สารจากอธิการบดี

สารจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาส ๒๖ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

            วันที่ 29 มีนาคม 2561 นี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะมีอายุครบ 26 ปี ชาววลัยลักษณ์ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่จะกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่า ในช่วงระยะเวลา 26 ปี ที่ผ่านมานั้น ชาววลัยลักษณ์ทำงานอย่างหนัก ทุ่มเทสติปัญญาและกำลังความสามารถ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนไปเร็วมาก ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกคน จะต้องทำงานหนักกันเพิ่มขึ้นหลายเท่าทวีคูณ เพื่อพัฒนาวลัยลักษณ์จากอดีตที่มั่นคง ให้เป็นอนาคตที่รุ่งโรจน์ ด้วยความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงแผ่นดินวลัยลักษณ์ให้เป็นดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์

            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ที่พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพหมายความว่า บัณฑิตทุกหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพดูแล บัณฑิตจะต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครั้งแรกได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ส่วนหลักสูตรที่ไม่มีสภาวิชาชีพดูแล ทุกหลักสูตรจะต้องจัดการสอบ Exit-Exam และการสอบครั้งแรก บัณฑิตจะต้องผ่านการสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เช่นกัน และบัณฑิตที่ผ่านการสอบ Exit-Exam ทุกคน จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ทั้งหมดนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิต ม. วลัยลักษณ์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของการผลิตบัณฑิตของเรา คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

            ซึ่งในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น ปัจจัยสำคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง คือ ระบบการเรียนการสอน เรามุ่งมั่นที่จะปฏิรูประบบการเรียนการสอน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีทักษะในการสอนให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ บัณฑิตทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ เป็นนักคิดที่ชาญฉลาดและเป็นนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ เราจะพัฒนาให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยในการใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียน การสอน นอกจากการเรียน การสอนเชิงรุก หรือ Active Learning แล้ว เรายังมุ่งเน้นที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆที่ก้าวหน้ามาใช้ในการเรียนการสอน เช่น เราจะเป็น Smart Classroom , Smart  Laboratory

            ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน  การกำจัดของเสีย การใช้น้ำให้มีประโยชน์ คุ้มค่า และการจัดการการจราจรขนส่งภายในมหาวิทยาลัยที่ก้าวหน้า เช่น ในเดือน กรกฎาคม 2561 นี้ จะมีการจัดบริการการเดินรถ ด้วยรถรับส่งไฟฟ้าทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษามีความสะดวก ปลอดภัย ในการใช้ชีวิต พร้อมกันนั้น จะเป็นการลดมลพิษ จากการใช้รถยนต์หรือจักรยานยนต์ของนักศึกษา และยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการกำหนดให้มีวิชาเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อน ให้นักศึกษาได้เล่าเรียนในทุกหลักสูตร


            นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการเรียนในระดับปริญญาตรี โดยการพัฒนาประเภทของกีฬาให้ครอบคลุม สอดคล้องกับความต้องการ การพัฒนาสนามกีฬาทุกประเภทให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา เป็นชีวิตที่มีความครบถ้วน ทั้งทางด้านวิชาการ กิจกรรม และกีฬา


            อีกทั้งยังพัฒนาให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีศูนย์การแพทย์ทีทันสมัยที่สุดในภาคใต้ตอนบน ซึ่งในปี 2564 นี้ ศูนย์การแพทย์ขนาด 750 เตียง  จะสร้างเสร็จในระยะที่ 1 ซึ่งในระยะที่ 1 นี้จะเปิดให้บริการได้ไม่น้อยกว่า 450 เตียง โดยคาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการไม่น้อยกว่าปีละ 5 แสนคน 


            ทั้งหมดนี้คือ ความทุ่มเท ทำงานอย่างหนักของชาววลัยลักษณ์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของพี่น้องประชาชน ในฐานะอธิการบดี ขอเรียนยืนยันด้วยเกียรติประวัติการทำงานตลอดชีวิต ว่า “ผมจะนำความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในชีวิต มาทุ่มเท พัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำสมบูรณ์แบบของประเทศ และทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นแผ่นดินแห่งความรุ่งโรจน์

 


 

TOP