Location

0 7567 3000

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

    ศูนย์กีฬาและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวิสัยทัศน์เป็นศูนย์กีฬาชั้นนำของภาคใต้ที่มีสนามกีฬาครบถ้วน ทันสมัย และมีมาตรฐาน ระดับสากล เพื่อส่งเสริมสังคมสุขภาวะ รองรับการให้บริการแก่นักศึกษา ทั้งในรายวิชาเรียน การออกกำลังกาย และการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ รวมทั้งให้บริการแก่บุคลากร และประชาชนทั่วไป มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีภายนอกเพื่อพัฒนาด้านกีฬาให้เข้มแข็ง

ข้อมูลสนามสมัครสมาชิกกฎระเบียบจองสนาม

Website: ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา