Jobs News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 48/2561 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 8 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 48/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดดังนี้

ก. ตำแหน่งและรายชื่อ

1. นักวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
001 นางสาวฤทัย นรินทร
100 นางสาวนัฐชา แก้วกระจ่าง

2. นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
003 นางสาวบุปผารัตน์ สังข์ทอง

3. นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
002 นายนที สาคร
004 นาอารีฟ เจะเซ็ง

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้

1. วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2. วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนเรียงความ

ค. กำหนดการสอบ : วันที่ 16 มกราคม 2562 ดังนี้

- 08.30-10.30 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง Etesting 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 1
- 10.30-12.00 น. สอบวิชาภาษาไทย ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 2
- 13.30-15.30 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2


TOP