General News

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ประกาศนียบัตร ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ในพิธีก่อนวาระการประชุมบริหาร ครั้งที่ 4/2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีประกาศนียบัตร ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนี้1) ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 25622) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรรับรองสถาบันเป็นเวลา 5 ปีเต็ม จากสภาเทคนิคการแพทย์ และมีผลการสอบใบประกอบวิชาชีพของบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ปี 2561 ผ่าน 100%3) นางสาวสุภาภรณ์ อินทร์ณรงค์ พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโดยการเก็บทองรูปพรรณได้จำนวนหนึ่ง และนำไปประกาศคืนเจ้าของ4) ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF ระดับ Senior Fellowได้แก่ อาจารย์ดร.พัชรี อิ่มศรี สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระดับ Fellowได้แก่ อาจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีและ 5) มอบรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นชนะเลิศในระดับมหาวิทยาวิทยาลัยนอกจากนี้ในการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด และอาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ

TOP