Location

0 7567 3000

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาคารสหกิจศึกษา ม วลัยลักษณ์

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำระบบสหกิจศึกษามาใช้ตั้งแต่มีการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเป็นต้นมา โดยได้จัดส่งนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2544 จำนวน 495 คน ในสถานประกอบการ จำนวน 269 หน่วยงาน ปัจจุบันมีสถานประกอบการในเครือข่ายสหกิจศึกษากว่า 3,000 สถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อให้การจัดสหกิจศึกษา เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นักศึกษามีความเชี่ยวชาญและความชำนาญเพิ่มขึ้น อีกทั้งสถานประกอบการได้ประโยชน์จากการทำงานของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติสหกิจศึกษา จากเดิม 4 เดือน เป็น 8 เดือน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา

หลังจากการปรับรูปแบบสหกิจศึกษาเป็น 8 เดือน ทำให้นักศึกษาของ ม.วลัยลักษณ์ มีความพร้อมในการทำงาน ผู้ประกอบการเองมีความพึงพอใจในคุณภาพบัณฑิตของเราที่คุณลักษณะสู้งาน หนักเอาเบาสู้ ขยัน อดทน มีความตั้งใจและใส่ใจทำงาน ทำให้หลายสถานประกอบการมีการจองตัวทำงานต่อได้เลย ทั้งนี้ในอนาคต คาดว่าระบบสหกิจศึกษา 8 เดือนจะส่งผล ต่อโอกาสการได้งานทำในสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาเพิ่มมากขึ้น

 

อาคารสหกิจศึกษา ม วลัยลักษณ์

อาคารสหกิจศึกษา ม วลัยลักษณ์

Website: ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