ข่าวเด่น

มวล.จับมือ อบจ.กระบี่ จัดประชุมผู้บริหาร ครูแนะแนวและนักเรียนจังหวัดกระบี่ พังงา ให้ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน การรับนักศึกษาของ ม.วลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) โดยศูนย์บริการการศึกษา ส่วนประชาสัมพันธ์และส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)กระบี่ จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมกิ่งจันทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 1200 คนโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ตลอดจนคณบดีสำนักวิชาต่างๆม.วลัยลักษณ์ ร่วมกันต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวจังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงาในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ผู้บริหารโรงเรียน และอาจารย์แนะแนวในจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา จำนวนประมาณ 170 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา จำนวนประมาณ 1,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนและอาจารย์แนะแนวในจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา ทราบถึงนโยบายการดำเนินงานทางวิชาการ หลักสูตรการเรียนการสอน และการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ทราบถึงระบบการเรียนการสอน และรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณอีกด้วยโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปณิธานของมหาวิทยาลัยในการผลิตนักศึกษาให้เป็นคนดีและคนเก่ง การปรับปรุงหลักสูตรในหมวดการศึกษาทั่วไป การกำหนดให้ทุกหลักสูตรจัดทำเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาทำนองเดียวกับ Exit Exam หรือการสอบใบประกอบวิชาชีพของสภาวิชาชีพ และการจัดเตรียมให้ทุกวิชาของทุกหลักสูตรที่ต้องมีห้องทดลองและห้องปฏิบัติการ มีความพร้อมตามมาตรฐาน ตลอดจนนโยบายการรับนักศึกษาในปี 2560 ซึ่งต้องการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทั่วประเทศ และความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการศูนย์การแพทย์และการเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มวล.ระยะที่ 1สำหรับกิจกรรมในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ได้บรรยายถึงศักยภาพการจัดการศึกษา การเรียนการสอนและกิจการต่างประเทศ และการบรรยายพิเศษการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาและสหกิจศึกษาในต่างประเทศ โดย อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับส่วนวิเทศสัมพันธ์ และการแนะนำหลักสูตร จุดเด่น ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 13 สำนักวิชา โดยคณบดีสำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์แนะแนวและนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา พร้อมทั้งการเปิดรับสมัครนักศึกษาพร้อมทั้งสอบสัมภาษณ์ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP