ข่าว

ข่าวเด่น

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ นายแพทย์ธารินทร์ เพ็ญวรรณ ได้รับรางวัลขวัญใจมวลชน ข่าวใหม่

อาจารย์ นายแพทย์ธารินทร์ เพ็ญวรรณ อาจารย์ประจำวิชาสำนักแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรองหัวหน้า ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (Center of Excellence in Health System and Medical Research) ได้รับรางวัล Oral presentation award หมวด audience award จากงาน 9th Asian Medical Edu.... อ่านต่อ....

บรรยายสาธารณะ โดย Visiting Professor ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ข่าวใหม่

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายสาธารณะ ในหัวข้อ “Clifford Geertz and his Contribution to Intercultural Hermeneutics” โดย Prof.Dr. Volker Gottowik จาก Goethe University Frankfurt Visiting Professor ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวา.... อ่านต่อ....

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี 2561 “The 2nd Work Integrated learning" ข่าวใหม่

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (WMS Social Engagement Center) สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี 2561 “The 2nd Work Integrated learning National Conference : Employability and Engagement” (WIL National Conferen.... อ่านต่อ....

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ต

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 32 คน จากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวล.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าร่วม "การอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189"

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์และคลินิกเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "การอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189" ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ.อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (CMTE 11.5 คะ.... อ่านต่อ....

ทุนธนาคารออมสิน "ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" ศึกษาภูมปัญญาท้องถิ่น

ธนาคารออมสินมีโครงการส่งเสริม สรา้งสรรค์ชุมชนและสังคมในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ๑๖ แห่ง สนับสนุนให้นักศึกษาศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการด้วยมหาวิทยาลัยหนึ่ง ทุนที่สนับสนุนโครงการละไม่เกินหนึ่งแสนบาท ทั้งนี้ นักศึกษา.... อ่านต่อ....

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ National and International Conferences for Allied Health Sciences (NICAHS) 2018 “Innovation for Health and Well-Being”

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ National and International Conferences for Allied Health Sciences (NICAHS) 2018 “Innovation for Health and Well-Being” ขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกี่ย.... อ่านต่อ....

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับวิทยากรจาก Temasek Polytechnic สิงคโปร์

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริก.... อ่านต่อ....

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9 ออกเผยแพร่ครบ 6 เล่ม

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ ระหว่าง มวล. และ สกว. (ABC มวล.-สกว.) ได้รับทุนจัดทำ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9-11 จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีรายนามองค์ประกอบกองบรรณาธิการดังนี้ บรรณาธิการ -รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รองบรรณาธิการ -ดร.น.... อ่านต่อ....

อาจารย์พยาบาล และ กายภาพบำบัด ม. วลัยลักษณ์ เผยแพร่บทความในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สกว.

บทความเรื่อง รูปแบบการดําเนินงานของทีมประสานวิชาการโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อาจารย์กําไล สมรักษ์ และ อาจารย์ ดร. อุไร จเรประพาฬ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บทความเรื่อง มวลกระดูก มวลกล้ามเนื้อและระดับอาการสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่บ้านคีร.... อ่านต่อ....

ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษา ป.โท MBA ถึง 30 ธ.ค..60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 3/2560 (เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -30 ธ.ค. 60 หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาทุนมนุษย์ในสาขาวิชาบริหารธุรก.... อ่านต่อ....

หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ เชิญชมละครเวที “มือปราบทราบแล้วเปลี่ยน”

“มือปราบทราบแล้วเปลี่ยน” ละครเวทีเรื่องใหม่จากหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยเรื่องราวของตำรวจที่ต้องไขความลับในคดีปริศนา และไขปัญหาเรื่องหัวใจไปพร้อมกัน โดยละครจะเปิดม่านการแสดงในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไท.... อ่านต่อ....

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ The 5th AHLA International Health Literacy Conference : Health Literacy and Population Health

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 14 คน พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร จำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ The 5th AHLA International Health L.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ 34 สถานประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย ส่งนักศึกษาฝีก Work-based Learning

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) สนับสนุนโครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน (Work-based Learning: WBL) รุ่นที่ 5 ระหว่างสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ และ.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยสามารถดูรายชื่อได้ที่ http://entry.wu.ac.th/download/result_doctor_MMI.pdf ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศดังกล่าว ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งจัดส่ง.... อ่านต่อ....

ศูนย์กิจการนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับนักศึกษาจาก Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น (Inbound Exchange Students) โดยมีนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร จาก UPM และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU) เข้าร่วมโครงการ กว่า 40 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด.... อ่านต่อ....

เชิญร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษ Keywords for Studying Religion and Power in Modern Thailand.

