ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล) และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 28/๒๕๕9 สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
งานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 28/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์)
ก.รายชื่อ
001 นางสาววิลาวัณย์ พุทธพงศ์
002 นางสาวญาณนันท์ รับความสุข
003 นายพิชัย ชูกลิ่น
004 นายธีรณุ ศรีรินทร์
005 นางสาวฉมธร ชูช่วยสุวรรณ
006 นางสาวนัฎฐนันท์ สายสหัส
007 นายพัทธพล สุทธิวัฒน์
008 นางสาวดลหทัย นิ่มชนะ
009 นางสาวอภิญญา ผจญภัย
010 นายชัชพิฐ แก้วเชิด
011 นางสาวทิพย์พนิตา โสตทิพย์
012 นายณัฐพงศ์ กาญจนโสภาค
013 นางสาววรารัตน์ อ่อนชมภู
014 นางสาววัชรี ดวงใส
015 นางสาวปารณีย์ สุรปิยวงศ์
016 นางสาวสุพรรณษา สุขขวัญ
017 นายมีเกียรติ อ้นทอง
018 นายวิชชา ศรีเทพ
100 นางสาววรรณิกา ช่วยอนันต์
104 นางสาวอาทิตยา เจริญอภิบาล
105 นางสาวมาลินี ฉายอรุณ

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
1. วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2. วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
3. วิชาภาษาอังกฤษ : Test of English Abilities

ค.กำหนดการสอบ
วันที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย
- 13.30-14.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ


2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล)
ก. รายชื่อ
001 นางกริณย์รัศมิ์ เกษศิริ
003 นางสาวสายฝน บัวเผียน
004 นางสาวพัชราภรณ์ สมโลก
006 นางสาวนลินี บุญประสพวิทยา
010 นางสาวเตือนใจ สังขภิรมย์
011 นางสาวนาถวดี คงเรือง
012 ว่าที่ ร.ท.สัณฐภัทร เดี่ยววานิช
013 นายสุทธิชัย สูรย์กามรัตน์
014 นางสาวศิริพร พุดทรา
106 นางสาวปรียารินทร์ วงศ์สวัสดิ์
108 นางสาวตรีรัตน์ ชาญสวัสดิ์

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
1. วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2. วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
3. วิชาภาษาอังกฤษ : Test of English Abilities

ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย
- 13.30-14.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ


3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
ก. รายชื่อ
001 นายปรมินทร์ แก้วทอง
002 นางสาวรัชชฎา คำแก้ว
003 นายธนัช สาธรณ์
004 นายสุรเชษฐ์ บ้านเพิง
005 นายสนธยา แนวหาด
006 นายวีระยุทธ อมตเวทย์
007 นางสาวปาจรีย์ จันทวงศ์
008 นายปรัชญา ไชยพงศ์
009 นายอภิรักษ์ ใจซื่อ
010 นายอานนท์ เทียมอุทัย
011 นายอนุรักษ์ คงคิด
012 นายวรวัช เอกาพันธุ์
013 นายชวัลกร จรเสมอ
014 นางสาวกษมาพร ทองสีนุช
015 นายพงศกร เพ็ชรมงคล
016 นางสาวจริยาพร สุขนุ้ย
017 นางจุฑาภรณ์ เลิศไกร
018 นางสาวศิริวรรณ สาราช
019 นางสาวสุภัทรา เหมทานนท์
020 นายฐิติภูมิ พรหมรัตน์
021 นางสาวสิริโสภา กุณฑลรัตน์
022 ว่าที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์ ทองรัก
023 นายพีรชัย อินทรคำ
024 นายจตุพร พัฒนวิบูลย์
025 นางสาวสุมาลี สีสุข
026 นายชนิตพนธ์ แซ่คู
027 นางธีรารัตน์ จรรยาเยี่ยม
028 นางสาวผกากรอง ทองแกมนาค
029 นางสาวสารีนา นาเอก
102 นางสาวอัญชลี พรประเสริฐ
103 นายเทวัญ นาคเทวัญ
107 นางสาวธัญญา วิชัย
110 นายรัตตกร พุนแก้ว

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
1. วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2. วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
3. วิชาภาษาอังกฤษ : Test of English Abilities
4. วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง : การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ

ค.กำหนดการสอบ
วันที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย
- 13.30-14.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ
- 14.30-16.30 น. สอบวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง


TOP