Our Researchers

ผศ.ภริตพร แก้วแกมเสือ : นำความรู้ด้านการออกแบบมาใช้ในการพัฒนา สืบทอดภูมิปัญญาและสร้างรายได้ให้ชุมชน

ผศ.ภริตพร แก้วแกมเสือ : นำความรู้ด้านการออกแบบมาใช้ในการพัฒนา สืบทอดภูมิปัญญาและสร้างรายได้ให้ชุมชน

Read More
รองศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ ธนะภพ มุ่งพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน โดยบูรณาการวิจัยและบริการวิชาการด้านอาชีวอนามัยปฐมภูมิ

รองศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ ธนะภพ “มุ่งพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน โดยบูรณาการวิจัยและบริการวิชาการด้านอาชีวอนามัยปฐมภูมิ”

Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล : เชี่ยวชาญด้านการใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจทางธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล : เชี่ยวชาญด้านการใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจทางธุรกิจ

Read More
ศิรพงศ์ พาพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ : เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019

ศิรพงศ์ พาพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ : เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019

Read More
ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม กับทิศทางการพัฒนางานวิจัย

ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม กับทิศทางการพัฒนางานวิจัย

Read More
ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ : โลกของการวิจัยเป็นสิ่งที่ท้าทายและเรียนรู้ได้ไม่รู้จบ

ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ : โลกของการวิจัยเป็นสิ่งที่ท้าทายและเรียนรู้ได้ไม่รู้จบ

Read More
ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ : เส้นทางความคิดและการทำงาน ในบทบาทการเป็นครูและนักวิจัยด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้

ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ : เส้นทางความคิดและการทำงาน ในบทบาทการเป็นครูและนักวิจัยด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้

Read More
รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน : องค์ความรู้แบบ Hybrid ผสานความรู้ด้านการบริหารคนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานในกิจการขนส่งสาธารณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน : องค์ความรู้แบบ Hybrid ผสานความรู้ด้านการบริหารคนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานในกิจการขนส่งสาธารณะ

Read More
ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล : การนำของเสียมาใช้ในคอนกรีตหรือซีเมนต์

ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล : การนำของเสียมาใช้ในคอนกรีตหรือซีเมนต์

Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี วิทยพันธ์ : การปฏิบัติงานสาธารณสุข/ดูแลสุขภาพชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี วิทยพันธ์ : การปฏิบัติงานสาธารณสุข/ดูแลสุขภาพชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

Read More
TOP