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Keywords for Studying Religion and Power in Modern Thailand โดย Prof.Dr.Craig J.Reynolds บรรยายเป็นภาษาไทย-อังกฤษ การมองประวัติศาสตร์สังคมภาคใต้ผ่านบทบาทตำรวจของ "ขุนพันธรักษ์ราชเดช" วันพุ.... อ่านต่อ....

นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ได้รับรางวัล The Honorable Mention Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ KICSS2017

นางสาวเกสรา เพชรกระจ่าง นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล The Honorable Mention Award ในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า เรื่อง "Thai Question Answering System in Diabetes Using Logical Co-Ope.... อ่านต่อ....

นักศึกษาสาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ The 1st MRS Thailand International Conference

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไปนำเสนอแบบปากเปล่า และแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand Internatio.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษา ป.โท MBA บัดนี้ถึง 30 พ.ย.60 เรียนที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 3/2560 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี บัดนี้ ถึง 30 พ.ย. 60 (เปิดเรียนเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่มีความร.... อ่านต่อ....

ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กร จัดประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโมคลาน โดยมีอาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภายนอก กว่า 15 หน่วยงาน ประกอบด้วย สโมสรโ.... อ่านต่อ....

ศูนย์เด็กปฐมวัยเปิดรับสมัครบุตรหลานพนักงานและบุคคลภายนอก ข่าวใหม่

ศูนย์เด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัครบุตรหลานพนักงานและบุคคลภายนอกตั้งแต่อายุ 3 เดือน - 3 ขวบ(ปฐมวัย) ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 4101 หรือ 0-7567-4101 ได้ทุกวันทำการ.... อ่านต่อ....

ผู้บริหารวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ข่าวใหม่

ผศ. น.สพ. ดร. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน และ ศ. น.สพ. ดร. อภินันท์ สุประเสริฐ ผู้บริหารวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี พร้อมด้วยอาจารย์สัตวแพทย์และคณะกรรมการตรวจการจ้างปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ประชุมติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงตกแต่งโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ครั้งที่ .... อ่านต่อ....

เชิญชวนร่วมทุนโครงการอาคารพาณิชย์หน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญชวนผู้สนใจลงทุนพัฒนาพื้นที่โครงการอาคารพาณิชย์หน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บนพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การเป็นเมืองมหาวิทยาลัย (Residential University) รองรับการบริการนักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป และผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะเวลา 30 ปี ผู้สนใจย.... อ่านต่อ....

ผู้บริหาร ธ.กรุงไทย เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์

ผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ประกอบด้วย นายเทิดชัย วิรุฬห์พานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มกลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 1 นายสมภพ สุวัธนเมธากุล ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตนครศรีธรรมราช 1 นายวิฑูรย์ ภูษณะดิลก ผู้จัดการสาขาอาวุโส สาขาท่าศาลา และนางปิยนันท์ พันธ์พานิช รองผู้จัดการ.... อ่านต่อ....

กิจกรรมเปิดป้ายโครงการ ‘มือสางทะเลสวย สานต่อ…ทำดีเพื่อพ่อ’ ‘Beautiful Beach Combing Project : In Honor of His Majesty King Rama IX

กิจกรรมเปิดป้ายโครงการ ‘มือสางทะเลสวย สานต่อ…ทำดีเพื่อพ่อ’ ‘Beautiful Beach Combing Project : In Honor of His Majesty King Rama IX’ ณ หาดสันติสุข บ้านในถุ้ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา กิจกรรมถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายร่วมกับชาวชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ด.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และ อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ แล.... อ่านต่อ....

พิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2560 ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

พิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2560 ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2560 ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทค.... อ่านต่อ....

ศูนย์กิจการนานาชาติ เข้าเยี่ยมขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1

ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแล ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1 (The 1st Walailak University Cultural Camp 2017) และผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน.... อ่านต่อ....

โรงพยาบาลศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โรงพยาบาลศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งความหวังหลังมีสำนักแพทย์ ฝ่าฝนแดดร่วมสู้สู่ความหวัง ตั้งไว้ว่าห้าปีคงมีพลัง โรงพยาบาลต้องได้ตั้งใน มวล. เพียงสองปีมีงบประมาณประสานได้ ชาวนครฯ ฝันใฝ่มานานหนอ ไม่เสียทีที่เราต่างเฝ้ารอ ผลเกิดก่อด้วยขวนขวายหลากหลายคน ทั้งชาวนครฯ อดีตผู้ว่าฯ รองเลขาฯ ของนายกฯ.... อ่านต่อ....

ข่าวสุขภาพและกีฬา

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ข่าวใหม่

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันสถาปนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นักศึกษาได้รับการบันทึกคะแนนบัณฑิตคนดีจำนวน 3 คะแน.... อ่านต่อ....

