Jobs News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งสถาปนิก ตำแหน่งวิศวกร และตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดโครงการก่อสร้างฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่และโครงการก่อสร้างสำนักงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ และอาคารอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ในตำแหน่งสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสังกัดโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่และโครงการก่อสร้างสำนักงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ และอาคารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และประกาศฯ ขยายเวลารับสมัคร ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. ตำแหน่งสถาปนิก
ก. รายชื่อ
นายพงษ์พันธ์ บุญเมือง
ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 15/2 ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. ตำแหน่งวิศวกร
ก. รายชื่อ
1. นายประสิทธิชัย บุญส่ง
2. นายชวลิต รักคง
3. นายพุทธพงศ์ สังข์แก้ว
4. นางสาวภัทติญา สุริยะ
ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 15/2 ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. ตำแหน่งพนักงานธุรการ
ก. รายชื่อ
1. นางสาวศรฌ์นพัต บุญเมือง
2. นางสาวรัตนา บุญทิพย์
ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 15/2 ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อนึ่ง ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบดังกล่าว หากไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นแล้ว ถือว่าสละสิทธิ์สอบ

TOP