News

Calendar 26/01/2565

  • ประชุมเรื่องการนำส่งค่าบริหารจัดการให้กับหน่วยงานดำเนินการวิจัยร่วมกับเอกชน และการนำส่งค่าบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการสู่กองทุนหน่วยงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารบริหาร ห้อง 15/5 [08:30-11:30]
  • ประชุมพิจารณาผล โครงการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณข้อมูลภาพเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอลทางทันตกรรม จำนวน 2 ชุด (e-bidding) อาคารบริหาร ห้อง 15/1 [09:00-12:00]
  • สัมภาษณ์พนักงานวิสาหกิจศูนย์บริการชีวินทรีย์ อาคารบริหาร ห้อง 15/2 [09:00-12:00]
  • ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคารายการเครื่องควบคุมระบบเสียงและจอภาพสำหรับห้องประชุมใหญ่ อาคารบริหาร ห้อง 15/3 [13:00-16:30]
TOP