ข่าว

ข่าวเด่น

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บูรณาการงานบริการวิชาการด้วยวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี ไชยาโมเดล: โมเดลเครือข่ายระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก แก่ 18 อำเภอ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ข่าวใหม่

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย “การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม” ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 ค.... อ่านต่อ....

4 ความร่วมมือเพื่อบริการวิชาการสู่ชุมชน ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ และ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ และบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ลงพื้นที่หารือร่วมกับผู้แทนชุมชนเป้าหมาย เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2560 โดยมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ จำนวน 4 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1. กลุ่มผู้.... อ่านต่อ....

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จัดอันดับคุณภาพวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ในกลุ่มที่ 1 ข่าวใหม่

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ฐานข้อมูล TCI ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI พ.ศ.2560 โดยวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เลื่อนเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 กับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ ด้วยนโย.... อ่านต่อ....

การประชุมวิชาการ เรื่อง WU Pharmacy Forum 2017: Update on Cardiovascular Disease

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการก้าวทันต่อความรู้ที่ทันสมัยเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดของเภสัชกร อันนำไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวสู่การเป็น best practice ในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด จึงได้มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการ “WU Pharmacy Foru.... อ่านต่อ....

ABC มวล.- สกว. ออกวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 5

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ABC มวล.- สกว.) ออกวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2560 ที่มีบทความ 6 เรื่อง ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ และ การอนุรัก.... อ่านต่อ....

รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมในงาน “13th Taipei International Invention show & Technomart” (INST 2017 )

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน "เจลแต้มสิวที่มีผลต้านแบคทีเรียก่อสิวที่ประกอบด้วยโปรตีนชีวสารกึ่งบริสุทธิ์ (แบคทีริโอซิน) Anti Acne Get made of Purified Bioactive Compounds (Bacteriocin)" ในการเข้าร่วมประก.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง Israel Startup and Innovation

ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับ สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง Israel Startup and Innovation โดยวิทยากร Mr. Yuval Waks รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ฝ่ายการเมืองและวัฒนธรรม สถานทูตอิสราเอล ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 11.15-12.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ (ห้องฉายภาพยนตร์.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Plasma science and technology for healthcare innovation

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Plasma science and technology for healthcare innovation วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 102 อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ โดย นายแพทย์ชาญชัย ฉัตรศิริมงคล บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จำกัด ผู้ผลิตเทคโนโลยีเย็นเพื่อรักษาแผลเรื้อรังเครื่องแรกของไทย แนะนำ พลาสม.... อ่านต่อ....

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ในระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2560

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ในระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2560 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 114 คน จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ในระหว่างวันที่ 1-2 ตุลา.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะจาก Faculty of Sport Science and Coaching, UniversitiPendidikan Sultan Idris(UPSI) ประเทศมาเลเซีย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ต้อนรับคณะจาก Faculty of Sport Science and Coaching, UniversitiPendidikan Sultan Idris (UPSI) ประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าเยี่ยมชมสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และหลักสูตรกายภาพบำบัด กิจกรรม Education program ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ ห้องตุมปัง มหาวิทยาลัยวล.... อ่านต่อ....

ข่าวการศึกษา-นักศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ข่าวใหม่

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นางสาวเพชรตยา สิทธา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลชมเชย “รางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์” ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิ.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับนักศึกษาจาก UPM ประเทศมาเลเซีย ข่าวใหม่

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลฝ่ายภายในศูนย์กิจการนานาชาติ อาจารย์ อับดุลรอยะ ปาแนมาแล อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เจ.... อ่านต่อ....

รับสิทธิ์ผ่อนผันทหารกองประจำการ กรณีไปศึกษาต่อต่างประเทศ

นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ผ่อนผันทหารกองประจำการ และต้องไปศึกษาต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2560-2561 ทำให้ไม่สามารถไปรายงานตัวในวันตรวจเลือกได้นั้น ขอให้นักศึกษามาดำเนินการขอผ่อนผันศึกษาต่อต่างประเทศ ได้ที่พี่ปอม ส่วนกิจการนักศึกษา อาคารไทยบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. – 29 ธ.ค. 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้.... อ่านต่อ....