ประชาสัมพันธ์ "ข้อปฏิบัติในการใช้ช่องวิ่งสนามกรีฑา"

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ "ข้อปฏิบัติในการใช้ช่องวิ่งสนามกรีฑา" ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการทั่วไป ดังนี้ 1. การใช้ช่องวิ่ง - ช่องวิ่งที่ 1 - 3 สำหรับนักกีฬา/ผู้ที่วิ่งเร็ว - ช่องวิ่งที่ 4 - 6 สำหรับผู้ที่วิ่ง.... อ่านต่อ....

นักแบดมินตันม.วลัยลักษณ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันรายการ ขุนทะเลโอเพ่นครั้งที่ 5

นักกีฬาแบดมินตัน สังกัดชมรมแบดมินตัน ม.วลัยลักษณ์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา คู่กับ นายฮาริศ หมัดอาด้ำ และนายวันเสด็จ ขจรมาศบุษป์ คู่กับ นายนิธิพัฒน์ คงอรุณ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชายคู่ทั่วไป ระดับมือ S+ และระดับมือ P ในการแข่งขันแบดมินตันรายการ ขุนทะเลโอเพ่น ครั้งที่ 5 ซ.... อ่านต่อ....

นักกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับทุนนักกีฬาด้านความเป็นเลิศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประจำปี 2560 มีผลงาน 6 เหรียญ จำนวน 4 คน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของนักศึกษาของสถาบัน ในพื้นที่ภาคใต้และทั่วประเทศโดยการใช้กีฬาสื่อ โดยในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ใช้กีฬาปันจักสีลัต พัฒนานักศึกษาให้มีสมรร.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแอโรบิค (ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี)

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ (ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี) ตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2560 เวลา 17.30 - 18.30 น. ณ ลานแอโรบิค บริเวณข้างสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล THAILAND YOUTH LEAGUE 2017-2018 ณ สนามกีฬากลาง ม.วลัยลักษณ์

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนทั่วไป เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล THAILAND YOUTH LEAGUE 2017 - 2018 (รอบคัดเลือกภาคใต้ รุ่นอายุ 13 ปี) ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามกำหนดการดังนี้ วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป - ทีมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช พบกับ ทีมสมาคมกีฬา.... อ่านต่อ....

3 นักกีฬาเปตอง ม.วลัยลักษณ์ คว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย กีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 45

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก เขตภาคใต้ ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1- 6 พฤศจิกายน 2560 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ธัญบุรีเกมส์" รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล THAILAND YOUTH LEAGUE 2017-2018 ณ สนามกีฬากลาง ม.วลัยลักษณ์

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล THAILAND YOUTH LEAGUE 2017-2018 (รอบคัดเลือกภาคใต้ รุ่นอายุ 13 ปี) ระหว่างทีมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช พบกับทีมนครศรีเฮอริเทจ วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.... อ่านต่อ....

นักตบขนไก่ มวล. ร้อนแรงต่อเนื่อง คว้ารางวัลชิงแชมป์ภาคใต้

นักกีฬาขนไก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายยุทธชัย ฮารีบิน (โย) และนายวันเสด็จ ขจรมาศบุษป์ (ออมสิน) สามารถคว้ารางวัลได้สำเร็จ ในการเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันศึกชิงแชมป์ระดับภาคใต้ ไปแบบสุดมันส์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้สำเร็จนำถ้วยรางวัล เงินรางวัล และอื่นๆ กลับมหาวิทยาลัยได้อย่างสมศักดิ์ศรี การแข่ง.... อ่านต่อ....

เจ้าหน้าที่ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับเลือกจากสมาคมแบดฯไทย ร่วมสัมมนา Badminton Asia Top Coaches Forrum 2017

นายสรัญรัฐ มนุญญานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกจากสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นตัวแทนผู้ฝึกสอนแบดมินตันของประเทศไทยเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้ฝึกสอนระดับเอเชีย ซึ่งจัดโดยสมาคมแบดมินตันแห่งเอเชีย( Ba.... อ่านต่อ....

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 35/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเ.... อ่านต่อ....

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนพัสดุ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 45/2560 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดส่วนพัสดุ จำนวน 2 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ผ่านการ.... อ่านต่อ....

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 56/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ .... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยโครงการบริการวิชาการ โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กวัยเรียน

รับสมัครผู้ช่วยโครงการบริการวิชาการ โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กวัยเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) คุณสมบัติของตำแหน่ง - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีประสบการณ์ในการตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยาทางการแพทย์ - มีความรู้.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขาชีววิทยา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์เวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัย.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัค.... อ่านต่อ....

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติท.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีค.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู.... อ่านต่อ....