Location

0 7567 3000

ศูนย์ทดสอบภาษา

ศูนย์ทดสอบภาษา

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้บริการศูนย์ทดสอบภาษา WUTEP TEST ซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบ 4 ทักษะ คือ ฟัง,พูด, อ่าน และเขียนเพื่อให้ครอบคลุมการวัดระดับความสามารถทางภาษา โดย WUTEP TEST เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เพื่อการศึกษาในระด้บมัธยมศึกษา,ระดับปริญญาตรี,บัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยมีค่าธรรมเนียมนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 700 บาท, อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 1,000 บาท และบุคคลทั่วไป 1,200 บาท


สถานที่ติดต่อ 
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
อาคารวิชาการ 5  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โทรศัพท์  0-7567-2463

เว็บไซต์: https://solgen.wu.ac.th
Facebook: https://www.facebook.com/solgen.walailak ​​​​​​​