หน่วยงานสนับสนุน

หน่วยงานสนับสนุน

ชื่อหน่วยงาน Email Tel Fax
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ wuh_hospital@mail.wu.ac.th 66 7567 3011, 3059 -
ศูนย์กิจการนานาชาติ interaffairs.wu@gmail.com 66 7567 3762 66 7567 3766
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน cilt@mail.wu.ac.th 66 7567 3759 66 7567 3756
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา clm@wu.ac.th 66 7567 3358-60 66 7567 3359
ศูนย์บริการการศึกษา ces@wu.ac.th 66 7567 3102-5 66 7567 3135
ศูนย์บริการวิชาการ cas@wu.ac.th 66 7567 3531-2 66 7567 3525
ศูนย์บริหารทรัพย์สิน am@wu.ac.th 66 7567 3859-60 66 7567 3846
ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม - - -
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ coop@wu.ac.th 66 7567 3113 66 7567 3114
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี cse@wu.ac.th 66 7567 3248-50 66 7567 3247
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล dtc@mail.wu.ac.th 66 7567 3421-4 66 7567 3420
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ cultural.wu@gmail.com 66 7567 2508-10 66 7567 2507
อุทยานพฤกษศาสตร์ aksaraphat.cu@wu.ac.th 66 7567 3000 ต่อ 4111-4 66 7567 3000 ต่อ 4111
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 66 7567 3574 66 7567 3572
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ssuganya@wu.ac.th 66 7567 2553-4 66 7567 2551
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ird@wu.ac.th 66 7567 3557-8 66 7567 3553
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย - 66 7567 3821 66 7567 3846
ส่วนการเงินและบัญชี - 66 7567 3714-18 66 7567 3719
ส่วนกิจการนักศึกษา - 66 7567 3143-4 66 7567 3146
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร dp@wu.ac.th 66 7567 3739-40 66 7567 3708
ส่วนนิติการ dla@mail.wu.ac.th 66 7567 3591 66 7567 3594
ส่วนบริการกลาง dsc.Walailak@gmail.com 66 7567 3396 -
ส่วนพัสดุ dps@wu.ac.th 66 7567 3732-37 66 7567 3734
ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม - 66 7567 3862 66 7567 3888
ส่วนสื่อสารองค์กร dpr@wu.ac.th 66 7567 3725-6 66 7567 3724
ส่วนอาคารสถานที่ dlb@wu.ac.th 66 7567 3861-3887 66 7567 3888
ส่วนอำนวยการและสารบรรณ dcg@wu.ac.th 66 7567 3702-7 66 7567 3708
ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ dpl@wu.ac.th 66 7567 3763-4 66 7567 3766
หน่วยงานช่วยนักบริหาร ess@wu.ac.th 66 7567 3803 66 7567 3829
หน่วยตรวจสอบภายใน - 66 7567 3755 66 7567 3756
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ wu-bkk@wu.ac.th 66 2298 0244-5 -
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว - 66 7567 3855 -
ฟาร์มมหาวิทยาลัย - 66 7567 2379,2391-2 66 7567 2393
ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี wu@wu.ac.th 089-6521250, 089-6521251 -
สหกรณ์ออมทรัพย์ มวล. wusaving@wu.ac.th 66 7567 3172 -
โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ walailak.sport@gmail.com 66 7567 3000 ต่อ 5718-19 66 7567 3000 ต่อ 5720
โครงการศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - 66 7567 3650-1 66 7567 3652
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี annimalhospital@mail.wu.ac.th​ 66 7567 3902 66 7567 3903
TOP