News

Calendar 06/10/2565

  • ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ (ทมอ.) สำหรับรับรองคณะกรรมการ อาคารบริหาร ห้อง 15/2 [13:00-16:00]
  • ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินการใช้ประโยชน์ในที่ดินและพื้นที่อาคาร ครั้งที่ 11/2565 อาคารบริหาร ห้อง 15/5 [13:30-16:30]
TOP