สารจากอธิการบดี

ความก้าวหน้าในการดำเนินของภายใต้การบริหารงานของอธิการบดี ในรอบปีงบประมาณ 2562

ถึงพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกท่าน

ผมขอแจ้งให้พนักงานทุกท่านทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินของภายใต้การบริหารงานของผม  ในรอบปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา เพื่อความภาคภูมิใจของพวกเราร่วมกัน ดังนี้

  • Nature Index Ranking 2019 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 -30 มิถุนายน 2562) ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่อันดับที่ 2 ของประเทศไทย ทางด้าน Physical Sciences ส่วนภาพรวมที่ครอบคลุมทั้งด้าน Physical Sciences, Life Sciences, Chemistry และ Earth & Environmental Sciences อยู่อันดับที่ 4 ของประเทศไทย อันดับที่ 685 ของเอเชีย และอันดับ 2113 ของโลก
  • SCImago Institutions Rankings ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี ค.ศ.2019 อยู่อันดับที่ 7 ของประเทศไทย จาก 22 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ อันดับที่ 255 ของเอเชีย และ อันดับที่ 696 ของโลก
  • มหาวิทยาลัยได้นำการเรียนการสอนภายใต้กรอบ UKPSF (the United Kingdom Professional Standards Framework) มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน โดยมีอาจารย์ที่ได้รับการรับรอง จำนวน 52 คน แบ่งเป็น ระดับ Senior Fellowships จำนวน 11 คน และระดับ Fellowships จำนวน 41 คน ทำให้ผลการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนภายใต้กรอบ UKPSF นี้ ได้เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 43.53 สูงที่สุดในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา
  • ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งคะแนนที่ได้รับนี้สูงสุดในรอบ 5 ปี แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอีกก้าวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ
  • เพื่อสนันสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นคุณภาพสูงสุดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้จัดห้องเรียนแบบ Smart classroom จำนวน 40 ห้อง และในปีการศึกษา 2563 จะดำเนินเพิ่มอีก จำนวน 42 ห้อง
  • ส่วนการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้วเสร็จเกือบ 100%  โดยในปี 2563 จะสามารถรับผู้ป่วยใน จำนวน 120 เตียง และปี 2564 ขยายเพิ่ม 419 เตียง ส่วนระยะต่อไปจะขยายให้ครบ 750 เตียงซึ่งจะกลายเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ของภาคใต้ตอนบนมีบุคลากรทางการแพทย์ไม่น้อยกว่า 3,000 คน มีการให้บริการทางการแพทย์ใน 14 สาขาความเชี่ยวชาญ รองรับการให้บริการเฉลี่ยปีละ 5 แสนคน

ผมขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานอย่างหนัก เพื่อความก้าวหน้าและนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยที่เป็นทางเลือกอันดับแรกๆ ในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

TOP