สารจากอธิการบดี

สาร ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 27

            ในช่วง 27 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้วางรากฐานการพัฒนาในทุกมิติอย่างเต็มที่ แต่ในช่วงกว่า 2 ปี ที่กระผมมาเป็นอธิการบดี ได้เร่งรัดการพัฒนามากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงได้ประกาศให้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็น “ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” 
 
การเปลี่ยนแปลงประการแรก คือ การปฏิรูปการเรียนการสอน โดยยกเลิกการเรียนในห้องเรียนใหญ่แบบ One- Way และได้นำกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) จาก The Advance Higher Education (AdvancyHE) ที่มุ่งเน้นการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์แก่นักศึกษา ซึ่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ผ่านการอบรมกรอบ UKPSF ทั้งหมด 100% การประเมินระบบ UKPSF ซึ่งมีตั้งแต่ระดับ Associate Fellow, Fellow, Senior Fellow และ Principal Fellow ภายในสิ้นปี 2562 จะมีอาจารย์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับประกาศนียบัตรการเป็นผู้สอนมืออาชีพในตำแหน่ง Fellow และ Senior Fellow ร้อยละ 40 ของอาจารย์ทั้งหมด ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทย ทั้งหมดนี้ คือการยืนยันว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญมากกับการปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อให้มั่นใจว่าอาจารย์จะมีทักษะในการสอนให้นักศึกษามีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดนอกกรอบได้ 
 
เรื่องหนึ่งที่ได้ดำเนินการและเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือการจัดตั้งสถาบันภาษาเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยกำหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษทุกภาคการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี รวม 6 ภาคการศึกษา ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่นักศึกษาเรียนแค่ 1 ปี 3 ภาคการศึกษา และหลังจากเข้าไปเรียนวิชาเอก ยังกำหนดนโยบายเพื่อให้มั่นใจว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ จึงกำหนดให้ทุกหลักสูตรจะต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ  ร้อยละ 50 ซึ่งภายใน 3 ปีนี้ ทุกสำนักวิชาต้องพัฒนาและเพิ่มการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
  
 ในการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ คือ ความสามารถในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ปรับปรุงสหกิจศึกษา ซึ่งแต่เดิมที่กำหนดให้นักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นเวลา 4 เดือน ขณะนี้หลักสูตรใหม่กำหนดให้นักศึกษาที่มีสภาวิชาชีพดูแลต้องไปสหกิจศึกษา 2 ภาคการศึกษา เป็นระยะเวลา 8 เดือน เมื่อผู้ประกอบการรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าทำงาน  จึงไม่ต้องกังวลเรื่องทักษะการทำงาน นี่คืออีกหนึ่งความสำคัญของคุณภาพบัณฑิตที่ต้องมีความรู้  มีความสามารถในเรื่องวิชาการและเชี่ยวชาญการปฏิบัติ 
  
เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน นักศึกษาใหม่ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 จะได้เรียนในห้องเรียนแบบ Smart Classroom ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย (Digital LAB) ทั้งหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  
อีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับนักศึกษา คือ Sport Complex มหาวิทยาลัยได้พัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬาที่เหมาะสมและทันสมัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน นอกจากนี้มีข่าวความคืบหน้าที่น่ายินดีจะเรียนทุกท่านว่า โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระยะแรกจะสร้างเสร็จในปี 2562 นี้ และภายใน 2564 จะดำเนินการเรื่องของบประมาณสำหรับการตกแต่งภายในและอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และคาดว่าต้นปี 2564 จะสามารถเปิดให้บริการผู้ป่วยในได้จำนวน 120 เตียง  และช่วงต้นปี 2565 จะสามารถเปิดให้บริการได้ 419 เตียง  จึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนอาจารย์แพทย์ที่สนใจมาสมัครเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ หรือโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  
ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอีกอย่างหนึ่ง คือ “สวนวลัยลักษณ์”  โดยการพัฒนาพื้นที่ขนาด 255 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่อ่างน้ำ จำนวน 130 ไร่ เป็นผืนดิน จำนวน 125 ไร่ ขณะนี้มีพี่น้องประชาชนทั้งจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียงมาใช้บริการและเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก สำหรับผู้สนใจมาเยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์ เป็นหมู่คณะ ทั้งโรงเรียน หน่วยงานราชการและภาคส่วนต่างๆ สามารถติดต่อประสานงานขอผู้นำเที่ยว และร่วม Campus Tours กับทางมหาวิทยาลัยได้ ทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรอบปีที่ 27
  
ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 27 วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2562  ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี  และการปาฐกถาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดงานใหญ่ คือ งานวลัยลักษณ์เดย์ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 ภายในงานประกอบด้วย งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ซึ่งมีนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าทางด้านการเกษตร   ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราช  และถือเป็นโอกาสอันดีของพี่น้องประชาชนและเกษตรกร ที่มีผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจะได้นำมาเสนอภายในงาน   งานวลัยลักษณ์วิจัย ระหว่างวันที่ 27- 28 มีนาคม 2562   การประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ “การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 และผลกระทบ” ระหว่าง วันที่ 27-30 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติจาก ดร.จำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด  และได้รับเกียรติจาก ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นองค์ปาฐกในการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย  
  
 
ท้ายที่สุดนี้  ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้สนใจมาร่วมงาน "วลัยลักษณ์เดย์"  ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 3 เมษยาน 2562 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
TOP