Location

0 7567 3000

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประสบการณ์แพทย์แผนไทยประยุกต์โดยผู้เชี่ยวชาญ จากภูมิปัญญาบรรพบุรุษ รุ่นสู่รุ่น เปิดให้บริการ ตรวจวินิจฉัยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย, จ่ายยาสมุนไพร , นวดเพื่อการบำบัดรักษาโรค , ประคบสมุนไพร, อบไอน้ำสมุนไพร , ฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดและทารก , บ่งต้อด้วยหนามหวาย , พอกยาสมุนไพร , แช่เท้าด้วยสมุนไพร ฯลฯ

 

สถานที่ติดต่อ

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ม.10 ไทยบุรี ตำบล โพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160 
โทรศัพท์ 0 7547 6801
Facebook https://www.facebook.com/ATTMWUH