ข่าว

Banners

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา อ่านทั้งหมด

ข่าวทั่วไป อ่านทั้งหมด

ข่าวการศึกษา อ่านทั้งหมด

ข่าวสุขภาพและกีฬา อ่านทั้งหมด

ข่าวสมัครงาน อ่านทั้งหมด

ผลงานและรางวัล อ่านทั้งหมด

ปฎิทินกิจกรรม 01/02/2566

 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่ (ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก อาคารวิชาการ 5 ห้องประชุม 1 [08:30-16:30]
 • หารือร่วมกับผู้ประกอบการรถเช่าเหมาสาธารณะภายนอก อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ห้องประชุม D 8/2 ชั้น 8 อาคาร D [09:00-10:30]
 • เสวนาคณบดี ครั้งที่ 2/2566 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ห้องประชุมช่อประดู่ [09:30-10:30]
 • ต้อนรับคณะเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยทักษิณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ระเบียงบรรณ 1 [12:00-17:00]
 • ท่านทูตทิสราเอลพบนักศึกษา มวล. อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ห้องประชุมหัวตะพาน [13:00-16:30]
 • ประชุมตรวจการจ้างรถไฟฟ้า งวดที่ 18 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ห้องประชุม D 8/2 ชั้น 8 อาคาร D [13:00-15:00]
 • Prof.จาก USA จัดคุยเรื่องการดูแล นศ. Under grad. กับอาจารย์ในสำนักวิชาพหุภาษา อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ห้องประชุมช่อประดู่ [13:00-16:30]
 • ต้อนรับคณะเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยทักษิณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ห้องประชุม 2 [13:00-16:30]
 • สอบสัมภาษณ์พนักงานห้องทดลอง อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ระเบียงบรรณ 3 [13:00-16:00]
 • ประชุมกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2566 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ห้องประชุม D 8/3 ชั้น 8 อาคาร D [15:00-16:30]
 • สัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งพนักงานประสานงาน สังกัดงานพิทักษ์ทรัพย์สิน อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ห้องประชุม D 8/2 ชั้น 8 อาคาร D [15:30-17:00]
 • โครงการชวนกันอ่าน ครั้งที่ 8 อาคารวิชาการ 5 ห้องประชุม 2 [16:00-18:00]
TOP