News

อธิการบดีและผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลต่างๆ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผู้บริหาร เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่บุคคลต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561 – 9 มกราคม 2562 ดังนี้วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 ถนนสาธรใต้ ในการนี้ได้อวยพรปีใหม่แก่ท่าน และหารือแลกเปลี่ยนทัศนะในการบริหารมหาวิทยาลัยวันที่ 28 ธันวาคม 2561 อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ โดยได้พูดคุยเกี่ยวกับการจัดโครงการค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3 ที่กำลังจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562

วันที่ 7 มกราคม 2562 อธิการบดี เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ คุณดุสิต ศิริวรรณ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคุณอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท ซีทีไอ โฮลดิ้ง จำกัด ณ ห้องเพ็นท์เฮาส์ โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพในวันเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคารวะ ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องทำงาน ชั้น 6 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการนี้ ศาสตราจารย์ นพ.จรัส ได้กล่าวชื่นชม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สามารถพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งในภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงศูนย์การแพทย์ รวมทั้งได้ให้คำแนะนำให้มหาวิทยาลัยสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อพัฒนาพื้นที่และประชาชนในภาคใต้ เช่น การผลิตนักศึกษาแพทย์และพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่อยู่นอกเขตเมือง การให้บริการของศูนย์การแพทย์ และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด เข้าเยี่ยมคารวะ ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ชั้น 14 อาคารจตุรัสจามจุรี ซึ่งท่านอดีตอธิการบดี ได้แสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ที่สามารถบริหารมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น มีการพัฒนาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบงาน รวมถึงสามารถรับนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงและมีจำนวนมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถสานความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรายรอบได้เป็นอย่างดี

จากนั้นได้เดินทางไปสวัสดีและอวยพรปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล อดีตอธิการบดี ณ บ้านพักย่านเมืองทองธานี นนทบุรี ได้พูดคุยถึงสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยท่านอดีตอธิการบดีได้ฝากคำอวยพรและความระลึกถึงผู้บริหาร อาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาในโอกาสนี้ด้วย

วันที่ 8 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร และนางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ นายเกรียงยศ สุดลาภา และนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และได้ใช้โอกาสนี้ยื่นหนังสือเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3 ในส่วนของการอำนวยความสะดวกและกิจกรรมต่างๆที่จะจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ อาจารย์ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งท่านอดีตอธิการบดี ได้ชื่นชมการพัฒนาอย่างรวดเร็วของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภายใต้การบริหารของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ โดยเฉพาะการรับสมัครนักศึกษาซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดของหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพวันที่ 9 มกราคม 2562 นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์ หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และนางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการนี้ ท่านได้กล่าวขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาสวนวลัยลักษณ์ ซึ่งทำให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมากขึ้น ทำให้บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยไม่เงียบเหงาในช่วงวันหยุดและปิดเทอมเหมือนที่ผ่านมา รวมทั้งชื่นชมท่านอธิการบดีและประชาคมวลัยลักษณ์ที่มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัย และจะเป็นกำลังใจให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พัฒนาเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ประมวลภาพ

ข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP