 

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

http://sla.wu.ac.th

Tel. 66 7567 2002-3

Fax. 66 7567 2001

 

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

http://sph.wu.ac.th

Tel. 66 7567 2104-5

Fax. 66 7567 2106

 

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

http://polscilaw.wu.ac.th

Tel. 66 7567 2002-3

Fax. 66 7567 2001

 

วิทยาลัยสัตวแพทยศา​สตร์อัครราชกุมารี

https://veterinary.wu.ac.th

Tel. 66 7567 2591

 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

https://dentistry.wu.ac.th

 

หน่วยงานภายใน


ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

http://hospital.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3011, 3059 Fax. -

Email. wuhospital@gmail.com

 

ศูนย์กิจการนานาชาติ

http://cia.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3762 Fax. 66 7567 3766

Email. interaffairs.wu@gmail.com

 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

http://cilt.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3759 Fax. 66 7567 3756

Email. das@wu.ac.th

 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

http://clm.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3358-60 Fax. 66 7567 3359

Email. clm@wu.ac.th

 

ศูนย์บริการการศึกษา

http://ces.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3102-5 Fax. 66 7567 3135

Email. ces@wu.ac.th

 

ศูนย์บริการวิชาการ

http://cas.wu.ac.th/

Tel. 66 7567 3531-2 Fax. 66 7567 3525

Email. cas@wu.ac.th

 

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

https://am.wu.ac.th

Tel. - Fax. -

Email. -

 

ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

http://surat.wu.ac.th

Tel. 089-6521250, 089-6521251 Fax. -

Email. wu@wu.ac.th

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

http://coop.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3113 Fax. 66 7567 3114

Email. coop@wu.ac.th

 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://cse.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3248-50 Fax. 66 7567 3247

Email. cse@wu.ac.th

 

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

http://dtc.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3421-4 Fax. 66 7567 3420

Email. ccs@wu.ac.th

 

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

http://cultural.wu.ac.th/

Tel. 66 7567 2508-10 Fax. 66 7567 2507

Email. cultural.wu@gmail.com

 

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://wusp.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3574 Fax. 66 7567 3572

Email. -

 

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

http://wuli.wu.ac.th

Tel. 66 7567 2421 Fax. 66 7567 2401

Email. wuli.walailak@gmail.com

 

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

http://rihs.wu.ac.th

Tel. 66 7567 2553-4 Fax. 66 7567 2551

Email. ssuganya@wu.ac.th

 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

http://ird.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3557-8 Fax. 66 7567 3553

Email. ird@wu.ac.th

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

http://council.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3821 Fax. 66 7567 3846

Email. -

 

ส่วนการเงินและบัญชี

http://finance.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3714-18 Fax. 66 7567 3719

Email. -

 

ส่วนกิจการนักศึกษา

http://dsa.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3143-4 Fax. 66 7567 3146

Email. -

 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

http://dp2.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3739-40 Fax. 66 7567 3708

Email. dp@wu.ac.th

 

ส่วนพัสดุ

http://dps.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3732-37 Fax. 66 7567 3734

Email. dps@wu.ac.th

 

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

http://dle.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3862 Fax. 66 7567 3888

Email. -

 

ส่วนสื่อสารองค์กร

http://ocd.wu.ac.th/

Tel. 66 7567 3725-6 Fax. 66 7567 3724

Email. dpr@wu.ac.th

 

ส่วนอาคารสถานที่

http://dlb.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3861-3887 Fax. 66 7567 3888

Email. dlb@wu.ac.th

 

ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

http://dcg.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3702-7 Fax. 66 7567 3708

Email. dcg@wu.ac.th

 

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

http://dpl.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3763-4 Fax. 66 7567 3766

Email. dpl@wu.ac.th

 

หน่วยงานช่วยนักบริหาร

http://ess.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3803 Fax. 66 7567 3829

Email. ess@wu.ac.th

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

http://iau.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3755 Fax. 66 7567 3756

Email. -

 

หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

http://bkk.wu.ac.th

Tel. 66 2298 0244-5 Fax. -

Email. wu-bkk@wu.ac.th

 

หน่วยพัฒนาองค์กร

http://od.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3847-8 Fax. -

Email. -

 

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

http://green.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3855 Fax. -

Email. -

 

ฟาร์มมหาวิทยาลัย

http://farm.wu.ac.th

Tel. 66 7567 2379,2391-2 Fax. 66 7567 2393

Email. -

 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

https://dentistry.wu.ac.th

Tel. - Fax. -

Email. -

 

วิทยาลัยนานาชาติ

https://wic.wu.ac.th

Tel. 66 7567 2426-7 Fax. 66 7567 2424

Email. adminwic@wu.ac.th

 

วิทยาลัยสัตวแพทยศา​สตร์อัครราชกุมารี

https://veterinary.wu.ac.th

Tel. 66 7567 2591 Fax. -

Email. vetwalailak@gmail.com

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ มวล.

http://saving.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3172 Fax. -

Email. wusaving@wu.ac.th

 

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ

http://wusport.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3000 ต่อ 5718-19 Fax. 66 7567 3000 ต่อ 5720

Email. -

 

โครงการศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

http://wubook.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3650-1 Fax. 66 7567 3652

Email. -

 

โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์

http://botany.wu.ac.th

Tel. 66 7567 3000 ต่อ 4111-4 Fax. 66 7567 3000 ต่อ 4111

Email. aksaraphat.cu@wu.ac.th

 


สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ

http://mba.wu.ac.th
Tel. 66 7567 2203, 2208    Fax. 66 7567 2202

 

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

http://rspg.wu.ac.th
Tel. 075-523000, 075-674112-4, 089-8916621  Fax.66 75 674111  E-mail. ketsarapong@hotmail.com

 

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ระบบข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540