Key WU Statistics

Key WU Statistics

จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญาตรี

สำนักวิชา/วิทยาลัย จำนวน (คน)
การจัดการ 1,240
เทคโนโลยีการเกษตร 259
พยาบาลศาสตร์ 444
แพทยศาสตร์ 289
เภสัชศาสตร์ 391
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 415
วิทยาศาสตร์ 72
วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 852
ศิลปศาสตร์ 1,569
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 206
สหเวชศาสตร์ 541
สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 669
สัตวแพทยศาสตร์ 11
สาธารณสุขศาสตร์ 537
สารสนเทศศาสตร์ 742
รวม 8,237

จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญาโท

สำนักวิชา/วิทยาลัย จำนวน (คน)
การจัดการ 132
เทคโนโลยีการเกษตร 27
พยาบาลศาสตร์ 25
แพทยศาสตร์ 3
เภสัชศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์ 12
วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 20
ศิลปศาสตร์ 7
สหเวชศาสตร์ 6
สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 16
สาธารณสุขศาสตร์ 24
สารสนเทศศาสตร์ 26
รวม 299

จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญาเอก

สำนักวิชา/วิทยาลัย จำนวน (คน)
การจัดการ 16
เทคโนโลยีการเกษตร 23
แพทยศาสตร์ 1
เภสัชศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์ 13
วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 13
ศิลปศาสตร์ 11
สหเวชศาสตร์ 3
สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 3
สาธารณสุขศาสตร์ 4
สารสนเทศศาสตร์ 20
รวม 108

จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ระดับประกาศนียบัตร

สำนักวิชา/วิทยาลัย จำนวน (คน)
พยาบาลศาสตร์ 56
รวม 56

ข้อมูลสรุปจำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักวิชา/วิทยาลัย ศ. รศ. ผศ. อาจารย์ รวม
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 0 2 2 41 45
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 0 7 17 22 46
สำนักวิชาการจัดการ 0 1 7 36 44
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 0 1 8 30 39
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 0 8 9 4 21
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 0 5 24 21 50
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 0 2 6 33 41
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 0 2 6 31 39
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 0 1 2 21 24
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 0 2 8 35 45
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 0 2 8 36 46
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 0 4 13 47 64
สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 0 1 3 18 22
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0 0 25 25
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 0 0 0 4 4
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 1 0 0 2 3
วิทยาลัยนานาชาติ 1 0 0 1 2

ข้อมูลสรุปจำนวนอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แยกตามคุณวุฒิ

สำนักวิชา/วิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก อาจารย์ต่างชาติ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 0 31 14 3
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 0 1 46 1
สำนักวิชาการจัดการ 0 23 21 0
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 0 22 17 0
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 0 0 21 0
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 0 12 38 1
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 0 16 25 0
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 0 24 14 0
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 0 23 1 0
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 21 7 17 0
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 14 11 21 0
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 0 29 35 0
สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 0 15 7 2
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 6 15 4 22
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 1 2 1 0
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 1 2 0 0
วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 2 1

บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติฐานข้อมูล ISI/Scopus (2560)

ประเภท จำนวน (บทความ)
บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติฐานข้อมูล ISI/Scopus (2560) 123

บทความตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus (2560)

ประเภท จำนวน (บทความ)
บทความตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus (2560) 116

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = 4.32

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 4.50

3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = 4.42

* หมายเหตุ

1. ไม่รวมสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เนื่องจาก ใช้เกณฑ์ EdPEx ในการประเมินระดับสำนักวิชา

2. ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของ สกอ. จะประเมินในระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย แต่จะไม่ประเมินในรูปแบบกลุ่มสาขาวิชา ดังนั้น ข้อมูลข้างต้นจึงเป็นการคิดค่าเฉลี่ยของผลประเมินของสำนักวิชาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา

**** ข้อมูล ณ วันที่ 07/08/2561

TOP