ขยายเวลาส่งคืนชุดดครุย

จากกำหนดการส่งคืนชุดครุยเดิมวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เปิดรับคืนถึงเวลา 20.00 น. และวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 19.00 น. ขอเปลี่ยนกำหนดการส่งคืนชุดครุยเป็น วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เปิดรับคืนถึงเวลา 21.00 น. และในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 19.00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ติดต่อสอบถา.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.โท MBA บัดนี้ถึง 15 ต.ค..60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 (เข้าเรียนเดือนพฤศจิกายน 2560) บัดนี้ - 15 ต.ค. 60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี การคัดเลือก - พิจารณาจาก Profile และการสัมภาษณ์ ติดต่.... อ่านต่อ....

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปูทางสู่การปฏิบัติงานต่างประเทศ จัดค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ

ศูนย์สหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ณ ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเท.... อ่านต่อ....

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์รอบพิเศษ (สำหรับนักษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 15 ที่ผ่านมาได้) กำหนดวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์รอบพิเศษ (สำหรับนักษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 15 ที่ผ่านมาได้) กำหนดวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัต.... อ่านต่อ....

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ยินดีต้อนรับ บัณฑิตทุกท่านกลับบ้าน "ลักษณานิเวศ" งานหอพักจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. บริการที่พักระหว่างวันที่ 1 - 6 ตุลาคม 2560 2. บริการที่พักโดยไม่คิด.... อ่านต่อ....

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ด้วยจะมีการสอบวิทยานิพนธ์ของ น.ส.สรีพร ชมบุญ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หัวข้อ "ผลของการให้ความรู้ผู้ดูแลก่อนจำหน่ายเด็กที่มีภาวะไข้เฉียบพลันต่อการเข้ารับบริการซ้ำ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช”(Effects of Caregiver’s Discharge Education for Acute Febrile Ill.... อ่านต่อ....

กำหนดการรับชุดครุยและรายละเอียดการบริการรับ – ส่งคืน ชุดครุยวิทยฐานะสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560ขอแจ้งกำหนดการรับชุดครุยและรายละเอียดการบริการรับ – ส่งคืน ชุดครุยวิทยฐานะสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 การส่งคืน ชุดครุยวิทยฐานะ (กรณีเช่าตัดและเช่าชุด) สามารถส่งคืนชุด.... อ่านต่อ....

ข่าวทั่วไป

เชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์" ระหว่างวันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช เพื่อน้อมสำนึกในพระม.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ ข่าวใหม่

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย “วันลอยกระทง” ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสืบสานมรดกวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ในการแสดงออกซึ.... อ่านต่อ....

รับสมัครวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ปีงบประมาณ 2561 ข่าวใหม่

รับสมัครนักศึกษา บุคลากร และ บุคคลทั่วไป ที่สนใจจะสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ 2561 มีรายละเอียดดังนี้ รอบ1/61 จัดสอบวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30-16.00 ณ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ รอบ2/61 จัดสอบวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 ณ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ รอบ3/61 จัดสอบวันพุธที่ 27 .... อ่านต่อ....

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 50 คน เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอาจารย์จงสุข คงเ.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา และบุคลากรจากหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา เนื่องในโอกาส.... อ่านต่อ....

ดนตรีในสวน “Pride of Walailak” ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา จัดงานดนตรีในสวน “Pride of Walailak" ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ลานวลัยลักษณ์สแควร์ อาคารไทยบุรี เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี อาจา.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 42 คน เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร.... อ่านต่อ....

คณะกรรมการติดตามฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร นายนนทพล นิ่มสมบุญ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 6 คน ประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเรื่องผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบ.... อ่านต่อ....

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาผ่านการรับรองจาก อบก. (องค์กรมหาชน) ให้เป็นห้องสมุด Carbon Neutral แห่งแรกในภาคใต้

ตามที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้สมัครเข้าร่วมโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อแสดงว่าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาครวมลดลง ทั.... อ่านต่อ....

นักศึกษา-บุคลากร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวนกว่า 40 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ ให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบ้านเมืองสะอาด ตามนโยบายของจังหวัด โดยร่วมรับผิดชอบในพื้นที่บ้านในถุ้ง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี.... อ่านต่อ....

