News

Calendar 18/10/2564

  • สอบคัดเลือกพนักงาน อาคารเอสเอ็ม ห้องประชุม 1 อาคารบริหาร ห้องโมคลาน [09:00-10:00]
  • ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ครั้งที่ 3/2564 อาคารเอสเอ็ม ห้องบรรยาย 4 อาคารบริหาร ห้องโมคลาน [10:00-12:00]
  • ประชุมฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ห้องประชุม 2 [13:00-16:30]
TOP