Location

0 7567 3000

บริจาคร่างกาย

หน่วยอาสาประสานงานรับบริจาคร่างกาย

อาคารกายวิภาคศาสตร์ ม วลัยลักษณ์

หน่วยอาสาประสานงานรับบริจาคร่างกาย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งอยู่ที่ อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

เปิดให้บริการให้ข้อมูลแนะนำและรับบริจาคร่างกายในวันทำการ จันทร์-ศุกร์

ช่วงเช้า 09.00  - 11.30 น.
ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00 น.

ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ ได้ที่ 0 7567 3940-44


วัตถุประสงค์ของหน่วยอาสาประสานงานรับริจาคร่างกาย

 1. ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบริจาคร่างกายและ อธิบายขั้นตอนเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการบริจาคร่างกาย
 2. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการบริจาคร่างกายที่ไม่ต้อง เดินทางไปยื่นเอกสารที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 3. บันทึกข้อมูล ประวัติของผู้มาบริจาคร่างกายลงในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถตรวจสอบและเช็คข้อมูลย้อนหลังได้

ขั้นตอนการบริจาคร่างกาย หน่วยอาสาประสานงานรับบริจาคร่างกายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 


การบริจาคร่างกายแบ่งเป็น 3 แบบ

1. บริจาคร่างกายเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา โดยผ่านขั้นตอนดองร่างเป็นระยะเวลา 1 ปี และมาศึกษาร่างโดยมี 3 หน่วยงานที่ไม่สามารถระบุได้ว่าจะนำร่างไปเรียนที่หน่วยงานใด ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของทาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จะส่งไปร่างที่ผ่านกระบวนการไปให้แต่ละหน่วยงานตามความเหมาะสม

 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (จ.นครศรีธรรมราช)

2. บริจาคร่างกายเพื่อให้แพทย์เฉพาะทางฝึกผ่าตัด 

(ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  โดยใช้ร่างสดหรือร่างที่ผ่านการดองมาประมาณ 1-2 เดือน

3. บริจาคแบบโครงกระดูกเพื่อใช้ศึกษาตลอดไป 

(สามารถบริจาคได้ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น)


เอกสารที่ใช้

 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 2. แบบฟอร์มการบริจาคร่างกายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 2 ใบ
 3. บุคคลอ้างอิงที่ลงนามในเอกสาร 1 คน (พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง ญาติ หรือ เพื่อน)

การบริจาคร่างกายในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ สามารถดำเนินการ ได้ 3 ช่องทาง 

 1. ผู้บริจาคร่างกายสามารถไปยื่นเอกสารเองโดยตรง ได้ที่ ศูนย์รับบริจาคร่างกาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0 7428 8151 หลังจากยื่นเอกสารเสร็จจะได้รับบัตรบริจาคร่างกาย จากศูนย์รับบริจาคร่างกาย
 2. ผู้บริจาคร่างกายที่อยู่ในเขตพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือพื้นที่ใกล้เคียง สามารถมายื่นเอกสารด้วยตนเองที่ หน่วยประสานงานรับบริจาคร่างกาย อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อยื่นเอกสารและลงทะเบียนประวัติข้อมูล ซึ่งทางหน่วยประสานงานจะดำเนินการส่งเอกสารไปให้ที่ศูนย์รับบริจาคร่างกายที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อออกบัตรบริจาคร่างกายและรอรับการติดต่อกลับเพื่อมารับบัตร
 3. ผู้บริจาคร่างกายที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่ศูนย์รับบริจาคร่างกายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือที่หน่วยประสานงานรับบริจาคร่างกายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.sci.psu.ac.th/body-donation/ เขียนรายละเอียดและส่งเอกสารไปที่ ศูนย์รับบริจาคร่างกาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0 7428 8151

เงื่อนไขในการรับบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา

 1. อยู่ไกล ระยะทางมากกว่า 200 กิโลเมตร จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ญาติต้องดำเนินการส่งร่างเอง)
 2. ผู้ที่บริจาคร่างกายที่เสียชีวิตที่เกี่ยวกับคดี ฆ่าตัวตาย หรืออุบัติเหตุที่สภาพร่างกายไม่อยู่ในสภาพที่เรียนได้
 3. ผู้ที่บริจาคร่างกายที่เสียชีวิตมีสภาพไม่เหมาะแก่การนำมาศึกษา เช่น ร่างเน่าเปื่อย อวัยวะขาดหายไม่ครบสมบูรณ์ ยกเว้นกรณีบริจาคดวงตา 
 4. ผู้ที่บริจาคร่างกายที่เสียชีวิตด้วยโรคติดต่อร้ายแรง หรือจากการติดเชื้อ รวมถึงโรคเอดส์ โรคมะเร็ง ไวรัสตับ วัณโรค โควิด-19
 5. สถานที่เก็บร่างของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เต็ม
 6. หากเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจะต้องมีหนังสือรับรองผลการตรวจเลือด 
     ***ผู้บริจาคร่างกายควรปฏิบัติตามขั้นตอน ข้อกำหนดในการกรอกแบบฟอร์มพินัยกรรมอย่างเคร่งครัดถูกต้อง มิฉะนั้นถ้าได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นโมฆะ ***


ข้อปฏิบัติของญาติเมื่อผู้บริจาคร่างกายถึงแก่กรรม

 1.  โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ในเวลาราชการ โทร. 0 7428 8151 หรือ 081 9902486
 • นอกเวลาราชการ 081 9902486

 2. แจ้งชื่อผู้บริจาคร่างกายที่ถึงแก่กรรม /เจ้าหน้าที่จะสอบถามรายละเอียด
 3. กรณีญาติไม่ประสงค์จะทำพิธีทางศาสนา เจ้าหน้าที่จะมารับศพทันที
 4. หากญาติประสงค์จำทำพิธีทางศาสนาก่อนมอบศพให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

 • สามารถจัดพิธีทางศาสนาได้ 3-5 วัน ระหว่างทำพิธีทางศาสนาให้เก็บรักษาร่างไว้  โดยใช้โลงแอร์ ห้ามฉีดยาที่ร่าง
 • แจ้งนัด วัน เวลา และสถานที่ รับศพให้ชัดเจน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จะส่งเจ้าหน้าที่มารับร่างไปดำเนินการเมื่อเสร็จพิธี