ข่าวสุขภาพและกีฬา

เจ้าหน้าที่ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับเลือกจากสมาคมแบดฯไทย ร่วมสัมมนา Badminton Asia Top Coaches Forrum 2017

นายสรัญรัฐ มนุญญานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกจากสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นตัวแทนผู้ฝึกสอนแบดมินตันของประเทศไทยเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้ฝึกสอนระดับเอเชีย ซึ่งจัดโดยสมาคมแบดมินตันแห่งเอเชีย( Ba.... อ่านต่อ....

เปิดบริการแล้ว!!ฟิตเนส มวล.โฉมใหม่ ทันสมัย มีมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีเปิดศูนย์บริการฟิตเนสโฉมใหม่ ทันสมัย มีมาตรฐานและมีบริการที่หลากหลาย หลังจากที่มีการปิดปรับปรุงมากว่า 6 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธาน ตัดริบบิ้นเปิดอย่างเป็.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 -19.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว สาม.... อ่านต่อ....

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการนอกเวลา ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. นัั้น ขณะนี้ ทางศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดให้บริการนอกเวลาทำการเพิ่มโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เว.... อ่านต่อ....

เปิดแล้ว WU Fitness Center สถานกีฬาและสุขภาพ

สถานกีฬาและสุขภาพ ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิด WU Fitness Center ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ WU Fitness Center อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ผู้สนใจสามารถแจ้งความ.... อ่านต่อ....

แจ้งตารางเวรแพทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งดูตารางเวรแพทย์ประจำเดือนสิงหาคม2560 ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสามารถดูได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1Y7fHpwADlVb4R5jv7A8xgV9INGVTkSOTaz8Kgr4Mtsc.... อ่านต่อ....

แจ้งกรณีบุคลากรประสบอุบัติเหตุ รับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ด้วยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร และส่วนการเงินและบัญชี จัดระบบบริการกรณีบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประสบอุบัติเหตุ สามารถรับบริการรักษาฟรี ณ ศูนย์การแพทย์ฯ ได้ตั้งแต่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น เป็นต้นไป.... อ่านต่อ....

ขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม “วันเทคนิคการแพทย์ไทย”

ขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม “วันเทคนิคการแพทย์ไทย” ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.30-20.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.... อ่านต่อ....

แจ้งตารางเวรแพทย์เดือนกรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตารางเวรแพทย์เดือนกรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คลิ๊กลิงค์ด้านล่าง วันที่ วัน 08.30-12.30 12.30-16.30 1 เสาร์ 2 อาทิตย์ 3 จันทร์ นพ.สุรศักดิ์ (นิติเวช) 4 อังคาร นพ.ธีระพันธ์(กุมารเวช) นพ.สมปราชญ์ (อายุรกรรม) 5 พุธ พญ.พิรดา (ศัลยศาสตร์) นพ.อภิชัย (เวชศาสตร์ครอบครัว) 6 พฤหัสบดี พญ..... อ่านต่อ....

หยุดไข้เลือดออกหยุดภัยร้ายใกล้ตัวด้วยหลัก 5ป&1ข

หยุดไข้เลือดออกหยุดภัยร้ายใกล้ตัวด้วยหลัก 5ป&1ข พิชิตไข้เลือดออก.... อ่านต่อ....

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 36/๒๕60 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไ.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดส่วนพัสดุ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดส่วนพัสดุ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ..... อ่านต่อ....

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการวิจัย โครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”

ตามที่โครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 4 อัตรา บัดนี้โครงการฯได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัว.... อ่านต่อ....

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการวิจัย โครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”

ตามที่โครงการ “ระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 4 อัตรา บัดนี้โครงการฯได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัว.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ (สาขาวิชาอุสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ) สำนักวิชาการจัดการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 27/2560 ตำแหน่งนักวิชาการ (สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ) สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 27/2560 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลั.... อ่านต่อ....

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ (สาขาเคมี) สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 41/2560 ตำแหน่งนักวิชาการ (สาขาเคมี) สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรี.... อ่านต่อ....

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ (คอมพิวเตอร์) สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 38/2560 ตำแหน่งนักวิชาการ (คอมพิวเตอร์) สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร.... อ่านต่อ....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 39/๒๕60 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่ว.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลั.... อ่านต่อ....

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษ.... อ่านต่อ....