Location

0 7567 3000

สารจากอธิการบดี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยระดับโลก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก่อตั้งมาแล้ว 31 ปี เราได้รับการจัดอันดับโลกโดย Times Higher Education เป็นมหาวิทยาลัยน้องใหม่ อันดับที่ 501+ ของโลก และเป็นอันดับ 3 ร่วมของประเทศ ถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของชาววลัยลักษณ์ที่ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การได้อันดับโลกนี้เป็นผลมาจากการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และการดำเนินงานปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านงานวิจัย ในปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีผลงานวิจัยคุณภาพที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ระดับ quartile 1 และ quartile 2 ร้อยละ 89.60 เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย (ข้อมูล ณ เดือน ก.ค. 66)

การปฏิรูปการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำกรอบมาตรฐานวิชาชีพจากประเทศอังกฤษ (The United Kingdom Professional Standards Framework) หรือ UKPSF มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน โดยคณาจารย์มากกว่า 90% ผ่านรับการรับรอง จำนวนกว่า 600 คน สูงสุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นการยืนยันความสำเร็จของการปฏิรูปการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนักศึกษาใหม่เพิ่มมากขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ ทุบสถิติ 4 ปีซ้อน ซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของผู้ปกครอง และนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในปี พ.ศ. 2566 นักศึกษาแรกเข้ามีเกรดเฉลี่ยรวม 3.41  โดยปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมีการปรับการเรียนการสอนจากระบบไตรภาคเป็นระบบทวิภาค (ระบบ 2 เทอมทุกหลักสูตร) โดยจะเริ่มใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้การทำกิจกรรม และการจัดการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยยังได้พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกควบคู่กันไปด้วย เช่น สร้างห้องเรียนอัจฉริยะทันสมัย Smart Classroom จำนวน 150 ห้อง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสมัยใหม่ Digital Laboratory มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง สนามกีฬากลางตุมปังที่ได้มาตรฐานสากล และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาของเรามีความสุขและได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากการทุ่มเททำงานกันอย่างเข้มข้นของพวกเราทุกคน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาที่ร่วมกันขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างความพร้อมในการทำงาน ก้าวสู่สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป

 

ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์